Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Retningslinjer for aftenskoler

Retningslinjer for aftenskoler

 • Titel: Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler.

1. Formål med støtte til folkeoplysning

Kommunen støtter med respekt for forskellige holdninger den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og den enkelte initiativtagers idegrundlag.
Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er, med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkelte deltagers almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Inden for dette formål gives der tilskud til undervisning, studiekredse, foredrag og fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, samt debatskabende aktiviteter. 

2. Hvem kan få tilskud?

Folkeoplysende voksenundervisning skal etableres af en forening for at få tilskud. Enkeltpersoner kan ikke opnå tilskud til voksenundervisning.
En forening er først tilskudsberettiget når Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune har godkendt den som tilskudsberettiget.

3. Krav til tilskudsmodtagere

For at blive godkendt som tilskudsberettiget skal aftenskolen:

 • Have et formuleret formål med foreningsdannelsen, som ligger inden for formålet med støtte til folkeoplysningen.
 • Tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt er åben for alle.
 • Have en bestyrelse.
 • Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen.
 • Være hjemmehørende i Aalborg Kommune.
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Aftenskolen må ikke oprettes eller drives af kommercielle grunde, og et eventuelt overskud må ikke tilfalde andre end aftenskolen selv, og skal anvendes til folkeoplysende voksenundervisning.

Aftenskolens formål

Folkeoplysning skal være aftenskolens hovedformål. Aftenskoler, hvor folkeoplysning blot udgør en mindre del af aftenskolens arbejde, kan ikke forvente at blive godkendt som tilskudsberettigede efter disse regler.

Aftenskolens bestyrelse

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag aftenskolen. Personer, der ejer eller på anden vis har interesse i lokaler, der udlejes til aftenskolen, kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

Aftenskolens bestyrelse er over for Aalborg Kommune ansvarlig for modtagne tilskud og anviste lokaler med videre. 

Aftenskolens vedtægter

Aftenskolen skal have en vedtægt, der mindst indeholder oplysninger om:

 • Aftenskolens formål.
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • Aftenskolens hjemsted.
 • Betingelser for medlemskab.
 • Tegningsret for aftenskolen, herunder hvem der kan underskrive på aftenskolens vegne.
 • Procedure for vedtægtsændringer.
 • Anvendelse af aftenskolens eventuelle overskud ved ophør.

Hvordan søger man?

Nye aftenskoler skal, for at blive godkendt som tilskudsberettiget, sende en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget inden 30. september. Hvis du ønsker at få tilsendt et ansøgningsskema, som aftenskoler skal bruge til at søge om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven, kan du kontakte Fritidsafdelingen. Eventuel godkendelse træder i kraft fra den 1. januar det efterfølgende kalenderår.

Der kan maksimalt opnås et løntilskud på 20.000 kroner det første år, aftenskolen er godkendt.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Aftenskolens formål.
 • Aftenskolens bestyrelse.
 • Beskrivelse af undervisningen, herunder indhold og omfang.
 • Undervisningssted.
 • Eventuel medlemskab af en hovedorganisation.
 • Navn på leder af aftenskolen.
 • Ansøgning om tilskud til undervisning for det kommende år.
 • Foreningens vedtægter.
 • Foreningens bankforbindelse, herunder CVR nummer og NemKonto.
 • Erklæring om, at aftenskolen lever op til kravene til tilskudsmodtagere.

 4. Hvad kan man få tilskud til?

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer.

Aftenskolen træffer indenfor de overordnede formålsbestemmelser og øvrige regler selv beslutning om følgende:

 • Deltagerbetalingen.
 • Ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere.
 • Valg af emner og tilrettelæggelsesform.
 • Andre aktiviteter.
 • Kursuslængde.
 • Antallet af deltagere på det enkelte hold. 

Tilskud ydes som en årlig beløbsramme til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Den enkelte aftenskole afsætter 10% af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter. Desuden kan den enkelte aftenskole afsætte op til 40% af beløbsrammen fratrukket 10% til debatskabende aktiviteter, til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. 

Undervisningen skal foregå i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune yder ikke tilskud til undervisning, der etableres uden for kommunen, dog kan der undtagelsesvis ydes tilskud til ekskursioner uden for Aalborg Kommune.

Der kan ydes tilskud til lærerløn ved ekskursioner uden for Aalborg Kommune, når disse indgår som et mindre element i et planlagt undervisningsforløb, der foregår i Aalborg Kommune og som alene tilbydes og annonceres i Aalborg Kommune.

Det forudsættes, at alle ekskursionsdeltagerne er deltagere i det samlede kursusforløb og at ekskursionen afholdes inden for landets grænser.

Undervisning af børn og voksne sammen

Undervisningshold kan kun godkendes, såfremt et flertal af deltagerne er fyldt 18 år ved kursets start.

Børn ifølge med voksne

Hensigten med denne tilrettelæggelsesform, hvor børn ifølge med voksne tilmeldes og deltager sammen, er den, at der i disse fag ved gensidig inspiration, opnås et stort udbytte. Som eksempler kan nævnes IT, pc-spil, musik, sang og bevægelse, maling med mere. Holdningen er ikke at fylde et hold op med børn, men derimod at gennemføre en undervisning, der bygger på, at begge parter får udbytte af undervisningen. Når hold oprettes på denne måde, deltager børnene på lige fod med de voksne. Det vil sige, at der er deltagerbetaling og de tæller med i holdets samlede deltagerantal.

Hvilken undervisning gives der ikke tilskud til?

Der ydes ikke tilskud til formlet kompetencegivende undervisning. 

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse eller foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der ydes ikke tilskud til følgende emner, hverken i teori eller praksis:

 • Spil.
 • Idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed.
 • Sports- og konkurrencepræget dans.
 • Fremstilling af alkoholiske drikke.

Debatskabende aktiviteter

I forhold til aftenskoler er der en 10% regel, som betyder, at den enkelte aftenskole skal afsætte 10% af den afsatte tilskudsramme til debatskabende aktiviteter.

Emnerne for de debatskabende aktiviteter skal være væsentlige og have interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt.

Formål med aktiviteterne

Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Det er ikke en betingelse, at der er deltagerbetaling ved debatskabende aktiviteter.

Debatskabende aktiviteter kan tilrettelægges i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner med videre.

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den enkelte aftenskole kan anvende op til 40% af undervisningstilskuddet på fleksible tilrettelæggelsesformer efter fradrag af 10% til debatskabende aktiviteter. 

Der er tale om en "kan-bestemmelse", så aftenskolerne kan vælge udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning.

Fleksibelt tilrettelagte aktiviteter skal adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning og kan for eksempel gennemføres som:

 • Åbne studiecirkler.
 • Åbne studieværksteder.
 • Workshops.
 • Spørg specialisten.
 • IT-baserest fjernundervisning. Mindst 30% af timerne skal gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Formålet er at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder som for eksempel:

 • Integration af etniske minoriteter.
 • Livsstilssygdomme.
 • Folkesundhed.
 • Forbrugeroplysning.
 • Borgerinddragelse.

Emner

Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i Folkeoplysningsloven.

Aftenskoletilbud i landdistriktet

Projekt aftenskoletilbud i landdistriktet er nu gjort permanent efter en projektperiode fra 2017 – 2021. Projektets formål er at sikre nye tilbud i landdistrikterne og udnytte brugen af eksisterende faciliteter, samt at få folkeoplysningen til at spire, hvor den ellers har vanskeligt ved at gro, fordi antallet af deltagere ikke er stort nok, i forhold til at kunne etablere hold efter de gældende regler. Ideen er, at kommunen yder et ekstra tilskud til aftenskolehold i byer beliggende i landdistriktspuljens interesseområde. 

Definitionen af byer i landdistriktspuljens interesseområde fremgår af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2014-2018.

Der vil IKKE være mulighed for at modtage forhøjet tilskud til aftenskolehold inden for Aalborgs bynære kerne samt de 11 udpegede byer med vækstpotentiale.

Aalborgs bynære kerne omfatter byerne; Aalborg, Nr. Sundby, Ø. Uttrup, Ø. Sundby, Gistrup, Nr. Tranders, Sdr. Tranders, Dall Villaby, Visse, Dall og Drastrup.

De udpegede byer med særligt vækstpotentiale er Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Nibe, Frejlev, Godthåb, Svenstrup, Klarup, Storvorde og Hals.

Retningslinjer for Aftenskoletilbud i landdistriktet

 • Der ydes kun forhøjet tilskud til nye aktiviteter.
 • Der ydes forhøjet tilskud med 5/7 af udgiften til lærer- og lederløn til almen undervisning og foredrag (max 6 timer).
 • Holdet skal som minimum bestå af 5 deltagere, for at være tilskudsberettiget
 • Regnskabsaflæggelse sker i forbindelse med indsendelse af det almindelige tilskudsregnskab – dog på et særskilt skema.
 • Undervisningen foregår i øvrigt i henhold til Aalborg Kommunes Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler samt Folkeoplysningsloven. 

Folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle

Undervisning, debatskabende aktiviteter med videre skal som udgangspunkt være åben for alle. Undervisningen må ikke være forbeholdt en bestemt forenings medlemmer. Virksomheden må gerne være tilrettelagt alene for kvinder eller mænd.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, vil undervisningen kunne godkendes af Folkeoplysningsudvalget for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Ansøgning herom skal indsendes til Fritidsafdelingen.

Virksomheden skal annonceres offentligt for eksempel på aftenskole.nu eller ved udsendelse af program eller opslag. Det udbudte undervisningsprogram skal kunne dokumenteres overfor Fritidsafdelingen.

Se aftenskolernes tilbud på aftenskole.nu

Folkesundhed

Aftenskolerne spiller en væsentlig rolle i målsætningen om at øge den generelle folkesundhed i befolkningen.

Aftenskolernes bevægelses- og motionsaktiviteter adskiller sig fra idrætsforeningernes på flere områder:

 • Målgruppen i aftenskolerne er ofte mennesker, der ikke er foreningsaktive.
 • Undervisningen i aftenskolerne er tilrettelagt med et pædagogisk sigte, der øger deltagernes bevidsthed om sund livsstil, anatomi og motivation.
 • Undervisningen foregår i en social ramme, hvor den enkelte har indflydelse på kursets indhold og tilrettelæggelse.
 • Aftenskolernes bevægelses- og motionsaktiviteter er ikke præstationsorienterede eller konkurrenceprægede.

Hvordan søger man om tilskud til undervisning?

Godkendte aftenskoler vil primo december automatisk få tilsendt meddelelse om tilskuddets størrelse (a conto) for det kommende kalenderår.

Tilskuddet (a conto) til undervisning beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede regnskabsår sat i forhold til de til enhver tid gældende tilskudsbrøker og statens aktuelle lønsatser for området.

Hvordan udbetales tilskuddet

Tilskuddet udbetales i rater i januar, marts, august og oktober måned til de aftenskoler, som selv varetager lønadministrationen.

Hvis Aalborg Kommune står for lønudbetalingerne for aftenskolens undervisning, indsættes tilskuddet på den enkelte forenings konto hos kommunen.

Sådan afregnes tilskuddet

Ved årets afslutning, nærmere betegnet ved indsendelse af regnskab, afregnes tilskuddet, således at aftenskolerne reguleres i forhold til deres reelle afholdte aktiviteter. Det betyder at aftenskolerne er garanteret en efterregulering, såfremt de har øgede aktiviteter, og ligeledes skal der ske tilbagebetaling, såfremt tilskudstilsagnet overstiger de tilskudsberettigede udgifter.

Der vil ikke ske efterregulering af de debatskabende aktiviteter.

Hvis Aalborg Kommune har varetaget aftenskolens lønadministration, kan der ved årets afslutning forekomme mindre reguleringer af de opkrævede deltagerbetalinger.

Afregning af tilskud for undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed

Tilskuddet til undervisning med videre må højest udgøre 1/3 af foreningens samlede udgifter til lærer- og lederløn. Aflønning af ledere og lærere ved undervisning med videre skal ske i henhold til undervisningsministeriets løncirkulære.

Ved undervisning af handicappede må tilskuddet højst udgøre 8/9 af de førnævnte lønudgifter. Hvis undervisningen foregår på blandede hold, sker afregningen forholdsmæssigt i forhold til antallet af handicappede og ikke handicappede deltagere.

Udgangspunktet er, at deltagerne deltager på almindelige hold. Det betyder, at deltagere kun er berettigede til at gå på mindre og særligt tilrettelagte hold, hvis de ikke kan deltage på et almindeligt hold på grund af et handicap i forbindelse med det konkrete undervisningsemne. 

Betingelser for at deltage på et særligt tilrettelagt hold er, at deltageren skal skriftligt overfor aftenskolen har erklæret sit handicap i forhold til undervisningsemnet. 

Ved instrumentalundervisning kan tilskuddet højst udgøre 5/7 af førnævnte lønudgifter.

For at opnå forhøjet tilskud til handicapundervisning og instrumentalundervisning, er det en forudsætning, at undervisningen foregår på små hold. Små hold defineres i den forbindelse normalt som maksimalt 7 personer.

Det samlede tilskud til foredrag må ikke overstige 1/3 af udgifterne til aflønning med videre, og må højst udgøre et beløb svarende til 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer inklusiv feriepenge.

Afregning af tilskud for debatskabende aktiviteter

Der skal aflægges særskilt regnskab vedrørende de 10% af det samlede tilskud, der er anvendt til debatskabende aktiviteter. Hvis en aftenskole ikke har anvendt midlerne, skal der ske tilbagebetaling. 

Tilskuddet kan afregnes som andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Disse udgifter skal dokumenteres.

Den enkelte aftenskole kan af de afholdte udgifter, dog maksimalt af bevilligen, til debatskabende aktiviteter anvende op til 20% til ledelse og 10% til administration. Disse udgifter skal ikke dokumenteres.

Puljen kan ikke anvendes til:

 • Befordring af deltagere.
 • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
 • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.
 • Entréudgifter for deltagere.

Afregning af tilskud for fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne bestemmer selv, hvor store udgifter de vil bruge per hold og per time på de fleksible tilrettelæggelsesformer, men der er fastsat et maksimalt tilskudsloft per undervisningslektion på 518,84 kroner (2022-niveau).

Tilskuddet pr. undervisningslektion afregnes efter følgende tilskudsbrøker:

 • 1/3 til almen undervisning.
 • 5/7 til instrumentalundervisning.
 • 8/9 til handicapundervisning.

Disse udgiftstyper er tilskudsberettigede:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer. Lønnen er ikke bundet af lønbekendtgørelsen.
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til de fleksible tilrettelæggelsesformer. 
 • Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning.
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.
 • Annoncering.
 • Lokaleudgifter. Det er ikke muligt at medtage udgifter til lokaler, der i forvejen er støttet via Aalborg Kommunes retningslinjer for lokaletilskud.

Øvrige udgifter må aftenskolen selv afholde.


5. Løn til ledere og lærere

Aftenskolernes aflønning af ledere og lærere ved undervisning med videre skal ske i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om løn- og ansættelsesforhold for ledere og lærere ved folkeoplysende voksenundervisning.

Der kan kun ydes tilskud til én lærer pr. undervisningslektion.

Aftenskolen fastsætter selv foredragshonorar.

Der kan kun udbetales løn til en person (CPR-nummer). Løn udbetalt til et firma (CVR-nummer) er ikke tilskudsberettiget.

Aftenskoler, der etablerer folkeoplysning, er arbejdsgiver i forhold til den virksomhed, de organiserer. Aftenskolerne er derfor pligtige til at tegne arbejdsskadeforsikring i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Dette gælder, uanset hvordan lønadministrationen foregår. 

Lønadministration

Aalborg Kommune tilbyder gratis administration af løn for aftenskoler, som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Der udsendes løbende regning til aftenskolen på deltagerandelen. 

Selv om Fritidsafdelingen varetager lønudbetalingen, skal det understreges, at aftenskolen som arbejdsgiver er ansvarlig for, at lønanvisningen er korrekt. Lønudbetalinger skal anvises af lederen, dog skal udbetaling af løn til lederen anvises af aftenskolens formand eller kasserer.

Lønsedler indsendes til Fritidsafdelingen senest den 10. i måneden. Lønsedlerne skal indsendes i det kalenderår, lønnen er optjent, for at være tilskudsberettiget. 

Lønsedler til timeløn, lederhonorar og foredrag

Kontakt Heidi Pedersen, telefon: 99 31 41 64 for at få tilsendt skemaer til lønindberetning for lærere under Folkeoplysningsloven.


6. Tilskud til særlige grupper

Der afsættes hvert år et rammebeløb til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper. Der ydes kun tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune.

Bemærk at der er få undtagelser, da der ikke ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til deltagere på hold for handicappede, også kaldet særligt tilrettelagt undervisning. Der ydes allerede et tilskud på 8/9 af lønudgiften til det pågældende hold. 

Der ydes et tilskud på maksimalt 6,50 kroner pr. deltager per undervisningstime til følgende grupper:

 • Folkepensionister.
 • Førtidspensionister.
 • Arbejdsledige.
 • Kontanthjælpsmodtagere.
 • Sygedagpengemodtagere. 
 • Studerende.

Et foredrag kan maksimalt udløse tilskud til 6 undervisningstimer, dog kan der maksimalt ydes tilskud til halvdelen af kursusprisen. Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Det tilskud, der ydes til den enkelte deltager til nedsættelse af deltagerbetalingen, kan maksimalt udgøre 50% af kursusprisen. Kursusprisen er i den forbindelse det beløb, deltageren oprindeligt skulle betale for at deltage på det enkelte kursus til dækning af aftenskolens udgifter til løn, fratrukket det kommunale tilskud. Ved mange deltagere på et enkelt hold kan tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen derfor være mindre end 6,50 kroner pr. time. 

Betingelser for at opnå tilskud

 • Arbejdsledige skal være tilmeldt jobcentret, samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Studerende skal være i besiddelse af gyldigt studiekort, samt være berettiget til Statens Uddannelsesstøtte også kaldet SU. 
 • Foredrag - der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Projekter med forhøjede tilskud til særlige målgrupper

Projekt Bevæg dig for livet

I forbindelse med aftenskolernes synliggørelse og deltagelse i projekt Bevæg dig for livet har man valgt at understøtte bl.a. udsatte gruppers deltagelse i sundhedsforløb. Dette sker med forhøjet tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen.

 • Der ydes et tilskud på 20 kr. pr. undervisningstime ved deltagelse i Sundhedsforløb.
 • Gælder for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt ledige.
 • Gælder kun for deltagere fra Aalborg Kommune.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af kursusprisen.

Projektet kører indtil 31. juli 2024

Projekt Young and Strong

Formålet er at understøtte og udbrede kendskabet til folkeoplysende voksenundervisning overfor de 18 – 25-årige, for derigennem at styrke deltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Dette sker med forhøjet tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen.

 • Der ydes et tilskud pr. undervisningstime på 20 kr.
 • Gælder for alle unge mellem 18 – 25 år (inkl.).
 • Gælder for alle kursustilbud.
 • Gælder kun for deltagere fra Aalborg Kommune.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af kursusprisen.

Projektet kører indtil 1. juli 2025.

Sådan søger aftenskolen om tilskuddet

Tilskuddet udbetales til aftenskolerne på baggrund af det udbetalte tilskud i det seneste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet udbetales som a conto tilskud medio januar og 1. juli. Tilskuddet efterreguleres i forbindelse med indsendelse af aftenskolens tilskudsregnskab, hvoraf det endelige forbrug af tilskud til særlige grupper skal fremgå.

Dokumentation skal opbevares af aftenskolen til brug ved en eventuel stikprøvekontrol.


7. Deltagere fra andre kommuner

En deltager, som tilmelder sig undervisning i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for at kunne deltage pligt til at oplyse navn, adresse og personnummer til aftenskolen.

Aftenskolen har pligt til at indberette samtlige udenbys deltagere i undervisning med videre til Fritidsafdelingen. Deltagere i foredrag fra andre kommuner skal ikke indberettes.

Indberetninger skal ske løbende.

Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisning i Aalborg Kommune, som efterfølgende sender regning til hjemstedskommunen. En deltager anses normalt for hjemmehørende i den kommune, hvor deltageren er tilmeldt folkeregisteret ved kursusstart.

Bemærk at der ikke ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for deltagere fra andre kommuner.

Deltagere, der har ophold på institutioner, er i plejefamilie eller lignende i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune kan endvidere opkræve betaling fra en anden kommune for udgifter til undervisning af deltagere, der faktisk er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, men som ved beregning af kommunal udligning indgår i folketallet i en anden kommune. Det drejer sig især om handicappede, der er anbragt på institution, i plejefamilie eller lignende i Aalborg Kommune.

Aftenskolerne vil blive anmodet om at indsende opgørelse over alle handicappede, der deltager i undervisning på handicapvilkår i Aalborg Kommune. Fritidsafdelingen kontrollerer så, om ovenstående gør sig gældende for disse deltagere.


 8. Tilskud til undervisningsmateriel

Der afsættes årligt et rammebeløb til materiel. Der kan kun ydes tilskud til materiel af varig værdi.

Fordeling af puljen sker efter indstilling fra Folkeoplysningssamvirket med efterfølgende godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Der kan efter ansøgning bevilges op til:

 • 80% af udgifterne til indkøb af nyt materiel.
 • 80% til reparation af eksisterende materiel.

Der ydes ikke tilskud til allerede indkøbt materiel samt administrationsmateriel.

Folkeoplysningssamvirket sender meddelelse ud til godkendte aftenskoler om ansøgningsfristen for tilskud til det kommende år. 


9. Tilskud til tolkebistand

Der ydes tilskud med 50% af udgiften til tolkebistand til døve og hørehæmmede efter ansøgning.

Den enkelte deltager skal indsende ansøgning til Fritidsafdelingen med oplysning om aftenskolens navn, emne, antal timer og tidspunkt, samt den samlede udgift. Tilskuddet vil efterfølgende blive udbetalt ved indsendelse af dokumentation for udgiften. 


10. Krav til regnskab

Aftenskolen skal aflægge regnskab for den del af virksomheden, der er ydet tilskud til efter Folkeoplysningsloven.

Regnskabsskemaet bliver automatisk sendt til de foreninger, der har modtaget tilskud.

Der kan kun medregnes de undervisningstimer, der er foregået under Folkeoplysningsloven. Det betyder, at regnskabet skal være adskilt fra eventuel anden virksomhed, eksempelvis indvandrerundervisning og kompenserede specialundervisning.

Det skal fremgå af regnskabet, hvor mange undervisningstimer, der er afviklet i offentlige lokaler i regnskabsåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet skal indsendes senest den 1. april.

Sammen med regnskabet skal aftenskolen indsende følgende:

 • Kopi af generalforsamlingsreferat eller lignende, hvoraf aktuel bestyrelsessammensætning fremgår.
 • Revisionserklæring og eventuel revisionsprotokollat (større tilskud jævnfør afsnit om revision).
 • Statistikoplysninger.

Regnskabet skal indsendes uden bilag. Originalbilag skal indsendes på forlangende.

Der vil blive gennemført stikprøvekontrol af regnskaberne. Misbrug af ordningen kan medføre tab af tilskudsberettigelsen.

Revision

Tilskudsregnskabet skal underskrives af aftenskolens bestyrelse og revisor i henhold til de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven.

Ved revision af regnskaber, der udløser tilskudsbeløb på over 500.000 kroner skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Statistik

Aalborg Kommune indhenter en del statistiske oplysninger fra de enkelte aftenskoler til at belyse udviklingen på området. 

Statistikskema udsendes fra Fritidsafdelingen, og skal indsendes senest den 1. april.

Beretning

Nye aftenskoler skal indsende en årlig beretning for den folkeoplysende virksomhed de første 3 år efter godkendelsen.

Beretningen skal indsendes til Fritidsafdelingen sammen med regnskabet.


11. Kommunale lokaler

Aalborg Kommune råder over en række lokaler på skoler og lignende, som kan benyttes til voksenundervisning, når de er ledige.

Anvisning af offentlige lokaler sker efter følgende prioritering:

 • Aktiviteter for børn og unge.
 • Undervisning for voksne.
 • Aktiviteter for voksne.
 • Andre.

Når de ledige offentlige lokaler fordeles til aftenskolerne, sker det i et tæt samarbejde, hvor der så vidt muligt tages hensyn til aftenskolernes individuelle ønsker og behov.

Der kan anvises et offentligt lokale til undervisningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Lokalet er egnet til den pågældende undervisning.
 • Lokalet kan anvises på den ønskede ugedag.
 • Lokalet kan anvises på det ønskede tidspunkt, dog indenfor en margin på 2 timer.
 • Lokalets placering ikke forøger deltagernes transporttid væsentligt.

