Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træningshøjskolen, 25 timer/uge (18-29 år) - Individuelt støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø

25-timers-forløbet på Træningshøjskolen er for unge 18-29 årige, der er uafklarede i forhold til valg af uddannelse. Du skal være uddannelses- eller aktivitetsparat og i stand til at møde 5 dage/ugen.

Sådan gør du

Mener du, at et forløb på 25 timer om ugen på Træningshøjskolen er et tilbud for dig, skal du rette henvendelse til din Jobcenterrådgiver i Uddannelseshuset i Aalborg Kommune.

Er din rådgiver enig med dig, henvises du til Træningshøjskolen. Du kan herefter komme på et forbesøg på Træningshøjskolen, hvor der bliver taget endelig stilling til, om du kan blive indskrevet.

Hvem kan optages?
Unge, der kan blive indskrevet i 25-timers-forløbet på Træningshøjskolen, er unge 18-29 årige i Aalborg Kommune, der af Jobcenterrådgiveren er vurderet til at være uddannelses- eller aktivitetsparate og i stand til at møde 5 dage om ugen.

Der vil ofte være tale om unge, som på henvendelsestidspunktet er uafklarede vedrørende deres uddannelsesmæssige fremtid. De faglige forudsætninger er ofte under alment niveau, og gruppen anses ofte for at være præget af personlige problemer og psykosociale forhold som:

• Mistrivsel
• Isolation
• Angst
• Depression
• Konfliktfyldt livssituation
• Psykisk sygdom (under/færdig med/venter på behandling)
• Udviklingsforstyrrelse
• Personlighedsforstyrrelse eller lignende

Disse forhold kan være medvirkende årsag til, at den unge er frafaldet eller endnu ikke begyndt på ordinær ungdomsuddannelse.

Hvem kan ikke optages?
Du kan ikke blive indskrevet på Træningshøjskolen, hvis det vurderes, at du har et primært behandlingsbehov i forhold til:

• Misbrug
• Psykisk sygdom

Eller hvis din adfærd er så afvigende, at der ikke kan opretholdes et trygt miljø på Træningshøjskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er præget af:

• Voldelig/truende/krænkende adfærd
• Kriminel adfærd
• Psykotiske perioder som indebærer virkelighedsforvrænget tænkning

Tilbuddet

- 25 timer/uge - Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø typisk over 12-18 måneder

- FVU undervisning (Forberedende Voksenundervisning) i dansk og matematik

- Kombiforløb

Det er muligt at lave et kombiforløb. Det kan være kombinationen mellem uddannelsesaktiviteter på ordinært niveau og deltagelse på Træningshøjskolen, praktikforløb og deltagelse på Træningshøjskolen, behandlingsforløb og deltagelse på Træningshøjskolen eller anden kombination.

De individuelle støtte- og udviklingsforløb på Træningshøjskolen er tilrettelagt som kursusaktiviteter med base på Nørholmsvej 13.

Timetallet på 6, 15 eller 25/uge fastsættes i dialog med den henvisende rådgiver og tager udgangspunkt i en samlet vurdering af den unges aktuelle ressourcer og formåen.

Formål:
Formålet med et forløb på Træningshøjskolens 25 timers-forløb er, at den unge styrker sine personlige, sociale og faglige kompetencer som forudsætning for at påbegynde og gennemføre ordinært uddannelsesforløb.

Det overordnede mål er, at den unge bliver parat til at starte på og gennemføre uddannelse.

Dertil kommer, at indsatsen på Træningshøjskolen også kan være med til at afdække behovet for støttetiltag under opstart til/og gennemførelse af uddannelsesforløb, eller behovet for støtte/behandling forud for uddannelsesdeltagelse (eksempelvis misbrugsbehandling).

Der arbejdes med 'trappemodellen' som grundmetafor for den forståelse, at målet altid er at skabe mestringsoplevelser på det niveau, den unge er på, for derfra at kunne gå videre mod det overordnede mål.

Dagligdagen

Tilbuddet består af uddannelsesforberedende aktiviteter på Træningshøjskolen 5 dage om ugen á cirka 5 timers varighed. Er du berettiget til FVU-undervisning vil undervisning på FVU-niveau fylde en del af timerne. Derudover er der fokus på at fremme dine forudsætninger for at blive uddannelsesparat. Det kan handle om:

• Evnen til at møde stabilt
• At deltage aktivt og fokuseret
• At afklare dit uddannelsesvalg
• At styrke din undervisningsparathed, din trivsel og din motivation for at starte på en uddannelse

Du får et individuelt tilpasset skema med mødepligt til aktiviteter 25 timer om ugen. Aktiviteterne vil veksle mellem motivations-, sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter som:

• Motion og værkstedsarbejde
• Undervisning i dansk læsning og matematik
• Udviklingsorienterede samtaler (individuelt eller i gruppe)
• Uddannelsesvejledning
• Praktikforløb
• Brobygningsaktiviteter i forhold til uddannelsesopstart

Der tages løbende stilling til, hvordan du bedst forbereder dig på uddannelsesstart.
Vurderes det hensigtsmæssigt at rette indsatsen mod brobygning til uddannelse eller en virksomhedsrettet indsats i form af et praktikforløb, vil dette ske, så hurtigt som muligt – eventuelt som et 15 timers kombiforløb på Træningshøjskolen.

Fysiske rammer og faciliteter

De individuelle støtte- og udviklingsforløb ligger på Træningshøjskolen, Nørholmsvej 13, Aalborg.

Øvrig information

Træningshøjskolen er en del af Center for Voksne i Aalborg Kommune. Det er et tilbud til psykisk sårbare/udsatte unge mellem 18 og 29 år, der bor i Aalborg Kommune. Træningshøjskolen iværksætter individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienterede miljøer målrettet udsatte og sårbare unge uden kompetencegivende uddannelse.

Træningshøjskolen består i dag af 3 kerneopgaver, som løses i samarbejde med bevilgende myndighed:

• Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø – 6, 15 og 25 timers forløb. (6 timers forløbet hedder også Projekt Hverdagsliv).
• Poul Paghs Gade Kollegiet – socialpædagogisk støtte/mentorstøtte i eget hjem (bolig lejet af Træningshøjskolen).
• Skovpark Kollegiet – bolig- og netværkstilbud for unge, enlige og sårbare mødre.

15 og 25 timers forløbene:
Personalenormeringen i forbindelse med de individuelle støtte- og udviklingsforløb (15 og 25 timers forløb) er i dag 9 fuldtidsmedarbejdere til i alt 50 unge.

Der er overvejende ansat medarbejdere med en social-/pædagogisk grunduddannelse, hvoraf flere har relevante pædagogiske/psykologiske efteruddannelser og kurser. Der lægges vægt på, at der i den samlede medarbejdergruppe rekrutteres og udvikles kompetencer indenfor kreative, praktiske og håndværksmæssige arbejdsområder.
Der er 1 socialrådgiver tilknyttet Træningshøjskolen.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Yderligere info

Kontakt

Træningshøjskolen,
Nørholmsvej 13
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5100
Leder: Ole Agger

Antal pladser: 30