Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejene i snevejr

Når der er is og sne, har grundejerne og Aalborg Kommune i fællesskab pligt til at sikre bedst mulige forhold for gående og kørende færdsel.

Vinter, sne og glatte veje

Aalborg Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og parkeringspladser.

Vintertjenesten salter og snerydder ligeledes ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg.

Det er ikke praktisk muligt at salte og eller snerydde hele Kommunen samtidigt. Snefald vil derfor altid betyde glatte veje, stier eller fortove i nogle timer. Der for er det ekstra vigtigt at passe på i trafikken.

Fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) følger Aalborg Kommune vejrsituationen døgnet rundt. Når der er varsel om frost, salter vi på de mest trafikerede veje og cykelstier, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre også på de mest trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umulig at forhindre en glatføresituation i en periode.

Klar til vinteren

Vejene er opdelt i 4 serviceklasser: I, II, III og IV.

Serviceklasse I omfatter de mest trafikerede veje, og her salter vi præventivt og snerydder snarest muligt efter sne fald. Vejene tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet.

Serviceklasse II veje bestræbes holdt farbare uden væsentlige gener. På Serviceklasse III veje kan der forekomme visse gener, mens snerydning og saltning på Serviceklasse IV veje kun foretages undtagelsesvis De bliver saltet og ryddet, når der er et meget stort behov. Målet er at holde disse veje farbare, så ved glat føre må man færdes med forsigtighed.

Stierne er ligeledes opdelt i 4 Serviceklasser, med samme servicemål og metoder som for vejene.

Hovedcykelstier har Serviceklasse I, øvrige cykelstier og fortove - serviceklasse II, mens stier og færdselsarealer har serviceklasse III, for Serviceklasse IV gælder her at der ikke sneryddes og saltes.

Hvis du vil gøre opmærksom på noget i forbindelse med vinteren brug da TIP, eller kontakt os på 9931 2389.

Den aktuelle situation kan følges på Vejdirektoratets trafikkort

Den aktuelle vejrsituation kan følges på DMI-Vintervarsel

Fortove, stier og cykelstier, hvor der ikke foretages vinterbekæmpelse (pdf)  

Aalborg Kommuneplankort (Kortet er under opdatering)
 

Signaturforklaring til kortet

  • Serviceklasse I - Gennemfartsveje er røde
  • Serviceklasse II - Fordelingsveje er blå
  • Serviceklasse III - Lokalveje er mørkegrønne
  • Serviceklasse IV - Øvrige veje er orange
  • Serviceklasse I - Hovedcykelstier er stiplede lilla
  • Serviceklasse II - Stier/fortove er turkis
  • Serviceklasse III - Stier og færdselsarealer er grønne
  • Serviceklasse IV - Stier er gul/beige
  • P-pladser og pladser er mørk orange
  • Midtby konceptet er mørkerød

Hjemme hos dig

Postbuddet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Derfor har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne. Hvis en person falder på dit fortov og kommer til skade, kan du komme til at betale erstatning. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.

Fortov og indkørsel skal sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, ligeledes har grundejer pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.

Aalborg Kommune står for at salte og rydde sne i Aalborg Midtby. Grundejerne betaler for denne service.

Kommunen er også grundejer og skal på samme måde som alle andre sørge for at holde fortove og indkørsler fri for is og sne. Det gælder ved skoler, børnehaver, ældrecentre og andre offentlige bygninger.

Som grundejer har du ansvar

Som grundejer er du forpligtet til at rydde sne og glatførebekæmpe omkring din grund, når vinteren sætter ind.

I byer skal fortov og sti rundt om ejendommen ryddes for sne, og der skal glatførebekæmpes.

Ligger din grund ved en privat fællesvej?

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde sne og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen.

Hvordan skal der ryddes - saltes - gruses?

Hvis du bor på en offentlig vej, hvor der er fortov ud for din ejendom? Du har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde, fortovet ud for dit eget hus.

Er du i tvivl om, hvor du skal rydde og salte/gruse omkring din grund, så kan eksemplerne her måske hjælpe dig.

Eksempler

Del indhold

TIP kommunen højre banner