Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skole- og Dagtilbud - Vissegård

Vissegård er et skole- og behandlingstilbud til skolepligtige unge, der har sociale, personlige og familiemæssige problemer samt svært ved at rummes i en almindelig folkeskole.

Sådan gør du

Henvisning til Vissegårds skole- og behandlingstilbud sker ved et samarbejde mellem den unges rådgiver i Familiegruppen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og via Den Centrale Visitation.

Tilbuddet

Vissegård er et socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til skolepligtige unge fra 14-18 år, og med mulighed for at indskrive børn/unge fra 12-13-års alderen, når den enkeltes modenhed og problemer taler for det.

Den unges situation er kendetegnet ved én eller flere af flg. karakteristika:
- Store familiemæssige, sociale, personlige, adfærdsmæssige problemer
- Den unge er hjemtaget fra anbringelse på baggrund af forældrenes ønske, og hvor der er behov for særlig støtte for at undgå en ny anbringelse
- Betydelig mangel på skolegang og massiv nederlagsfølelse i forhold til skolen. Den unge kan ikke rummes i en almindelig folkeskoleklasse
- Adfærdsvanskeligheder og ringe voksenkontakt
- Har vanskeligt ved at leve op til de mange forventninger samfundet stiller, ikke mindst forventninger til valg af uddannelse og job samt forventninger til den sociale adfærd
- Den unge kan være indadvendt, hæmmet, stille, socialfobisk og angst
- Psykiske problemer/udviklingsforstyrrelser (fx ADHD, depressive træk, borderline, spiseforstyrrelser), der sideløbende med socialpædagogisk behandling kan have behov for afklaring og udredning i forhold til de psykiske problemer.

Den unge har mulighed for at tage 8., 9. og 10. skoleår og afslutte med Folkeskolens Afgangseksamen. Eksamen foregår i samarbejde med en nærliggende folkeskole.

Der kan tilkøbes familiebehandling m.v.

Dagligdagen

Tilbuddet indeholder socialpædagogisk behandling, undervisning, udvidet samarbejde med familien og arbejde med den unges fritid og netværk.

Vi arbejder individuelt med den enkelte unge, samt i gruppen af unge, der er indskrevet. Den unges familie inddrages i vid udstrækning, uden at der dog er tale om egentlig familiebehandling.

Hverdagen har en fast struktur med undervisning i hele fagrækken samt undervisningsstøttende aktiviteter.

Alle de unge har tilknyttet en kontaktpædagog, der sikrer kontinuitet og fokus på udvikling i indsatsen.

Der kan i perioder ydes en målrettet indsats i forhold til at få den unges mødestabilitet forbedret i form af henteordning eller opringninger. Kontaktpædagogen kan desuden være støttende i forhold til, at den unge får et fritidsjob eller deltager i fritidsaktiviteter.

Lærerne på Vissegård udarbejder en læringsplan for den unge ud fra papirerne fra PPR eller tidligere skoler. Vi underviser ud fra den enkeltes forudsætninger.

På Vissegård har vi to årlige arrangementer, hvor forældre og søskende deltager:
- Et julearrangement der kombineres med skole/hjem samtaler vedrørende
undervisningen.
- Et sommerarrangement der kombineres med uddeling af eksamensbeviser.

Der er desuden tæt kontakt med forældrene i hverdagen. Som minimum kontakt én gang om ugen. Derudover etableres hjemmebeøg af familierådgiver og kontaktpædagog efter behov.

Yderligere info

Kontakt

Bodil Hjorths Vej 18
9310 Vodskov
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9352 0350
Leder: Ditte Mørk Manstrup

Antal pladser: 12