Gebyr for brug af kommunale undervisningslokaler

For at tilstræbe en ligestilling af undervisningen i kommunale og private lokaler opkræves et mindre gebyr for at benytte kommunale undervisningslokaler. Indtægterne fra gebyrerne bruges til at nedbringe egenbetalingen for aftenskoler i egne og lejede lokaler.

Der opkræves et gebyr på 20 kroner pr. undervisningstime for brug af offentlige lokaler, som er ejet af kommunen, regionen eller staten.

Antallet af undervisningstimer i offentlige lokaler indberettes i forbindelse med indsendelse af aftenskolens regnskab for tilskud til undervisning det pågældende år. Det indberettede antal undervisningstimer vil blive kontrolleret i forbindelse med indsendelse af aftenskolens reviderede regnskab vedrørende tilskud til undervisning, og vil indgå i den samlede tilskudsafregning. 

Sådan låner du et lokale

Klasselokaler og lignende på skoler skal, når de er ledige, anvises til voksenundervisning. Henvendelse skal ske til den pågældende skoles tekniske serviceleder. Ansøgning om sæsontildeling af gymnastiksale og idrætshaller skal ske via online booking. 


12. Tilskud til private lokaler

Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale til undervisningen, kan der søges om lokaletilskud til undervisningslokalet. Ansøgning herom skal sendes til Fritidsafdelingen.

Det er en forudsætning for godkendelse af tilskud til nye lokaler og lejemål, at det ikke har været muligt for kommunen at anvise offentlige lokaler.

For at modtage lokaletilskud skal den pågældende ejendom eller lejemål være godkendt til formålet.

Såfremt der ikke kan anvises egnede lokaler, ydes der lokaletilskud til alle lokaler, der ejes eller lejes af aftenskoler til undervisning.

Der ydes et lokaletilskud på 120 kroner pr. undervisningstime, hvortil der er afregnet løn. Et foredrag kan maksimalt tælle for 6 undervisningstimer.

Der skelnes ikke mellem almindelige lokaler uden særligt udstyr og faglokaler.

Driftstilskuddet kan aldrig være højere end 90% af de samlede driftsudgifter til lokalerne.

 • Hvilke driftsudgifter, der er tilskudsberettigede, fremgår af Folkeoplysningsbekendtgørelsens kapitel 5 §12, §13 og §14.
 • Såfremt der er flere brugere af lokalerne, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af driftsudgifterne. Fordelingsnøglen udarbejdes i samarbejde mellem Fritidsafdelingen og aftenskolen.

Lokaletilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer afregnes efter samme regler som den almene undervisning. Dog kan der ydes tilskud til gennemførte undervisningsforløb, hvor der i undervisningen er planlagt og annonceret timer, hvortil der ikke er knyttet lærerløn, men hvor der er tale om "holdundervisning". Der kan ikke ydes lokaletilskud til lokaler, hvor de enkelte kursister kan komme og benytte lokalerne uden for den planlagte undervisning. 

Sådan får du udbetalt á conto

Budgetskema for det kommende år udsendes fra Fritidsafdelingen til de aftenskoler, der allerede får tilskud til private lokaler. Budgetforslaget skal indsendes til Fritidsafdelingen senest den 1. december.

Lokaletilskuddet udbetales forud på grundlag af godkendt budget i 4 kvartalsvise rater.

Aftenskolen er pligtig til at meddele til Fritidsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i tilskudsgrundlaget i løbet af året.

Krav til regnskab for lokaletilskud

Regnskabsåret for lokaletilskud følger kalenderåret. Regnskabsskema udsendes til aftenskolerne ved årets udgang. 

Regnskabsskemaet skal underskrives af aftenskolens bestyrelse og revisor i henhold til de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven.

Aftenskolens revisor foretager revision af regnskabet forud for indsendelsen. Ved revision af regnskaber, der udløser tilskudsbeløb på over 500.000 kr., skal revisionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

Regnskabet skal indsendes til Fritidsafdelingen senest den 1. april. På forlangende skal originale bilag fremsendes.

Misbrug af ordningen kan medføre tab af tilskudsberettigelsen. 

Kontakt

Fritid - Aftenskole

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 65

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang