Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Retningslinjer for Kulturpuljen

Retningslinjer for Kulturpuljen

 • Titel: Retningslinjer for Aalborg Kommunes Kulturpulje.
 • Vedtaget: 19. april 2023 af Sundheds- og Kulturudvalget.

Formål

Kulturpuljen skal indenfor sin økonomiske ramme bidrage til opfyldelse af Aalborg Kommunes Kulturpolitik ved at yde støtte til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter, publikumsorienterede udviklingsprojekter eller projekter, der bidrager med opmærksomhed på Aalborg Kommune.

De støttede projekter skal realiseres til gavn for borgerne i Aalborg Kommune og vedrøre kulturarv eller de kunstneriske genrer undtagen rytmisk musik, der henvises til øvrige puljer på kulturområdet.


Hvem kan søge?

Puljerne kan søges af foreninger, institutioner, organisationer og enkeltpersoner.

Kulturinstitutioner og -foreninger, der allerede modtager fast støtte fra Aalborg Kommune skal redegøre for, hvordan projektet ligger udenfor den almindelige drift og aktivitet.


Hvad kan der ikke søges støtte til?

Kulturpuljen støtter ikke følgende:

 •  Projekter, der ikke lever op til puljens formål, formelle krav eller anden lovgivning.
 • Projekter vedrørende rytmisk musik.
 • Projekter, der hovedsageligt er til gavn for enkeltpersoner, ansøger eller dennes virksomhed.
 • Udgivelse af bøger, musik, film eller lignende.
 • Udgifter til drift, anlæg og etablering; herunder indkøb af udstyr og grej.
 • Projekter af kommerciel, politisk eller religiøs karakter.
 • Projekter, der er gennemførte, inden ansøgningen kan behandles.
 • Ansøgninger, der hører under andre støtteordninger eller andre forvaltningers områder. Der kan dog laves aftaler mellem flere støtteordninger om fælles finansiering for at kunne realisere et projekt.
 • Projekter, hvor det kulturelle element ikke er det egentlige formål – det kan for eksempel være fester, indsamlinger og begivenheder, hvor der søges om støtte til et kulturelt indslag eller lignende.

Vurdering af ansøgninger

Indkomne ansøgninger vurderes af Sundhed og Kultur ud fra nedenstående punkter. Sundheds- og Kulturudvalget træffer den endelige afgørelse:

 • Projektets bidrag til puljens formål; herunder Aalborg Kommunes Kulturpolitik.
 • Sammenhængen mellem projektets aktivitetsniveau, budget og bidrag til puljens formål.
 • Projektets relevans for og/eller forankring hos borgerne i Aalborg Kommune.
 •  Hvorvidt projektets aktivitet, organisering og finansiering er realistisk og velbeskrevet.
 • Projektets støttebehov samt graden af egen- og medfinansiering.

Der prioriteres herudover under hensyn til Kulturpuljens økonomiske ramme og ud fra et ønske om spredning af midlerne på tværs af genrer, geografi og forskellige ansøgere.


Ansøgningsfrister og behandlingstid

Ansøgninger til og med 20.000 kroner behandles løbende og modtager afgørelse senest 4 uger efter indsendelse af ansøgningen (med forbehold for ferie- og helligdage). Opstår der behov for afklarende spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen, kan det forlænge behandlingstiden.

Ansøgninger over 20.000 kroner behandles ved 2 årlige ansøgningsfrister. Ansøgere modtager afgørelse senest 8 arbejdsuger efter fristens udløb.


Udbetaling af bevilling

Hvis dit projekt får en bevilling fra Kulturpuljen, modtager du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår:

 • Bevillingens størrelse.
 • Eventuelle betingelser i forhold til bevillingen.
 • Vejledning til afrapportering.

Støtten må udelukkende anvendes til udgifter, der er relevante for projektet, og som er beskrevet i det indsendte budget. Det vil være specificeret i bevillingsbrevet, hvis der er udgifter i budgettet, støtten ikke må anvendes til.

Som projektansvarlig vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling. Dette skal ske indenfor 30 dage efter modtagelsen af brevet.


Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Projektet afrapporteres senest 3 måneder efter sin afslutning. Vejledning hertil fremgår af et bevillingsbrev.

Hvis der i forbindelse med afrapporteringen vedhæftes billeder som dokumentation, forbeholder Sundhed og Kultur sig retten til at benytte indsendte billeder i omtale og lignende vedrørende Kulturpuljen.

Ved afrapportering skal der blandt andet indsendes et regnskab samt en tro og -loveerklæring. 

Sundhed og Kultur kan stille krav om fremsendelse af udgiftsbilag eller anden dokumentation.


Krav om synliggørelse af støtte

I tilfælde af støtte, skal projektet i sin markedsføring gennem eksempelvis tryksager, invitationer, sociale medier og lignende gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune har støttet projektet.


Tilbagebetaling eller annullering af støtte

I tilfælde af økonomisk overskud, ubrugte midler eller misligholdelse af bevillingen kan Sundhed og Kultur kræve støtten helt eller delvist tilbagebetalt. Følgende tilfælde kan altid betragtes som misligholdelse:

 • Hvis projektets aktiviteter eller budget ændrer sig væsentligt fra den indsendte ansøgning uden, at dette er godkendt på forhånd af Sundhed og Kultur.
 • Hvis støtten benyttes til at dække udgifter, der ikke er beskrevet i det indsendte budget, eller ikke er i overensstemmelse med puljens retningslinjer.
 • Hvis krav vedrørende afrapportering ikke er overholdt.
 • Hvis krav om synliggørelse af støtte ikke er overholdt.

Når et projekt modtager et bevillingsbrev, bedes støttemodtager bekræfte, at bevillingen fortsat ønskes.

Bekræftes dette ikke inden 30 dage, kan Sundhed og Kultur annullere bevillingen. Sundhed og Kultur sender inden fristens udløb en påmindelse til støttemodtageren.


Har du spørgsmål eller brug for vejledning?

Hvis du har brug for vejledning i forhold til, om dit projekt kan passe ind i Kulturpuljen, er du velkommen til at kontakte Kulturafdelingen - se kontaktinformationer nedenfor.

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang