Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejene i vintervejr

Når is og sne sætter ind, har grundejerne og Aalborg Kommune i fællesskab pligt til at sikre bedst mulige forhold for gående og kørende færdsel.

Vinter, sne og glatte veje

Aalborg Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og parkeringspladser.

Vintertjenesten salter og snerydder ligeledes ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg.

Det er ikke praktisk muligt at salte og eller snerydde hele Kommunen samtidigt. Frostvejr og snefald kan derfor betyde glatte veje, stier eller fortove i nogle timer. Derfor er det ekstra vigtigt at passe på i trafikken, og være opmærksom på forholdene.

Fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) følger Aalborg Kommune vejrsituationen døgnet rundt. Varsles der frost, salter vi på de mest trafikerede veje og cykelstier, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre også på de mest trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode.

Klar til vinteren

Vejene er opdelt i 4 serviceklasser: 1, 2, 3 og 4.

Serviceklasse 1 omfatter de store veje, som har afgørende betydning for afvikling af gennemkørende trafik. Her salter vi præventivt og snerydder snarest muligt efter snefald. Vejene tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet.

Serviceklasse 2 omfatter fordelingsveje. Vejene bestræbes holdt farbare uden væsentlige gener.

Serviceklasse 3 er lokale veje, hvor der kan forekomme visse gener.

Serviceklasse 4 er boligveje. De bliver saltet og ryddet, når der er et meget stort behov. Målet er at holde disse veje farbare i forhold til snesituationen, så ved glat føre må man færdes med forsigtighed.

Stierne er ligeledes opdelt i 4 serviceklasser, med samme servicemål og metoder som for vejene.

Hovedcykelstier har serviceklasse 1, øvrige cykelstier og fortove - serviceklasse 2, mens stier og færdselsarealer har serviceklasse 3, for serviceklasse 4 gælder her, at der ikke sneryddes og saltes.

Aalborg Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse er besluttet af byrådet. Skriv til os, hvis vi skal sende det til dig. Husk at angive titlen 'Reglativ for vintervedligeholdelse' i emnefeltet. 

Aalborg Kommune vinterbekæmpelseskort:

 
Print alle punkter

Vejdirektoratets trafikinfo

Fortove, stier og cykelstier, hvor der ikke foretages vinterbekæmpelse 

Enkelte steder i kommunen kan fysiske forhold gøre, at vi ikke kan vinterbekæmpe. Eksempelvis en smal sti mellem to hække, hvor der ikke er plads til, at maskinerne kan køre igennem.  

Her kan du se, hvor vi ikke kan vintervedligeholde.

Hjemme hos dig - som grundejer har du ansvar

Postbuddet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne, det er en grundejerforpligtelse, når vinteren sætter ind. Hvis en person falder på dit fortov og kommer til skade, kan du komme til at betale erstatning. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.

Fortov, sti og indkørsel skal sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, ligeledes har grundejer forpligtelse til at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.

Aalborg Kommune står for at salte og rydde sne i Aalborg Midtby. Grundejerne betaler for denne service i Midtbykoncepetet.

Kommunen er også grundejer og har ddisse steder samme grundejerforpligtelser som alle andre, og skal sørge for at holde fortove og indkørsler fri for is og sne.

Ligger din grund ved en privat fællesvej?

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde sne og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen.

Hvordan skal der ryddes - saltes - gruses?

Hvis du bor på en offentlig vej, hvor der er fortov ud for din ejendom? Du har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortovet ud for din grund.

Er du i tvivl om, hvor du skal rydde og salte/gruse omkring din grund, har vi udarbejdet så kan vi sende sende dig en oversigt med eksempler på grundejerforpligtelser. 

Skriv til os, hvis du ønsker 'Eksempler på grundejerforpligtelser' tilsendt. Husk at angive titlen 'Eksempler på grundejerforpligtelser' i emnefeltet. 

TIP os

Hvis du vil gøre opmærksom på noget i forbindelse med vinteren brug Aalborg Kommunes TIP, eller kontakt os på 9931 2389.

Del indhold