Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Egnsplanvej

Egnsplanvej skal forbinde Nordjyske Motorvej (E45) i vest ved Mariendals Mølle Motorvejen (afkørsel 28) med Hadsund Landevej i øst nord for Gistrup.

Sidste nyt november 2018

I forbindelse med færdiggørelsesarbejderne af den nye frakørselsrampe Aalborg S vil der i perioden fra d. 21/11 til 21/12 ske vejarbejder som vil have konsekvenser for trafikken i sydgående retning fra tilkørslen Aalborg C og til og med frakørselsrampen Aalborg S.  

Denne løsning er for at undgå en totalspærring af rampen.  

1. Fra d. 21/11 foretages der er en indsnævring af kørebanen på rampen Aalborg S mod Mariendals Mølle. Der vil på rampen være nedsat hastighed til 50 km/t.

2. Hastigheden på E45 sættes ned til 80 km/t på strækningen fra tilkørslen til E45 fra Aalborg C og forbi frakørslen til Aalborg S

På tilkørslen fra Aalborg C opsættes midlertidig autoværn af beton, der bevirker at trafikken fra Aalborg C skal flette tidligere med E45.

Ligeledes er punktet for frakørsel til Aalborg S flyttet mod således at frakørslen er afkortet.

3. D. 17/12 omlægges trafikken  til den nye frakørselsrampe Aalborg S, trafikken vil frem til den. 21/12 afvikles i det fremtidige nødspor alt imens de tilbageværende asfaltarbejder vil foregå bag afspærring.

På rampen længst mod vest må trafikken forvente, at skulle afvikles på en midlertidig kørebane af stål køreplader.

Se oversigtskort over trafikafvikling ved Egnsplanvej

Status på anlægsarbejderne 

Udsnit Egnsplanvej 02

Lukning af Sdr. Tranders Vej øst for Zeusvej udføres i ultimo 2018.

Det betyder, at Zeusvej fremover, vil blive gennemgående og det vestlige ben på Sdr. Tranders Vej, vil have vigepligten. Det østlige ben bliver lukket for biler og tunge køretøjer, mens der vil blive holdt åbent for cykler og gående.

Busvejen og Kærholtstien mellem Visse og Gug Skole er ved at blive færdiggjort, og der henstår nu etablering af en bussluse syd for banen samt etablering af et bomanlæg ved banekrydsningen. Der arbejdes på at busrute 15 kan køre ad den nye busvej inden bussluse og nyt bomanlæg er færdigetableret.

Det østlige rampekryds på Egnsplanvej ved E45 tages i brug i dets fulde omfang.

Det betyder der nu skabes sammenhæng mellem den del af Egnsplanvej der blev åbnet i 2017 og Marindalsmøllemotorvejen. Herved lukkes også interimsvejen, der har været til Vissevej, øst for Gug boldklub. Samtidig lukkes Indkildevej, da trafikken her nu skal køre på Egnsplanvej /Marindalsmøllemotorvejen. I den østlige ende af Indkildevej vil man mellem Gugboldklubs baner og Gug Planteskole blive ledt mod Egnsplanvej til det østlige rampekryds og mod vest skal man benytte rampen ned til Marindalsmøllemotorvejen.

Fremadrettet vil Marindalsmøllemotorvejen få status som landevej.

Arbejderne på vestlig side af E45 fortsætter i efteråret og vinteren frem til en ibrugtagning i primo 2019

Mens vi arbejder, vil der fortsat forekomme gener for trafikken, såsom indsnævring af kørebanen og hastighedsbegrænsning.

Projektet

Vsyd H Xx 1104 BEtableringen sker med henblik på at kunne betjene opførelsen og driften af nyt Aalborg Universitetshospital, og for at afhjælpe de trafikale udfordringer, der ellers ville forekomme ved vækst i dette område.

Kontrakten lyder på 257 millioner kroner for at anlægge Egnsplanvejprojektet, som omfatter ombygning af udfletningsanlægget på E45 ved Mariendals Mølle samt at anlægge ca. 6,5 km Egnsplanvej fra udfletningsanlægget ud til Hadsund Landevej ved det kommende nye Aalborg Universitetshospital.

Kontrakten blev i 2014 indgået mellem Aalborg Kommune og entreprenørfirmaet M. J. Eriksson A/S, om at anlægge Egnsplanvej i totalentreprise.

Etableringen af Egnsplanvej er et omfattende anlægsarbejde og det kan ikke undgås, at arbejdet vil berøre dig, der bor og færdes i området.

Kort og planer

Følgende veje lukkes og er markeret med rødt kryds:

  • Indkildevej
  • Vissevej fra nr. 21-59
  • Sdr. Tranders Vej 

Vejlukninger ved Egnsplanvej

Se også her en video med anlægsarbejdet af Egnsplanvej lavet med droner i 2016.

Tidsplan

Den oprindelige plan var, at vejen skulle indvies i november 2016, men diverse udfordringer har udskudt åbningstidspunktet til ultimo 2017, og det samlede anlæg tages i brug primo 2019.

Yderligere information

Aalborg kommune og totalentreprenøren, M. J. Eriksson, henstiller til de, der er interesserede i at følge anlægsarbejderne, om at respektere at anlægsarbejderne foregår på en meget stor arbejdsplads, hvor man af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn ikke må færdes. 

Såfremt du ønsker, at læse mere om de planlagte lednings- og vejarbejder 2018, så kan du få det store overblik i Aalborg Kommunes samlede koordineringsrapport (pdf).

Kontakt

Jakob Nielsen, By- og Landskabsforvaltningen på telefon 99312352 / 252202352

Jakob Nielsen

Links:

Del indhold