Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Styrelsesvedtægt for byrådet

Styrelsesvedtægt for byrådet

Vedtaget: Vedtaget af Aalborg byråd den 23. oktober 2023.


Kapitel I - Byrådet

§ 1
Aalborg Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens § 65, stk. 5.

§ 2
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden.

Kapitel II - Borgmesteren

§ 3
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af byrådet, forelægges dette med eventuelle erklæringer.

Stk. 3. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, som henhører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

§ 4
Borgmesteren varetager de koordinerende funktioner, der fremgår af Styrelsesloven.

§ 5
Borgmesteren varetager den øverste daglige ledelse af en del af kommunens administration, jf. § 10.

Kapitel III - Økonomiudvalget

§ 6
Økonomiudvalget, består af 7 medlemmer, der vælges efter reglerne i Styrelseslovens § 65.

Økonomiudvalget sammensættes således:

 • Borgmesteren
 • Formændene (rådmænd) for byrådets stående udvalg.

Stk. 2. Økonomiudvalgets medlemstal skal være ulige, medmindre kommunen får en særlig tilladelse efter styrelseslovens § 65 c stk. 1.

Stk. 3. Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

Kapitel IV - Stående udvalg

§ 7
Byrådet nedsætter følgende stående udvalg, hver på 7 medlemmer:

 • By- og Landskabsudvalget
 • Job- og Velfærdsudvalget
 • Senior- og Omsorgsudvalget
 • Børn- og Undervisningsudvalget
 • Klima- og Miljøudvalget
 • Sundheds- og Kulturudvalget

§ 8
Borgmesteren og formændene for de stående udvalg vælges af byrådet efter reglerne i Styrelseslovens § 65.

Valget finder sted på det konstituerende møde ved et samlet forholdstalsvalg og således, at samme gruppeanmeldelse gælder ved de efterfølgende valg til Økonomiudvalg og til stående udvalg. Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

Stk. 2. Formændene for de stående udvalg benævnes rådmænd.

Kapitel V- De enkelte udvalg

§ 9
I overensstemmelse med nedenstående fordeling er den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, herunder drifts-, myndigheds- og planlægningsmæssige opgaver, henlagt til Økonomiudvalget og de enkelte stående udvalg til udførelse på disses eget ansvar. Udførelsen skal ske inden for rammerne af de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb og byrådets øvrige beslutninger.

Økonomiudvalget

Herunder hører:

 • De overordnede og samordnende økonomiske, planlægningsmæssige, organisatoriske og administrative opgaver, samt erhvervs- og internationale forhold inden for kommunens administrationsområder.
 • Økonomiudvalget er kommunens løn- og personaleudvalg.
 • De stående udvalg skal meddele Økonomiudvalget de oplysninger, Økonomiudvalget finder nødvendige for varetagelsen af sine overordnede og samordnende opgaver.
 • Økonomiudvalget fastlægger fælles planforudsætninger og kan fastlægge forskrifter for planers tilvejebringelse.
 • Økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver og økonomiske-, løn- og personalemæssige- eller almindelige administrative forhold, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
 • Varetagelse af kommunens ejerinteresser i selskaber.
 • HR og Arbejdsmiljø.
 • Betjening af Ligestillingsudvalget.

By- og Landskabsudvalget

Herunder hører:

 • Fysisk planlægning med undtagelse af den overordnede fysiske planlægning
 • Bygnings- og boligregulering
 • Veje og trafik
 • Færgedrift
 • Naturforvaltning og naturbeskyttelse
 • Vandløb og fjord
 • Parker, fritidsanlæg og kirkegårde
 • Råstoftilladelser
 • Jordforsyning
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Administration af kommunens ubebyggede arealer

Job- og Velfærdsudvalget

Herunder hører:

 • Råd og vejledning
 • Tilbud til børn, unge og voksne
 • Ungdommens uddannelsesvejledning inkl. STU
 • Fritidscentre
 • Foranstaltninger for børn, unge, voksne og familier med særlige behov
 • Forebyggelse- og sundhedsfremme til unge, voksne og personer med handicap
 • Alkohol- og misbrugsbehandling
 • Dag- og døgntilbud
 • Udsatteområdet
 • Særlige tilbud til voksne med handicap
 • Boligsocialt arbejde og anvisning
 • Tilsyn med private tilbud
 • Forsikrede ledige
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp og Uddannelseshjælp
 • Aktiveringsindsats
 • Ressourceforløb
 • Jobafklaringsforløb
 • Revalidering
 • Bevilling af kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Førtidspension og øvrige lovbestemte økonomiske ydelser
 • Ledighedsydelse og Fleksjob
 • Virksomhedsbetjening
 • Jobformidling
 • Sprogundervisning
 • Flygtninge- og integrationsområdet
 • Betjening af råd og nævn

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale område, i det omfang ydelserne vedrører udvalgets opgaver.

Senior- og Omsorgsudvalget

Herunder hører:

 • Hjemmepleje (praktisk bistand og personlig pleje)
 • Hjemmesygepleje
 • Boligtilbud
 • Madservice
 • Aktivitetstilbud
 • Hjælpemidler
 • Særlige tilbud til voksne med handicap
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til ældre

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det sociale område, i det omfang ydelserne vedrører udvalgets opgaver.

Børne- og Undervisningsudvalget

Herunder hører:

 • Skoler
 • Dagpleje- og daginstitutioner

Klima- og Miljøudvalget

Herunder hører strategisk planlægning, myndighedsopgaver og indsatser inden for områderne:

 • Bæredygtighed
 • Klima, forebyggelse og tilpasning
 • Grøn omstilling og Cirkulær Økonomi
 • Indsamling af affald og drift af genbrugspladser m.m.
 • Miljøregulering af Industri- og Landbrug
 • Energi
 • Drikkevand
 • Spildevand og regnvand
 • Beredskab
 • Byggeteknisk rådgivning
 • Udlejning af bygningsejendomme.
 • Kollektiv trafik og kørselskontor

Sundheds- og Kulturudvalget

Herunder hører:

 • Træningsområdet efter sundhedsloven
 • Sundhedsområdet, herunder rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser for børn og voksne
 • Landdistriktsudvikling
 • Borgerservice
 • Skolelæger, sundhedsplejen med forebyggende indsats og udskolingsundersøgelser
 • Tandpleje
 • Fritid
 • Kultur
 • Biblioteker
 • Stadsarkiv

Stk. 2. Udvalgene drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Stk. 3. Udvalgene udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om handlings- og forsyningsplaner inden for deres område.

Stk. 4. Økonomiudvalget eller det respektive stående udvalg har inden for sit område den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til de organer, som modtager tilskud fra kommunen. 

Kapitel VI - Øverste daglige ledelse

§ 10
Borgmesteren og rådmændene varetager den øverste daglige ledelse af de dele af kommunens administration, der varetager Økonomiudvalgets og de respektive stående udvalgs forvaltningsområder, jf. Styrelseslovens § 64a.

Stk. 2. Borgmesteren og rådmændene varetager den øverste daglige ledelse af de dele af kommunens administration, som varetager sekretariatsforretninger for de særlige organer, der naturligt knytter sig til Økonomiudvalgets henholdsvis det pågældende stående udvalgs område.

Stk. 3. Borgmesteren varetager den øverste daglige ledelse af kommunens øvrige administration.

Stk. 4. Borgmesteren og rådmændene drager inden for deres område omsorg for sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse, og udfærdiger om fornødent forskrifter herfor.

Stk. 5. Borgmesteren og rådmændene drager inden for deres område omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de fastsatte regler. Findes, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet gennem Økonomiudvalget.

Stk. 6. Borgmesteren og rådmændene foretager indstilling til Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af løn- og personalesager, der direkte berører deres område.

Kapitel VII - Særlige organer

§ 11
Børn- og ungeudvalget. Formanden for Børn- og ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20% af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Børne- og ungeudvalget oppebærer et udvalgsvederlag.

§ 12
Folkeoplysningsudvalget. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

§ 13
Byrådet fastsætter regler for den nærmere udøvelse af tilsynet med de organer, der modtager kommunalt tilskud.

§ 14
Aalborg Kommunes Borgerrådgiver. Der er etableret en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for de af byrådet fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

Stk. 2. Byrådet ansætter og afskediger lederen af borgerrådgivningen samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Kapitel VIII - Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15
Nærværende vedtægt træder i kraft den 23. oktober 2023.

Vedtaget af Aalborg byråd den 23. oktober 2023.

Bemærkninger til styrelsesvedtægten

Indledning

I henhold til styrelsesvedtægten er Aalborg Kommunes styreform et "mellemformstyre med delt administrativ ledelse".

Økonomiudvalget sammensættes af borgmester og udvalgsformænd, som stadig betegnes rådmænd.

Udvalgsformænd og dermed Økonomiudvalget udpeges af byrådet efter forholdstalsvalgmåden.

Den umiddelbare forvaltning ligger hos udvalget som kollegium.

Den øverste daglige ledelse af administrationen ligger hos henholdsvis borgmester og rådmand.

Bemærkninger til de enkelte kapitler

Kapitel II- Borgmesteren

Borgmesterens koordinerende funktioner fremgår af Styrelseslovens § 31a.

Herefter har borgmesteren,
- ret til at deltage i forhandlingerne i de stående udvalg uden stemmeret,
- krav på at modtage dagsorden og referat fra møder i stående udvalg,
- ret til at sammenkalde medlemmerne af to eller flere stående udvalg til drøftelse af sager af fælles interesse, og
- ret til at standse behandlingen af en sag ved skriftligt at pålægge udvalget at indbringe den for byrådet.

Sidstnævnte indgrebsret kan anvendes over for alle sager, uanset på hvilket stadium af sagsbehandlingen sagerne befinder sig, og uanset om behandlingen foregår i udvalg eller i administration. Det bemærkes, at en tilsvarende ret ikke er tillagt den pågældende udvalgsformand (rådmand).

Kapitel III- Økonomiudvalget

Kapitlet fastlægger kommunens styre til et mellemformsstyre, jf. styrelseslovens § 65.

Udvalgsformændene betegnes rådmænd og har sæde i Økonomiudvalget.

Forholdstalsvalgmåden er ensbetydende med, at Økonomiudvalgets politiske sammensætning svarer til byrådets, og at rådmænd fra mindretallet i byrådet derfor også tilhører mindretallet i det respektive udvalg.

Økonomiudvalget kan ved flertalsvalg blandt sine medlemmer vælge en næstformand til at fungere som mødeleder i tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, uden at viceborgmesteren er indtrådt i borgmesterens funktion.

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Økonomiudvalgets møder kan fastlægges af Økonomiudvalget i en forretningsorden.

Kapitel IV- Stående udvalg

Hvert udvalg kan ved flertalsvalg blandt sine medlemmer vælge en næstformand til at fungere som mødeleder i formandens midlertidige fravær.

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af et udvalgs møder kan fastlægges af udvalget i en forretningsorden.

Kapitel V- De enkelte udvalg

Kapitlet rummer i hovedtræk en beskrivelse af Økonomiudvalgets og de stående udvalgs opgaveområder. Det er ikke fundet hensigtsmæssigt eller nødvendigt at fastlægge en udtømmende fordeling. Der henvises i øvrigt til den af byrådet den 23. juni 2021 godkendte fordeling af opgaver mellem kommunens forvaltninger.

Specielt Økonomiudvalgets overordnede og samordnende økonomiske, planlægningsmæssige, organisatoriske, administrative og løn- og personalemæssige opgaver er vanskelige at specificere, ud over hvad Styrelsesloven allerede har gjort i § 18, § 21 og kapitel V. Herudover varetager Økonomiudvalget tillige de overordnede og samordnende erhvervs- og internationale forhold.

Det præciseres, at det er Økonomiudvalget, der er kommunens løn- og personaleudvalg. De stående udvalg har ikke kompetence på dette område.

Den overordnede/samordnende fysiske planlægning ligger i Økonomiudvalget, mens den øvrige fysiske planlægning er i By- og Landskabsudvalget.

Grænsen mellem Økonomiudvalgets og By- og Landskabsudvalgets ansvarsområde er ikke klar, og der kan peges på flere muligheder.

Fordelingen er i store træk, at regionalplanspørgsmål og kommuneplanens hovedstruktur henhører under Økonomiudvalget, mens den øvrige fysiske planlægning, herunder kommuneplanens rammedel er i By- og Landskabsudvalget, dog således at Økonomiudvalget i sammenhæng med den økonomiske planlægning kan udmelde overordnede krav til kommuneplanrammerne.

Det er opfattelsen, at løsningen vil skabe den bedste organisatoriske sammenhæng mellem planlægning og myndighedsbehandling, samtidig med at Økonomiudvalget sikres overordnet indflydelse.

Økonomiudvalget og By- og Landskabsudvalget samarbejder med Sundheds- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget om udarbejdelse af forslag til overordnede politikformuleringer vedrørende landdistrikterne – for så vidt angår Planstrategi, Kommuneplanens Hovedstruktur, Planredegørelse og Kollektiv Trafik samt diverse udviklingsprojekter vedrørende landdistrikterne.

Senior og Omsorg, Børn og Unge samt Job og Velfærd udfører sundhedsopgaver, som er tilknyttet disse forvaltningers driftsopgaver. Sundhed og Kultur har ansvar for de tværgående sundhedsopgaver samt rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser for kommunens børn og voksne, mens Senior og Omsorg driver forebyggelse og rehabilitering til kommunens ældre.

Vedtægten omtaler ikke relationerne til den kommunale administration. Bestemmelsen om, at udvalgene skal meddele Økonomiudvalget fornødne oplysninger, er således ikke til hinder for, at Økonomiudvalget, til brug for varetagelsen af sine opgaver, kan få oplysninger fra de enkelte forvaltninger.

Økonomiudvalget er ikke "overudvalg" i relation til de stående udvalg og deres kompetenceområder, men der er intet til hinder for, at de stående udvalg indhenter Økonomiudvalgets erklæring i sager, der skal behandles i byrådet.

De organer (selvejende institutioner mv.), som modtager tilskud fra kommunen, er anført i bilaget til kommunens regnskab, hvoraf også tilhørsforholdet til de enkelte udvalg vil fremgå.

Kapitel VI- Øverste daglige ledelse er delt

Kapitlet fastlægger, at borgmesteren/rådmændene har den øverste daglige ledelse af den administration, der hører under Økonomiudvalget s/udvalgets område eller særlige organer, der knytter sig hertil. For borgmesterens vedkommende tillige for den del af administrationen, som ikke hører under et udvalgs opgaver.

Kompetencen vedrører udelukkende administrative ledelsesfunktioner.

På dette område har de stående udvalg ingen kompetence. De stående udvalg vil dog kunne udtale sig på områder, der har udvalgets særlige interesse, f.eks. om jobprofilen i forbindelse med ansættelse af forvaltningens direktør.

Indholdsmæssige beslutninger
Med hensyn til indholdsmæssige beslutninger ligger kompetencen i Økonomiudvalget eller det stående udvalg. Økonomiudvalget eller det pågældende stående udvalg vil kunne delegere indholdsmæssige beslutninger til borgmester/rådmand og/eller til administrationen.

Borgmester/rådmand vil i henhold til styrelsesloven kunne træffe indholdsmæssige afgørelser, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang