Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Udbudsvilkår for naturplejearealer

Udbudsvilkår for naturplejearealer

1. Udbudsformen 

Der er tale om et offentligt udbud, som ikke er omfattet af udbudsloven. Bortforpagtningen sker til den tilbudsgiver, som giver Aalborg Kommune det højeste provenu.

2. Udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation:

    1. Underskrevet erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jævnfør bilag. Kravet om dokumentation er ufravigeligt. 
    2. Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kroner, medmindre, der er truffet aftale om afvikling af gælden.
    3. Underskrevet erklæring om overholdelse af dyreværnsloven.

3. Tilbudsfrist og formkrav

Alle tilbud skal være skriftlige og modtaget inden den angivne frist.
Tilbud skal angive et fast beløb opgjort som årlig forpagtningsafgift per hektar og være i overensstemmelse med de udbudte vilkår, uden forbehold.

Det samlede tilbud skal sendes, så det er modtaget i Aalborg Kommune på mailadresse: tobias.jensen@aalborg.dk

eller per post til:

By og Land, Tobias Kjær Jensen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

4. Vedståelsesfrist

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 90 kalenderdage regnet fra tilbudsfristen. Hvis Aalborg Kommune accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse. 
De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

5. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Aalborg Kommune ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Aalborg Kommune er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Aalborg Kommune afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Aalborg Kommune er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Aalborg Kommune.

6. Anullation

Aalborg Kommune forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

7. Tildelingskriterier

Forpagtningsaftalen tildeles det tilbud/de tilbud, der giver kommunen det, under forudsætningen af at de øvrige kriterier er opfyldt, samlet set, højeste provenu. Hver enkelt delaftale vurderes for sig, men vil blive sammenholdt med Aalborg Kommunes samlede provenu for alle aftaler, såfremt der bydes herpå. Det betyder, at Aalborg Kommune kan indgå aftale med én eller flere tilbudsgivere omkring et eller flere forpagtningsarealer og vælger det/de tilbud, der giver Aalborg Kommune det, samlet set, højeste provenu. Hvis tilbuddet forudsætter, at tilbudsgiver opnår et bestemt antal delaftaler, skal dette fremgå klart og entydigt af tilbuddet.

Det samlede tilbud vægtes efter pris 80 %, dokumenteret erfaring med pleje af naturarealer 10 % samt dyrevelfærd og hensyn til publikum 10 %.

Dokumenteret erfaring med pleje af naturarealer

Har tilbudsgiver/tilsynsførende erfaring med pleje af naturarealer? Har kreaturerne erfaring med afgræsning af naturarealer?

Dyrevelfærd og hensyn til publikum

Varetages tilsyn primært af en til to personer gennem sæsonen? Har kreaturerne erfaring med afgræsning af arealer med højt publikumstryk? Har tilbudsgiver modtaget bøde for overtrædelse af dyrevelfærdsloven eller ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter at være dømt for overtrædelse af dyreværnsloven enten ved bøde- eller fængselsstraf? Er det er en godkendt robust race (for eksempel Galloway, Skotsk Højland, Dexter og så videre.)? Er det rolige dyr?

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang