Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejene i vintervejr

Når is og sne sætter ind, har du som grundejer i fællesskab med Aalborg Kommune pligt til at sikre bedst mulige forhold for gående og kørende færdsel.

Vinter, sne og glatte veje

Aalborg Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og parkeringspladser.

Vintertjenesten salter og snerydder ligeledes ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg.

Fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) følger Aalborg Kommune vejrsituationen døgnet rundt. Varsles der frost, salter vi på de mest trafikerede veje og cykelstier, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der nogle gange forekomme glat føre også på de mest trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode.

Klar til vinteren

Vejene er opdelt i fire serviceklasser: 1, 2, 3 og 4.

Serviceklasse 1 omfatter de store veje, som har afgørende betydning for afvikling af gennemkørende trafik. Her salter vi præventivt og snerydder snarest muligt efter snefald. Vi forsøger at holde vejene farbare uden gener på alle tider af døgnet.

Serviceklasse 2 omfatter fordelingsveje. vi forsøger at holde vejene farbare uden væsentlige gener.

Serviceklasse 3 er lokale veje, hvor der kan forekomme visse gener.

Serviceklasse 4 er boligveje. De bliver saltet og ryddet, når der er et meget stort behov. Målet er at holde disse veje farbare i forhold til snesituationen, så ved glat føre må man færdes med forsigtighed.

Stierne er ligeledes opdelt i fire serviceklasser, med samme servicemål og metoder som for vejene.

Hovedcykelstier har serviceklasse 1, øvrige cykelstier og fortove - serviceklasse 2, mens stier og færdselsarealer har serviceklasse 3, for serviceklasse 4 gælder her, at der ikke sneryddes og saltes.

Se også Vejdirektoratets trafikinfo

Aalborg Kommune vinterbekæmpelseskort

 
Print alle punkter

Hjemme hos dig

Postbuddet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.

Fortov, sti og indkørsel skal sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, ligeledes har grundejer forpligtelse til at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.

Privat fællesvej

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde sne og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen.

Tip Kommunen

Hvis du vil gøre os opmærksom på noget i forbindelse med vinteren kan du bruge selvbetjeningsløsningen Tip Kommunen eller kontakte os på 9931 2389.

Del indhold