Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træningshøjskolen, 15 timer/uge (18-29 år) - Individuelt støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø

15-timers forløbet på Træningshøjskolen er for unge 18-29 årige, der har brug for et uddannelsesorienteret og støttende forløb på nedsat tid. Du skal være uddannelses- eller aktivitetsparat.

Sådan gør du

Mener du, at et forløb på Træningshøjskolen på nedsat tid er et tilbud for dig, skal du rette henvendelse til din Jobcenter-rådgiver i Uddannelseshuset i Aalborg Kommune.

Er din rådgiver enig med dig, bliver du henvist til Træningshøjskolen.
Du kan herefter komme på et forbesøg på Træningshøjskolen, hvor der bliver taget endeligt stilling til, om du kan blive indskrevet.

Hvem KAN optages?
Unge, der kan blive indskrevet i 15-timers-forløbet på Træningshøjskolen, er unge 18-29 årige i Aalborg Kommune, der af Jobcenter-rådgiveren er vurderet til at være uddannelses- eller aktivitetsparate.
Det kan for eksempel være unge, der tidligere har gået på 6-timers forløbet (Projekt Hverdagsliv) på Træningshøjskolen, og unge der af deres rådgiver er vurderet til at kunne møde 15 timer om ugen.

Der er tale om unge, som bl.a. på grund af psykisk sårbarhed kan have været uden aktivitet i en periode og derfor gradvist skal opøve evnen til at møde stabilt til uddannelsesforberedende aktiviteter.

Det kan være, at du er uafklaret i forhold til din uddannelse eller at du har personlige eller psykosociale problemer som:
• Mistrivsel
• Isolation
• Angst
• Depression
• Konfliktfyldt livssituation
• Psykisk sygdom (under/færdig med/venter på behandling)
• Udviklingsforstyrrelse
• Personlighedsforstyrrelse el.lign.

Disse forhold kan være medvirkende årsag til, at du er frafaldet eller endnu ikke begyndt på ordinær ungdomsuddannelse.

Hvem KAN IKKE optages?
Du kan ikke blive indskrevet på Træningshøjskolen, hvis det vurderes, at du har et primært behandlingsbehov i forhold til:
• Misbrug
• Psykisk sygdom

Eller hvis din adfærd er så afvigende, at der ikke kan opretholdes et trygt miljø på Træningshøjskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er præget af:
• Voldelig/truende/krænkende adfærd
• Kriminel adfærd
• Psykotiske perioder som indebærer virkelighedsforvrænget tænkning

Tilbuddet

- 15 timer/uge - Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø typisk over 12-18 måneder

- Forberedende Voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik

- Kombiforløb
Det er muligt at lave et kombiforløb. Det kan være kombinationen mellem uddannelsesaktiviteter på ordinært niveau og deltagelse på Træningshøjskolen, praktikforløb og deltagelse på Træningshøjskolen, behandlingsforløb og deltagelse på Træningshøjskolen eller anden kombination.

De individuelle støtte- og udviklingsforløb på Træningshøjskolen er tilrettelagt som kursusaktiviteter med base på Nørholmsvej 13.
Timetallet på 6, 15 eller 25 timer/uge fastsættes i dialog med den henvisende rådgiver og tager udgangspunkt i en samlet vurdering af din aktuelle ressourcer og formåen.

Formål:
Formålet med deltagelse i Træningshøjskolens 15 timers-forløb er, at du styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer som forudsætning for at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.

Det er målet, at indsatsen fører til, at du bliver parat til at starte på uddannelse.

Dertil kommer, at indsatsen også kan være med til at afdække behovet for støttetiltag under opstart til/og gennemførelse af uddannelsesforløb. Det kan også evt. afdække behovet for støtte/behandling forud for uddannelsesdeltagelse (eks. misbrugsbehandling).

Dagligdagen

Et typisk forløb er mellem 6 og 18 måneder.

Tilbuddet består af uddannelsesforberedende aktiviteter (herunder tilbud om FVU i dansk og matematik) på Træningshøjskolen 3 dage om ugen á ca. 5 timers varighed.
Er du berettiget til FVU-undervisning, vil undervisning i disse fag fylde en del af timerne.

Derudover er der fokus på at fremme dine forudsætninger for at blive uddannelsesparat. Det kan for eksempel handle om:
- evnen til at møde stabilt
- at deltage aktivt og fokuseret
- at afklare dit uddannelsesvalg
- at styrke din undervisningsparathed, din trivsel og din motivation for at starte på en uddannelse

Du får et individuelt tilpasset skema med mødepligt til aktiviteter 15 timer om ugen.
Aktiviteterne vil veksle mellem motivations-, sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter som:
- motion og værkstedsarbejde
- FVU-undervisning
- udviklingsorienterede samtaler (individuelt eller i gruppe)
- uddannelsesvejledning
- praktikforløb
- brobygningsaktiviteter ift. uddannelsesopstart

Der tages løbende stilling til det aftalte timetal. Er der basis for at øge timetallet, vil dette ske. Er der basis for at rette indsatsen mod brobygning til uddannelse eller til en virksomhedsrettet indsats i form af et praktikforløb, vil dette ske, så hurtigt som muligt – evt. som et kombiforløb.

Fysiske rammer og faciliteter

De individuelle støtte- og udviklingsforløb ligger på Træningshøjskolen, Nørholmsvej 13, Aalborg.

Øvrig information

Træningshøjskolen er en del af Center for Voksne i Aalborg Kommune, og den er et tilbud til psykisk sårbare/udsatte unge mellem 18 og 29 år, der bor i Aalborg Kommune.

Træningshøjskolen iværksætter individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø målrettet udsatte og sårbare unge uden kompetencegivende uddannelse.

Træningshøjskolen består i dag af 3 kerneopgaver, som løses i samarbejde med bevilgende myndighed:

• Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø – 6, 15 og 25 timers forløb. (6 timers forløbet hedder også Projekt Hverdagsliv).

• Poul Paghs Gade Kollegiet – socialpædagogisk støtte/mentorstøtte i eget hjem (bolig lejet af Træningshøjskolen).

• Skovpark Kollegiet – bolig- og netværkstilbud for unge, enlige og sårbare mødre.

15 og 25 timers forløbene:
Personalenormeringen i forbindelse med de individuelle støtte- og udviklingsforløb (15 og 25 timers forløb) er i dag 9 fuldtidsmedarbejdere til 50 unge.

Der er overvejende ansat medarbejdere med en social-/pædagogisk grunduddannelse, hvoraf flere har relevante pædagogiske/psykologiske efteruddannelser og kurser.
Der lægges vægt på, at der i den samlede medarbejdergruppe rekrutteres og udvikles kompetencer indenfor kreative, praktiske og håndværksmæssige arbejdsområder.
Der er 1 socialrådgiver tilknyttet Træningshøjskolen.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen: Se link nedenfor under 'Yderligere info'
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Yderligere info

Kontakt

Nørholmsvej 13
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5100
Leder: Ole Agger

Antal pladser: 20