Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Retningslinjer Musikpuljen

Retningslinjer Musikpuljen

 • Titel: Retningslinjer Musikpuljen.

Hvad støtter puljen

Puljen kan støtte aktiviteter med offentlig adgang indenfor rytmisk musik i Aalborg Kommune. Det kan for eksempel være:

 • Koncertrækker eller årsprogrammer.
 • Enkeltstående koncerter og workshops.
 • Tilbagevendende koncerter og festivaler.
 • Øvrige projekter, der bidrager til at udvikle musikmiljøet i Aalborg Kommune.

Vedrører din ansøgning ikke rytmisk musik, kan du se nærmere på de øvrige kulturpuljer i Aalborg Kommune. Hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne og dermed flere puljer, kan du enten søge den pulje, der rammer projektet bedst, eller dele dit projekt op i flere ansøgninger.


Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af foreninger, institutioner, organisationer og enkeltpersoner.
Kulturinstitutioner og -foreninger, der allerede modtager fast støtte fra Aalborg Kommune, skal redegøre for, hvordan projektet ligger udenfor den almindelige drift og aktivitet.


Hvad kan der ikke søges støtte til

 • Udgivelse eller produktion af musik, film eller lignende.
 • Projekter, der er afholdt inden der gives svar på ansøgningen.
 • Udgifter til drift, anlæg og etablering; herunder indkøb af udstyr, grej eller lignende.
 • Projekter, der hovedsageligt er til gavn for enkeltpersoner, ansøger eller dennes virksomhed.
 • Musikundervisning, studierejser og lignende.
 • Projekter, der genererer økonomisk overskud, for eksempel til velgørende formål eller ansøger selv.
 • Projekter af kommerciel, politisk eller religiøs karakter.
 • Ansøgninger, der hører under andre støtteordninger eller andre forvaltningers områder.
 • Projekter, hvor rytmisk musik vurderes ikke at være det primære eller det egentlige formål – det kan for eksempel være fester, hvor der søges om støtte til et musikalsk indslag eller lignende.

Vurdering af ansøgninger

Indkomne ansøgninger vurderes af Det Rytmiske Musikudvalg i Aalborg Kommune. Den endelige beslutning træffes af Sundheds- og Kulturudvalget.
Musikudvalget prioriterer ansøgningerne ud fra:

 • Aktivitetens kunstneriske kvalitet og idé.
 • At der involveres lokale musikere.
 • Sammenhængen mellem projektets aktivitetsniveau, budget og kvalitet.
 • Hvorvidt projektets aktivitet, organisering og finansiering er realistisk og velbeskrevet.
 • Projektets støttebehov og graden af medfinansiering; herunder særligt at der ansøges andre fonde – eksempelvis Statens Kunstfond.
 • At de støttede projekter samlet set, bidrager til et levende, synligt og mangfoldigt musikudbud i Aalborg Kommune.
 • At ansøgere er bosiddende i eller har et væsentligt tilhørsforhold til Aalborg Kommune.

Musikudvalgets anbefaling udarbejdes under hensyn til puljens økonomiske ramme og ovenstående vurderingskriterier. Prioriteringen mellem ansøgningerne sker herudover ud fra ønske om spredning af Musikpuljens midler på tværs af genrer og forskellige arrangører.

Sundheds- og Kulturudvalget kan betinge en bevilling af, at der opnås støtte gennem Statens Kunstfonds honorarstøtteordning.


Ansøgningsfrister

I 2023 er ansøgningsfristerne:

 • 15. februar
 • 15. maj
 • 1. september

Udbetaling af bevilling

Hvis dit projekt får en bevilling fra Musikpuljen, modtager du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår:

 • Bevillingens størrelse.
 • Eventuelle betingelser i forhold til bevillingen.
 • Vejledning til afrapportering.

Støtten må udelukkende anvendes til udgifter, der er relevante for projektet og som er beskrevet i det indsendte budget. Det vil være specificeret i bevillingsbrevet, hvis der er udgifter i budgettet, støtten ikke må anvendes til.

Som projektansvarlig vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling. Dette skal ske indenfor 30 dage efter modtagelsen af brevet.


Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Projektet afrapporteres senest 3 måneder efter sin afslutning. Vejledning hertil fremgår af et eventuelt bevillingsbrev.


Krav om synliggørelse af støtte

I tilfælde af støtte, skal projektet i sin markedsføring gennem eksempelvis tryksager, invitationer, sociale medier og lignende gøre opmærksom på, at Aalborg Kommunes Musikpulje har støttet projektet.


Tilbagebetaling eller annullering af støtte

Sundhed og Kultur kan ved økonomisk overskud, ubrugte midler eller misligholdelse af bevillingen kræve støtten helt eller delvist tilbagebetalt. Følgende tilfælde kan altid betragtes som misligholdelse:

 • Hvis projektets aktiviteter eller budget ændrer sig væsentligt fra den indsendte ansøgning uden at dette er godkendt på forhånd af Sundhed og Kultur.
 • Hvis støtten benyttes til at dække udgifter, der ikke er beskrevet i det indsendte budget, eller ikke er i overensstemmelse med puljens retningslinjer.
 • Hvis krav vedrørende afrapportering ikke er overholdt.
 • Hvis krav om synliggørelse af støtte ikke er overholdt.

Når et projekt modtager et bevillingsbrev, bedes støttemodtager bekræfte, at bevillingen fortsat ønskes. Bekræftes dette ikke inden 30 dage, kan Sundhed og Kultur annullere bevillingen. Sundhed og Kultur sender inden fristens udløb en påmindelse til støttemodtageren.

 

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang