Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke kan benytte de almindelige tilbud inden for tandpleje.

Fælles for målgruppen er, at personerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Ordningen gælder altså ikke automatisk for alle personer med nedenstående diagnoser:

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter

Henvisning

Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Denne bedømmelse bør foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende person.

Følgende personer kan henvises direkte til specialtandpleje:

  • Personer, der har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven
  • Personer der har ophold i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger med videre, der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen

Henvisningen foretages af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Henvisningsblanket

Henvisningsblanket kan rekvireres hos Specialtandplejen på telefon 9982 3450.

Efterfølgende sendes henvisningen til Aalborg Kommune, Specialtandplejen, Filstedvej 10, 9000 Aalborg.

Visitation

Specialtandplejen foretager en tandlægefaglig vurdering, når de har modtaget henvisningen. På den baggrund vurderes det, om patientens tandpleje kan tilgodeses på et mindre specialiseret niveau.

Det bærende princip er, at det er patientens tandplejebehov og funktionsniveau, der lægges til grund for beslutning af, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt.

Pris

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på 167,- kroner per måned (2020). I følge bekendtgørelse nummer 179 om tandpleje §29 reguleres det fastsatte loft for egenbebetaling én gang årligt den 1. januar.  Beløbet dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse der, ud fra en tandlægelig bedømmelse, er behov for, og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i generel anæstesi (helbedøvelse).

Sted

Den forebyggende og behandlende tandpleje kan, efter aftale, foregå på følgende klinikker:

• Specialklinikken på Filstedvej 10
• Aalborg Kommunes lokale tandklinikker
• En kombination af ovenstående såfremt det er mest hensigtsmæssigt

Der er lift ved Specialklinikken, og ved brug forventes det, at patientens ledsager kan forestå liftning.

Del indhold