Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Naturplejeaftale - Øster Sundby

Naturplejeaftale - Øster Sundby

Matrikelnummer 19a, 18aa og 18k, Nørre Tranders Aalborg Jorder

Forpagtningsaftale - Almindelige vilkår

På arealer ejet af Aalborg Kommune efter økologiske principper

Areal(er) omfattet af aftalen er angivet med gult på kortrids bilag 1. Arealstørrelser er vejledende, Aalborg Kommune indestår ikke for deres rigtighed.

1. Anvendelse

Formålet med afgræsningen af arealet er; at beskytte og udvikle arealernes naturindhold, herunder forhindre tilgroning af uønsket træ og busk vegetation, en så begrænset nedsivning af uønskede stoffer til grundvand og recipienter som muligt (miljøbeskyttelse) samt bekæmpelse af invasive arter.

Arealerne skal anvendes til ekstensiv græsning og/eller høslæt med eftergræsning med et gennemsnitligt græsningstryk på minimum 0,3 storkreature per hektar. Forpagter er forpligtet til på forespørgsel at oplyse Aalborg Kommune om, hvilke tilskud der er søgt på det forpagtede areal (Type, areal og tilskud).

Arealet overtages i øvrigt, som det er og forefindes. Forpagteren kan derfor ikke fremsætte krav af nogen art mod Aalborg Kommune i anledning af arealets tilstand ved overtagelsen.

Dyrkning af jorden efter økologiske principper

Den landbrugsmæssige drift på det forpagtede areal skal overholde de gældende regler for økologisk drift med hensyn til:

  1. Regler for brug af frø, udplantningsplanter og vegetativt formeringsmateriale
  2. Regler for gødning og jordforbedring
  3. Regler for brug af plantebeskyttelse/bekæmpelsesmidler

Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

De ovenfor i punkterne A-C anførte krav til driften og forpagtningsaftalens øvrige krav til driften skal overholdes samtidigt.

Registrering af aktiviteter på det forpagtede areal

Forpagter skal registrere aktiviteterne på det forpagtede areal, idet Forpagter skal:

  • Føre gødningsregnskab, herunder gødningstype, økologisk status af gødning, gødningsmængder, tidspunkter for udbringning.
  • Redegøre for brug af plantebeskyttelsesmidler, herunder dato for udbringning, produktets navn, behandlingsmetode (eventuelt kopi af etikette, hvis behandlingsmetoden er beskrevet der) og begrundelse for brug af midlet.
  • Føre markplan
  • Føre regnskab med alle indgående produkter (hjælpestoffer og råvarer), der benyttes på det forpagtede areal, idet oplysning om dato for erhvervelse, hvor produktet kommer fra, produktets navn, økologisk status, mængder og brugen af det på det forpagtede areal, skal registreres.

Ovenstående oplysninger kan bestå af logbøger, regnskabsbilag, fakturaer eller anden dokumentation som for eksempel indholdsdeklarationer på sække og frøposer.

2. Forpagtningsperioden og opsigelsesvarsel

Forpagtningen tager sin begyndelse den 1. maj 2024 og ophører uden varsel den 31. oktober 2028. Arealer omfattet af aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med et halvt års varsel til 1. april eller 1. oktober. Rettidig opsigelse kan foretages uden yderligere begrundelse og berettiger ikke den anden part til erstatning af nogen art.

3. Forpagtningsafgiften

Forpagtningsafgiften er jævnfør tabel 1 aftalt til i alt: [indsæt beløb] kroner årligt. (2022 priser).
Afgiften forfalder til betaling forud med halvdelen hver den 1. april og 1. oktober, første gang 1. april 2023 for månederne frem til oktober.

Den årlige forpagtningsafgift indeksreguleres herefter uvarslet hvert år den 1. januar med den årlige stigning i nettoprisindekset, beregnet efter nettoprisindekset for oktober måned foregående år. Ved indeksreguleringerne sidestilles den årlige forpagtningsafgift per 1. januar 2023 (basisafgiften) med nettoprisindekset for oktober 2022, der til enhver tid danner basis for indeksreguleringerne.

Første indeksregulering sker således den 1. april 2024 på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra indekset for oktober 2022 frem til indekset for oktober 2023, og så fremdeles hvert år den 1. april på grundlag af stigningen i nettoprisindekset frem til indekset fra oktober-oktober.

4. Fremleje, afståelse, jagtret og fiskeret

Arealer skal drives af forpagteren og må ikke uden bortforpagters forudgående skriftlige tilladelse drives eller bestyres af andre. Intet af, hvad der er omfattet af nærværende aftale, må således fremlejes eller bortforpagtes til andre.

Forpagteren har ikke afståelsesret.

Jagt- og fiskeretten forbliver Aalborg Kommunes.

Overtrædelse af ovenstående anses for en væsentlig misligholdelse, som berettiger bortforpagter til at ophæve aftalen uden varsel.

5. Bestemmelser vedrørende anvendelse af arealerne

Arealerne må ikke gødes, sprøjtes eller omlægges og der må ikke tilføres affald, spildevandsslam eller lignede. Omlægning kan tillades i særlige tilfælde, men altid i henhold til eventuelle deklarationer og beskyttelsesstatus og kun efter skriftlig aftale med tilsynet.

På arealer omfattet af en dyrkningsdeklaration skal der sikres en vedvarende, tæt græs-urtevegetation, andelen af bar jord skal holdes på et minimum og må ikke overstige 1,5 % af arealet for den enkelte matrikel. Tiltag til at afhjælpe og udbedre problemer med bar jord der ikke kan klares ved simpel flytning af vandingssteder og led, aftales skriftligt med tilsynet.

Arealerne må ikke isås planter/urter.

Græsningsdyr er kreaturer medmindre andet aftales. Der græsses fortrinsvist med robust og roligt naturplejekvæg for eksempel Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg.

Der må ikke uden forudgående aftale med Aalborg Kommune færdes tyr på arealet.

Udbindingsperioden er 1. april til 31. oktober i det omfang det kan foregå under hensyntagen til ovenstående. Efter aftale med Aalborg Kommune kan udbindingsperioden tilpasses arealet.

Græsningstrykket kan løbende ændres og tilpasses vegetationsforholdene på stedet efter nærmere aftale med tilsynet. Efter behov kan der suppleres med maskinel fjernelse af uønsket opvækst.

Fodring er ikke tilladt, mineraltilskud er tilladt.

Forpagteren er forpligtiget til at drive arealerne i henhold til eventuel naturbeskyttelsesmæssig tilstand (Naturbeskyttelsesloven § 3) og varetage kommunens forpligtigelse til at pleje sådanne arealer. Vejledende registrering fremgår af Bilag 1.

Eksisterende kultur- og oldtidsspor, herunder diger må ikke beskadiges eller fjernes og såfremt dyrenes tråd eller adfærd på anden vis skader disse, skal de helt eller deltids frahegnes.

Der må ikke sælges eller fjernes grus, sten, mergel, ler, ral, kridt, tørv og lignende fra arealerne.

Forpagteren er forpligtet til effektivt at bekæmpe eventuel forekommende flyvehavre og kæmpe-bjørneklo, i henhold til eventuelle indsatsplaner, og i overensstemmelse med gældende love, regler, samt god skik og brug.

Det forpagtede areal skal til enhver tid holdes i ryddelig stand.

Arealerne må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplag af nogen art. Arealerne må ikke indgå i omdrift af nogen art, men kun benyttes som eng og overdrev til græsning for dyr, til høslæt eller en kombination af disse to, jævnfør punkt 1.

Forpagteren er gjort bekendt med og indforstået med at respektere de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder, herunder hegns- og vejforpligtelser i forhold til naboer.

6. Praktiske forhold

Aalborg Kommune etablerer passende hegn. Passende hegn er et hegn, der passer til de givne græsningsdyr, så de under normale omstændigheder holdes inde. Der opsættes minimum to tråde. Det er forpagters ansvar at dyrene bliver på arealet.

Løbende hegnsvedligehold, herunder slåning under og omkring hegn, beskæring af grene og tilstødende beplantning, påhviler forpagteren.

Større reparationer samt vedligehold af publikumsfaciliter foretages af Aalborg Kommune. Forpagteren foretager en årlig hegnsgennemgang senest én måned før udbinding.

Vedligeholdelse af grøfter, sker kun i det omfang kommunen har afledningsforpligtigelser eller tilsynet vurderer det nødvendigt for at opretholde områdets drift. Vedligeholdelse af stier, veje og overkørsler samt oprensning af vandløb på det forpagtede areal og langs skellene hertil, påhviler Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune sørger for el-tilslutning.

Forpagter sørger for etablering af vandingssted. Ansvaret for reparation af vandingssted, påhviler forpagteren. Almindeligt tilsyn, vedligehold med vandingsstedet og elhegnets funktion påhviler forpagteren.

7. Dyrkningsdeklaration på arealerne

Såfremt der er tinglyst en dyrkningsdeklaration på det forpagtede areal, er forpagteren forpligtet til at overholde alle bestemmelser i denne deklaration samt dyrke og pleje arealerne omfattet af deklarationen i overensstemmelse hermed.

Såfremt forpagteren overtræder en eller flere bestemmelser i deklarationen, skal forpagteren betale en bod til den påtaleberettigede i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser herom.

Forpagters overtrædelse af en eller flere bestemmelser i deklarationen, skal desuden anses som væsentlig misligholdelse af forpagtningsaftalen, som berettiger, bortforpagter til at ophæve aftalen.

8. Adgang, ansvar og supplerende pleje

Der er offentlig adgang til arealerne. Der vil i forpagtningsperioden arbejdes med at forbedre offentlighedens adgang.

I det indhegnede areal må der ikke færdes aggressive dyr, som kan være til fare eller væsentlige gener for personers lovlige færden i området. Aalborg Kommune kan forpligte forpagteren til straks at fjerne sådanne dyr, som efter kommunens opfattelse henhører under denne kategori.

Aalborg Kommune sørger for opsætning af skiltningen ”Hunde i snor”.

Forpagter er forpligtet til at opsætte informationsskilte efter aftale med Aalborg Kommune, inventaret må ikke være til fare for dyrene. Der skal være adgang for tilsyn, vildtforvaltning, naturovervågning, almindelig færdsel og lignende.

I det omfang – der måtte pådrages erstatningsansvar for skader forvoldt af dyrene på personer, andre dyr og/eller ting – påhviler ansvaret ejeren af dyrene.

Forpagteren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for dyrene.

9. Sundhed og registrering

Forpagteren er til enhver tid ansvarlig for de indsatte dyrs trivsel og sundhed, samt at overholde dyreværnslovens bestemmelser.

Tilsyn med dyrene påhviler forpagteren. Det er forpagterens ansvar, at dyrene forbliver i indhegningen. Syge eller døde dyr skal fjernes fra indhegningen hurtigst muligt.

10. Aflevering af areal

Ved forpagtningsaftalens ophør er forpagter forpligtet til at aflevere arealet i fuldstændig ryddeliggjort stand, herunder at fjerne opsat hegn, vandtrug, midlertidige læskure og alle former for løse genstande.

Forpagters forpligtelse til at ryddeliggøre arealet fuldstændigt omfatter alle former for midlertidige installationer eller genstande, der er forefindes eller er blevet placeret på arealet, uanset om det er sket ved forpagterens eller tredjemands foranstaltning, herunder tidligere forpagtere.

11. Misligeholdelse

Såfremt forpagteren ikke betaler forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet på forfaldsdagen, kan bortforpagter ophæve forpagtningsforholdet, hvis forpagteren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til forpagteren.

Såfremt der foreligger anden væsentlig misligholdelse, kan bortforpagter på samme måde til enhver tid ophæve forpagtningsaftalen uden varsel.

I tilfælde af misligholdelse kan bortforpagter desuden til enhver tid skriftligt meddele forpagter, at misligholdelsen skal bringes til ophør senest 7 dage efter, at påkrav herom er kommet frem til forpagteren. Såfremt forpagter herefter ikke har bragt misligholdelsen til ophør, kan bortforpagter ophæve forpagtningsaftalen uden yderligere varsel.

Overtrædelse af aftalens bestemmelser om dyrkning og vedligeholdelse af arealet, betalingsrettigheder, støtteordninger, pligt til bekæmpelse af flyvehavre og bjørneklo samt forbud mod anvendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler eller spildevandsslam med videre på det forpagtede areal, anses altid som en væsentlig misligholdelse af aftalen, som berettiger bortforpagter til at ophæve denne uden varsel. Andre former for væsentlig misligholdelse af aftalen berettiger ligeledes bortforpagter til at ophæve aftalen.

Ophører forpagtningen i utide som følge af misligholdelse fra forpagterens side, er forpagteren eller dennes bo forpligtet til at betale forpagtningsafgift for tiden, indtil arealet kan bortforpagtes til anden side, samt godtgøre bortforpagteren ethvert tab, som påføres denne ved forpagtningsforholdets ophør i utide.

12. Konkurs, betalingsstandsning eller dødsfald

Konkurs

I tilfælde af forpagterens konkurs finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jævnfør konkurslovens §55, stykke 2, aftales dog til 14 dage.

Medmindre konkurslovens regler er til hinder for det, kan bortforpagter i tilfælde af forpagterens konkurs, straks hæve aftalen, hvis ikke fallenten inden 14 dage stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Betalingsstandsning

I tilfælde af forpagterens betalingsstandsning er bortforpagter berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for ydelser i henhold til denne aftale. Stilles sikkerheden ikke inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem, er bortforpagter berettiget til straks at ophæve aftalen.

Dødsfald

Behandles forpagterens dødsbo som et insolvent bo, finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jævnfør konkurslovens §55, stykke 2, aftales dog til 14 dage.

I øvrigt henvises til punkt L i de ”Generelle bestemmelser af 1. september 2008 for forpagtningskontrakter med Aalborg Kommune i drikkevandsområder.” I tilfælde af forpagterens død kan forpagtningsaftalen dog alene opsiges skriftligt af såvel forpagterens bo som bortforpagter med 3 måneders varsel til ophør en 1. oktober.

Såfremt forpagters efterlevende ægtefælle/samlever eller myndige børn ønsker at indtræde i forpagtningsforholdet, er dette dog blandt andet betinget af, at parterne indgår et særligt tillæg til forpagtningsaftalen herom, at eventuelle restancer straks berigtiges, samt at der stilles betryggende sikkerhed for betaling af forpagtningsafgiften og andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet.

13. Landbrugslovens bestemmelser

Ansvaret for overholdelse af bestemmelserne i lov om landbrugsejendomme påhviler forpagteren.

Ved indgåelsen af nærværende forpagtningskontrakt erklærer undertegnede forpagter overfor Aalborg Kommune at overholde bestemmelserne i lov om landbrugsejendomme, herunder lovens kapitel 12 om samdrift og forpagtning.

14. Generelt

Forpagteren er bekendt med, at han ikke har nogen fortrinsret til en eventuel ny forpagtningsaftale ved nærværende kontrakts ophør, uanset om den landbrugsmæssige drift måtte fortsætte eller ej.

Aalborg Kommune eller dennes befuldmægtigede har ret til at kræve meddelt alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af, hvorvidt forpagteren overholder sine forpligtelser, ligesom bortforpagteren er berettiget til at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf.

Parterne har aftalt, at nærværende forpagtningskontrakt ikke må tinglyses på ejendommene.

Bilag 1 - oversigtskort

Oversigtskort der viser naturplejeareal ved Øster Sundby

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang