Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Forsamlingshuse Retningslinjer for driftstilskud

Retningslinjer for driftstilskud

  • Titel: Aalborg Kommunes retningslinjer for driftstilskud til forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler.
  • Vedtaget: 25. maj 2022 af Sundheds- og Kulturudvalget. 

Formål

Driftstilskud til Forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler gives for at styrke forsamlingshusene som åbne og relevante mødesteder i landdistriktet – og som ramme om formelle og uformelle lokale aktiviteter.

Driftstilskuddet kan søges af foreninger, som ønsker at stille deres forsamlingshus gratis til rådighed for lokale foreninger og borgergruppers aktiviteter for lokalsamfundet, og/eller selv afholde åbne, lokale aktiviteter.

Tilskuddet er målrettet til at dække forøgede driftsudgifter forbundet med aktiviteterne.


Tilskuddets størrelse

Driftstilskuddet er på i alt 400.000 kroner.

Dette beløb fordeles ligeligt mellem de foreninger, som har ansøgt ved ansøgningsfristens udløb.

Det forventes, at tilskuddet per forening vil være 10-15.000 kroner.


Ansøgning

Der ansøges via Sundhed og Kultur puljesystem.

Bemærk: Puljen fordeles mellem ansøgende foreninger efter ansøgningsfristens udløb. Det er derfor ikke muligt at komme i betragtning efter ansøgningsfristens udløb.

Ved årets udgang/ansøgning til næste år, skal det beskrives, hvilke initiativer, der er blevet gennemført.


Hvem kan søge

Alle foreninger og selvejende institutioner/fonde som driver et forsamlingshus eller forsamlingshuslignende lokale i Aalborg Kommunes landdistrikt.
Foreningen/den selvejende institution skal have et åbent og almennyttigt formål.

Foreningen/den selvejende institution må desuden ikke samtidig modtage andre lokale- eller aktivitetstilskud fra Aalborg Kommune eller andre organisationer.

Ved ansøgning om tilskud til forsamlingshuslignende lokaler, er det et krav, at borgerforeningen og/eller lignende foreninger har en formaliseret ret til brug af lokalerne, og selv er ansvarlig for driften af dem. Forvaltningen afgør i hvert enkelt tilfælde, om forsamlingshuslignende lokaler er støtteberettigede.

Kontakt derfor altid forvaltningen inden ansøgning om tilskud til forsamlingshuslignende lokaler.


Krav til aktiviteter og omfang

Ved ansøgning skal foreningen beskrive, hvilke initiativer den ønsker at anvende tilskuddet til.

Foreningen skal samtidig beskrive, hvordan den vil annoncere initiativerne i lokalsamfundet.

  • Det er et krav, at der er tale om åbne og ikke kommercielle aktiviteter for lokalsamfundets borgere.
  • Det er ikke et krav, at der er tale om nye aktiviteter. Foreninger, som i forvejen i høj grad stiller forsamlingshuset til rådighed for lokale aktiviteter, kan bruge midlerne til at fastholde og udbygge nuværende aktivitetsniveau, afprøve nye typer af aktiviteter mv.
  • Der er ikke faste krav til omfanget af aktiviteterne. Men omfanget skal stå i rimeligt forhold til forsamlingshusets og byens størrelse, foreningens og lokalsamfundets ressourcer og husets normale driftsøkonomi.
  • Det er tilladt for foreningen at stille krav til de lokale brugere om for eksempel nøgleafhentning, rengøring efter egne aktiviteter, betaling for kaffe, at det kun er for eksempel lille sal der stilles til rådighed og så videre.
  • Det er også tilladt at lade udlejninger have fortrinsret for lokale aktiviteter.

Anvendelse af drifts- og aktivitetstilskud

Tilskuddet er primært målrettet til at sikre, at aktiviteterne ikke påvirker forsamlingshusets driftsudgifter, og må derfor kun i begrænset omfang anvendes til anlæg og materialer.

Eventuelle anlæg i forbindelse med aktiviteter kan søges særskilt i forsamlingshuspuljen, for eksempel adgangssystemer, opbevaringsfaciliteter, ruminddeling og lignende.


Baggrund

Initiativet er funderet i Aalborg Kommunes Landdistriktspolitiks målsætning om at afprøve forsøg med drifts- og aktivitetstilskud til forsamlingshuse.

Der er tale om et fast årligt tilskud.

Kontakt

Landdistrikt - forsamlingshuse

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 45

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang