Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Regnskabs- og revisionsinstruks

Regnskabs- og revisionsinstruks

  • Titel: Regnskabs- og revisionsinstruks for landdistriktspuljen.

Formål

Landdistriktspuljen kan søges til initiativer og projekter, som skaber nye aktivitetsmuligheder eller fysisk udvikling i landdistriktet.

Instruksen fastsætter den overordnede afgrænsning af ansvaret mellem tilskudsyder, tilskudsmodtager/ tilskudsmodtagers ledelse og tilskudsmodtagers revisor for så vidt angår kravene til regnskabsaflæggelse og revision.


Område

§ 1. Instruksen omfatter regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud fra Sundhed og Kultur/Landdistriktsudvalg til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter på grundlag af en ansøgning.


Regnskabsaflæggelse

§ 2. For tilskud på 100.000 kroner eller derunder afgiver tilskudsmodtager til Sundhed og Kulturforvalt en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsskrivelsen fra Sundheds- og Kulturudvalget

Stk. 2. For tilskud på mere end 100.000 kroner aflægger tilskudsmodtager regnskab over for Sundhed og Kultur.

Stk. 3. Forvaltningen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kroner, eller derunder skal aflægge regnskab over for Sundhed og Kultur.

Stk. 4. Regnskab efter stk. 2-4 skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet og specificeres som anført i bevillingsskrivelsen.

Stk. 5. Regnskab eller erklæring indsendes til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet inden for den frist, der er fastsat i bevillingsskrivelsen. Et regnskab skal være underskrevet af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse og revideret efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 6. Enhver tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor det tilskudsudløsende projekt eller den tilskudsudløsende aktivitet er afsluttet, og efter krav fremsende materialet til Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet.


Revision

§ 3. Regnskab for tilskud på 100.000 kroner eller derunder skal ikke være revideret.

Stk. 2. Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kroner, men højst 500.000 kroner skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Gennemgangen eller revisionen skal være udført under iagttagelse af §§ 5–9 i denne instruks.

Stk. 3. Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kroner skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, i overensstemmelse med reglerne i §§ 5–9 i denne instruks.

§ 4. For regnskaber, som er omfattet af § 3, stk. 2, kan Sundhed og Kultur, Landdistriktsområdet i bevillingsskrivelsen fastsætte, at regnskabet skal være revideret i henhold til § 3, stk. 3.

§ 5. Gennemgang eller revision efter § 3, stk. 2, samt revision efter § 3, stk. 3, foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 42 i lov om kommunernes styrelse med mere.

Stk. 2. Ved gennemgang af regnskabskyndig person skal det kontrolleres,
1) om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
2) om tilskudsbetingelserne i bevillingsskrivelsen er opfyldt, herunder om projektets egen- og/eller medfinansiering mindst udgør den procentsats, der er gældende for den delpulje tilsagnet er udstedt fra,
3) om tilskuddet er anvendt efter formålet,
4) om tilskudsmodtager har taget skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Ved revision skal efterprøves,
1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
2) om tilskudsbetingelserne i bevillingsskrivelsen er opfyldt, herunder om projektets medfinansiering mindst udgør den procentsats, der er gældende for den delpulje tilsagnet er udstedt fra,
3) om tilskuddet er anvendt efter formålet,
4) om tilskudsmodtager har taget skyldige økonomiske hensyn, og
5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Sundhed og Kultur om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Stk. 4. Gennemgangen og revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 5. I tilfælde af revisorskift i projekt- eller aktivitetsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 6. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 7. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 8. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at denne inden 3 uger giver Sundhed og Kultur meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Sundhed og Kultur. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets eller aktivitetens gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 9. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.


Ikræfttræden 

§ 11. Instruksen træder i kraft ved Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse af Retningslinjer med bilag 1-3 for Landdistriktspuljen og har virkning for tilskud, der bevilges efter denne dato, 09.09.2020.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang