Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til folkeoplysende foreninger Tilskud til private klublokaler

Private klublokaler

Der gælder særlige regler for tilskud til leje af private lokaler.

Detaljerede regler

For private lokaler gælder, at lokaletilskuddet til en forening kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til anvendelsen af lokalet. De tilskudsberettigede driftsudgifter kan ligeledes nedsættes til det normale niveau for et passende lokale. Beslutning træffes af Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. For lokaler, der er godkendt af Fritidsafdelingen gives der tilskud til følgende udgifter:

Egne ejede lokaler

  • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokalet, el, vand, varme, rengøringsmidler og eventuelt til rengøring og tilsyn efter aftale.

Lejede lokaler

  • Lejeudgiften.
  • Almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt el, vand, varme, rengøringsmidler og eventuelt rengøring og tilsyn efter aftale.

Betingelser

Lejemål eller køb af ejendom skal godkendes af Fritidsafdelingen på forhånd.

Et eksempel på tilskud til et lokale på 100 kvadratmeter der koster 40.000 kroner om året i husleje. Det kommunale tilskud bliver således 29.200 kroner (71% af 40.000 kroner). Dertil kommer tilskud til forbrug og andre driftsudgifter, hvor tilskudsprocenten er 65%.

Ydelser på prioritetslån

Tilskud til renter på prioritetslån godkendes kun i særlige tilfælde, da kommunen prioriterer at yde direkte tilskud til nybyggeri og til ændringer af bygninger og anlæg. 

Der gives ikke tilskud til:

  • Ydelser på prioritetslån. Dog respekteres indgåede aftaler om tilskud til renter, før år 2000, og tilskud til afdrag før 1994.
  • Staldfaciliteter for rideklubber.
  • Egne ejede og lejede udendørsanlæg. Dog respekteres godkendte aftaler fra før 1. januar 1994.

Udbetaling og afregning af lokaletilskud

Regnskabsåret for lokaletilskud følger kalenderåret.

Budgettet er som udgangspunkt det samme som året før med mindre andet er aftalt.

Lokaletilskuddet udbetales a conto i 4 kvartalsvise rater.

Ved kortvarig leje af haller og andre lokaler uden for kommunen gives tilskud efter Folkeoplysningslovens minimumsregler. Det gælder kun tilskud til unge under 25 år, og kun til en maksimal timepris, fastsat af ministeriet, som i 2012 var på 241,50 kroner per time for haller eksklusiv ridehaller, og 120,75 kroner per time for andre lokaler og ridehaller. Tilskudsregnskabsskemaet sendes til foreningerne ved i løbet af januar.

Tilskudsregnskabet skal underskrives af foreningens bestyrelse og dens revisor i henhold til de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven herom. Foreningens revisor foretager revision af regnskabet forud for indsendelsen. Ved revision af regnskaber, der udløser tilskudsbeløb på over 500.000 kroner, skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

Regnskabsskemaet skal indsendes og indtastes på fritid.aalborg.dk senest den 31. marts året efter. På forlangende skal orginale bilag fremsendes. Endelig afregning finder sted inden 1. oktober. 

Foreningen er pligtig til at meddele det til Fritidsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i tilskudsgrundlaget i løbet af året.

Misbrug af ordningen kan medføre tab af tilskudsberettigelsen, samt krav om tilbagebetaling. 

Fremleje af lokaler

Der kan stadig ydes lokaletilskud til foreningslokaler, selv om de i et vist omfang videreudlejes til andre foreninger.

Lokalet skal fortsat bruges af foreningen til foreningsmål i rimeligt omfang. Lejeindtægter medfører reduktion af tilskuddet fra kommunen. Som tommelfingerregel kan man dog regne med, at foreningen tjener cirka halvdelen af lejeindtægten. 

Reglen er, at 3/4 af lejeindtægten skal modregnes i foreningens udgifter, før tilskuddet beregnes. 

Et eksempel er, at forening A bruger kun klublokalet 4 aftener om ugen, og lejer det ud til forening B en dag om ugen. Lejen udgør 1.000 kroner om måneden. Forening A's tilskud fra kommunen reduceres, så forening A får et samlet overskud på udlejningen på 445 kroner. Det er udregnet således: 1.000 kroner i indtægt fra forening B. Tilskuddet fra kommunen reduceres. Det vil sige, at kommunen ikke giver tilskud til de 750 kroner, som er 75% af indtægten. Det medfører, at tilskuddet reduceres med 555 kroner, som er 74% af 750 kroner.

Indtægter fra udlejning til kommunale legestuer og lignende skal dog ikke modregnes i lokaletilskuddet.

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang