Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Retningslinjer og kriterier for Tilgængelighedspuljen

Retningslinjer og kriterier for Tilgængelighedspuljen

 • Titel: Retningslinjer og kriterier for Tilgængelighedspuljen.
 • Vedtaget: 20. august 2020 af Sundheds- og Kulturforvaltningen.

1. Formål

Puljen skal sikre, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer, der gør det muligt for mennesker med nedsat funktionsevne at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre i henhold til Aalborg Kommunes Handicappolitik. 

Grupper af mennesker med nedsat funktionsevne omfatter:

 • Kørestolsbrugere
 • Gang-, arm- og håndhandicappede
 • Synshandicappede
 • Hørehandicappede
 • Hjerneskadede
 • Personer med astma/allergi
 • Personer med læsevanskeligheder.

2. Der kan søges medfinansiering til

 • Forbedringer af tilgængelighed i eksisterende byggeri med offentlig adgang.

 • Tilgængelighed ud over bygningsreglements minimums niveau til nybyggeri eller ombygninger med offentlig adgang.

 • Ved offentligt tilgængelige udearealer kan der på elementer, der ligger ud over bygningsreglementet, søges tilskud til at forbedre anvendeligheden for personer med nedsat funktionsevne.

 • Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.

 • De ansøgte projekter skal have placering i Aalborg kommune.

3. Kriterier for at søge puljen

 • Puljen kan søges af private, hvor bygningerne er åbne for offentligheden samt offentlige institutioner med borgerrettet servicefunktion.

 • Der kan søges om tilskud til materialer, håndværkere samt nødvendig projektering.

 • Er projektet et byggeprojekt, kan der søges om tilskud til at opfylde et eller flere af tilgængelighedsbestemmelserne i nyeste bygningsreglement udover minimumskravene; samt til tilgængelighedselementer, der er beskrevet i anvisninger og vejledninger på tilgængelighedsområdet.

 • Til offentligt tilgængelige udearealer kan der søges om tilskud til tilgængelighedselementer, der er beskrevet i anvisninger og vejledninger på tilgængelighedsområdet.
 • Projektet må ikke være sat i gang på ansøgningstidspunktet.

 • Der kan opnås støtte til projekter med et budget på mindst 5.000 kroner.

 • Som udgangspunkt støtter puljen med højst 75% af udgiften.

 • Det er en betingelse, at projektet på ansøgningstidspunktet har opnået byggetilladelse.

 • Det er en betingelse, at projektet på ansøgningstidspunktet har al finansiering på plads, og er klar til at gå i gang.

 • Projektet skal være planlagt færdigt inden for en tidsramme på 1 år fra bevillingstidspunktet.

4. Kriterier for udvælgelse af projekter

 • De projekter, som søger at opfylde flere tilgængelighedskrav, anvisninger og vejledninger prioriteres højere end projekter, hvor tilgængeligheden forbedres på færre områder.

 • Projekter, hvor der opnås gode muligheder for at anvende en bygning, et areal eller et område som helhed prioriteres dog også højt, selvom der kun opfyldes få eller ingen af bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

 • Alle ansøgninger bedømmes på baggrund af princippet om mest tilgængelighed for pengene. Det vil sige, at der i bedømmelsen lægges vægt på forholdet mellem pris og resultat, og at tilgængelighedsforbedringerne tilgodeser flest mulige borgere.

5.  Ansøgning og bedømmelse

Udover, at opfylde kriterierne for ansøgning om puljens økonomiske midler, skal ansøgningen også beskrive, hvordan tilgængelighedskravene forventes løst i det enkelte projekt. Ansøgere skal benytte den digitale ansøgningsløsning for at søge puljen.

Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver laver en faglig vurdering af ansøgningerne i samarbejde med Tilgængelighedsudvalget og Handicaprådet.

Tilgængelighedsudvalget består af repræsentanter fra:

 • Handicaprådet
 • By og Land
 • Tilgængelighedsrådgiver og auditør fra Sundhed og Kultur.

Handicaprådet består af repræsentanter fra Aalborg Kommunes byråd og forvaltninger samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Sundheds- og Kulturudvalget består af rådmand og seks byrådsmedlemmer.


6. Kontrol og udbetaling af tilskudsmidler

Tilgængelighedsrådgiveren modtager projektets budget og regnskab, og udfører tilsyn på projektet. Tilskudsmodtageren er ansvarlig for, at oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer i projektets indhold, forløb og tidsfrister i forhold til den indgåede aftale hurtigst muligt forelægges tilgængelighedsauditøren.

Bevillingen kan trækkes tilbage, hvis det skønnes, at projektet er væsentligt ændret, og således ikke længere opfylder tildelingskriterierne.

Tilskudsmodtageren erklærer ved sin underskrift på tilskudsskrivelsen, at ville overholde gældende skatte og afgiftslovgivning, herunder reglerne for betaling af moms. Tilskudsmodtageren kan ikke overføre støtten til anden institution eller foretagende uden Sundheds- og Kulturudvalgets tilladelse, medmindre en sådan overførselsret fremgår af tilskudsskrivelsen.

Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, medmindre særlige forhold gør sig gældende, og er godkendt af Sundhed og Kultur.

Her skal tilskudsmodtageren indsende projektregnskab, hvoraf det fremgår, hvilke udgifter, der er afholdt. For at modtage tilskuddet skal projektet være færdiggjort senest et år efter bevillingsdatoen, og ansøgning om udbetaling sendes til tilgængelighedsauditøren et år efter bevillingsdatoen.

Det færdige projekt kan kontrolleres af en repræsentant fra Tilgængelighedsudvalget. Såfremt det færdige projekt ikke er udført i overensstemmelse med ansøgningsmateriale og bevilling, trækkes tilskuddet tilbage. Ovenstående betingelser skal være opfyldt, ellers bortfalder retten til at modtage det endnu ikke udbetalte tilskud automatisk.

Ansøgere tilbydes Tilgængelighedsrådgivning fra Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver. 

 

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivningen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang