Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Forretningsorden for Udsatterådet

Forretningsorden for Udsatterådet

 • Titel: Forretningsorden for Udsatterådet
 • Vedtaget: Af Familie- og Socialudvalget 15. maj 2017

 


Kapitel 1 - Rådets formål og opgaver

§1
Udsatterådet i Aalborg Kommune er talerør for de socialt udsatte borgere (+ 18 år), der opholder sig i kommunen. Udsatterådet medvirker desuden til at sikre, at den indsats, der ydes på udsatteområdet i Aalborg Kommune, er velkoordineret og virkningsfuld i forhold til de aktuelle behov og på forkant med udviklingen.

Stykke 2
Udsatterådet har ikke høringsret. Der er dog mulighed for, at rådet efter anmodning kan afgive høringssvar i forbindelse med strategier, indstillinger, budgetforslag m.m. af relevans for udsatteområdet. Rådets sekretariat formulerer og videreformidler rådets høringssvar. Sekretariatet bestemmer ikke, og har dermed heller ikke ansvar for svarenes indhold.

Stykke 3
Udsatterådet kan af egen drift eller efter anmodning yde rådgivning og afgive vejledende udtalelser om udsatteindsatsen i Aalborg Kommune og på landsplan. Rådets sekretariat kan efter behov og ønske videreformidle disse udtalelser. Sekretariatet bestemmer ikke, og har dermed heller ikke ansvar for udtalelsernes indhold.

Stykke 4
Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.


Kapitel 2 - Rådets sammensætning og struktur

§ 2
Udsatterådet i Aalborg Kommune har en flad struktur uden formand og næstformand.

Stykke  2
Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Valg til rådet afholdes således omkring kommunalvalg. 

§ 3
Udsatterådet i Aalborg Kommune består af op til 18 medlemmer. Der kan endvidere være op til 18 suppleanter. Alle medlemmer og suppleanter er socialt udsatte borgere (+ 18 år) med ophold i Aalborg Kommune.

Stykke 2
Rådets medlemmer og suppleanter vælges ved valg i forbindelse med kommunalvalget. Valget foregår på følgende måde: Der afholdes et eller to fællesvalg for alle socialt udsatte, voksne borgere i kommunen. Her vælges op til 9 medlemmer og 9 suppleanter. Valgene afholdes på varmestuer eller andre tilbud, som er centralt beliggende og velbesøgte af socialt udsatte. Der afholdes desuden lokale valg for brugerne af følgende tilbud:
•    Reden
•    Kofoeds Skole
•    De Skæve Huse v. Svenstrupgård
•    Substitutionsbehandlingen
•    Café VæXt
•    Gadeteamet
•    LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugeres, lokalafdeling i Aalborg Kommune
På hvert sted vælges et medlem og en suppleant. Endelig vælges der:
•    Et medlem og en suppleant som repræsentanter for SAND Nord, De Hjemløses Landsorganisation, Nordjylland
•    Et medlem og en suppleant som repræsentanter for Hus Forbi-sælgerne i Aalborg Kommune

§ 4
Udsatterådet i Aalborg Kommune afholder sit konstituerende møde snarest efter valg. Rådets sekretariat indkalder til mødet.

Stykke 2
På det konstituerende møde gennemgås rådets forretningsorden og god praksis for rådsmedlemmer og suppleanter.

§ 5
Udsatterådet i Aalborg Kommune er kendetegnet ved, at der er plads til alle og brug for alle. De enkelte medlemmer og suppleanter yder efter aktuelle evner og behov, og alle stemmer er lige vigtige.

Stykke 2
Rådsmedlemmer kan dog ekskluderes ved mindst tre gentagne fravær uden afbud eller mindst fire gentagne fravær med afbud. Både medlemmer og suppleanter kan endvidere ekskluderes ved vold, trusler og chikane i øvrigt, og hvis de:

 • Misbruger rådsposten til egen fordel
 • Modarbejder rådets interesser
 • Udtaler sig offentligt på rådets vegne uden at have rådets godkendelse og/eller i strid med rådets holdninger

Stykke 3
Eksklusion af et rådsmedlem besluttes af Udsatterådet. Rådets sekretariat udfører beslutningen i praksis.

Stykke 4
Et medlem af rådet udtræder desuden altid, hvis vedkommende ophører med at have ophold i Aalborg Kommune

§ 6
Udsatterådets suppleanter, der vælges, når der er valg til rådet, indbydes til at deltage i rådets møder og arbejdsgrupper. En suppleant har dog kun stemmeret, så længe det medlem, som vedkommende er suppleant for, ikke deltager i en aktuel afstemning.

Stykke 2
Hvis et medlem fratræder sit hverv, udpeges suppleanten til rådsmedlem.


Kapitel 3 - Rådets virksomhed

§ 7
Udsatterådet i Aalborg Kommune afholder møde mindst fire gange årligt og i øvrigt efter behov.

Stykke 2
Rådet afholder endvidere møde, når mindst 1/3 af dets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til sekretariatet.

§ 8
Sekretariatet indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.

Stykke 2
Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end en uge.

Stykke 3
Rådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til sekretariatet senest en uge før mødets afholdelse.

Stykke 4
En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1., kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis sekretariatet og et flertal af de deltagende rådsmedlemmer finder, at sagen ikke tåler opsættelse. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom. 

§ 9
Udsatterådets møder er ikke offentlige.

Stykke 2
Rådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer og sekretariatet kan deltage i det omfang, der er behov for det.

§ 10
Udsatterådets møder ledes af sekretariatet.

Stykke 2
Sekretariatet formulerer de spørgsmål, som Udsatterådet skal stemme om.

§ 11
Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer eller deres suppleanter er til stede.

Stykke 2
Rådets medlemmer og suppleanter kan kun deltage i rådets afstemninger, når disse er til stede under mødet.

§ 12
Udsatterådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet er særligt bestemt. Det er kun rådets medlemmer, der kan stemme. Ved stemmelighed føres begge holdninger til referat, uden at der træffes en endelig beslutning. Et mindretal kan desuden kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stykke 2
Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 13
Medlemmerne af Udsatterådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stykke 2
Et medlem, der er bekendt med, at vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en aktuel sags udfald, eller som er/tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse (jævnfør forvaltningslovens § 3, stykke 1), skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning.

§ 14
Udsatterådets medlemmer og personer, der i øvrigt deltager i rådets møder, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom (jævnfør § 7., stykke 2). 

§ 15
Sekretariatet optager referat af Udsatterådets møder (forhandlinger og beslutninger). Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referat. Udkast af referat udsendes senest to uger efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og suppleanter.

Stykke 2
Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere rådsmedlemmer senest en uge efter udsendelse protesterer herimod.

Stykke 3
Godkendte referater sendes til rådsmedlemmer og suppleanter.


Kapitel 4 - Sekretariatsbetjening af rådet

§ 16
Sekretariatet ved Center for Voksne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet i Aalborg Kommune, herunder offentliggørelse af udtalelser og godkendte referater og formidling af høringssvar.

Stykke 2
Familie- og Socialudvalget og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drager i fornødent omfang omsorg for at holde rådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige indsats på udsatteområdet i kommunen.


Kapitel 5 - Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed

§ 17
Udgifterne ved Udsatterådets arbejde afholdes af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på baggrund af et årligt tilskud.


Kapitel 6 - Rådets beretning

§ 18
Udsatterådet i Aalborg Kommune udarbejder hvert år en kort, skriftlig beretning om rådets virksomhed.

Stykke  2
Beretningen sendes til:

 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Socialministeriet
 • Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune
 • Kommunale og private tilbud på udsatteområdet i Aalborg Kommune
 • Øvrige aktuelle myndigheder, organisationer og personer

Kapitel 7 - Ikrafttrædelsesbestemmelser med videre

§ 19
Forretningsordenen for Udsatterådet i Aalborg Kommune er vedtaget af Udsatterådet den. 15. maj 2017 og godkendt af Familie- og Socialudvalget den. 10.11 2017

Stykke 2
Større ændringer i, og tillæg til forretningsordenen skal godkendes af Familie- og Socialudvalget.

 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang