Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialrådgivningen (0-18 år)

I Specialrådgivningen tilbydes familieorienteret rådgivning, vejledning og behandling til familier med børn med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sådan gør du

Du skal tage kontakt til rådgivere i Familiegrupperne eller Specialgruppen, de vil henvise til Specialrådgivningen. Hvis familien skal henvises til småbørnsvejledning kan det desuden ske igennem andre fagpersoner såsom sundhedsplejerske, pædagog eller fysioterapeut.

Tilbuddet

Familier med børn, som er født med eller erhverver sig en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan hos Specialrådgivningen få et rådgivnings- og vejledningsforløb.

Forløbet er familieorienteret med udgangspunkt i barnet/den unges funktionsnedsættelse. Den kan derfor omhandle alle aspekter, der har betydning for barnet, den unge og familien. Rådgivningen kan omfatte samtaler med såvel barnet/den unge som forældrene og familien.

I Specialrådgivningen yder vi flere former for råd- og vejledningsforløb både som gruppeforløb og individuelt til forældre. Du kan læse mere om forløbene herunder.

Specialrådgivningen tilbyder også konsulentbistand i forhold til samarbejdspartnere samt deltagelse i netværksmøder.

Forløb

Vores forløb er målrettet forældre til børn og unge med varig nedsat funktionsevne. I nogle tilfælde inddrager vi også barnet/den unge eller øvrige netværk.
Forældrene kan eksempelvis få rådgivning i forhold til børn/uge med:
• Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret)
• ADHD
• Tourettes
• Mental retardering
• Belastningssymptomer relateret til disse
• Et bevægelseshandicap
• En medført eller erhvervet hjerneskade
• Alvorlige kroniske lidelser
• Syndromer/kromosomfejl

Råd og vejledningsforløb
Råd- og vejledningsforløb er til jer forældre, som allerede har viden om diagnosen/funktionsnedsættelsen og har brug for støtte til at tilrettelægge jeres hverdag mere optimalt. I forløbet kan vi inddrage personer fra såvel familiens som det professionelle netværk.
Et råd- og vejledningsforløb består af 5-8 samtaler og kan omhandle flere forskellige emner:
• Konflikthåndtering
• Stresshåndtering
• Opdragelsesproblematikker
• Søvnproblemer
• Håndtering af angst, der er belastningsudløst
• Søskendeproblematikker
• Den udvidede familie
• Visuelle støttesystemer fx piktogrammer

Familievejledning er en tidlig og uforpligtende samtale om familiens rettigheder og muligheder i Aalborg Kommune i forhold til barnets handicap. Samtalen kan også omhandle råd og vejledning i forhold til barnets varige funktionsnedsættelse. Målgruppen for vejledningen er forældre til ny diagnosticerede børn, der har fået en varig diagnose, eller hvor familien ikke tidligere har haft kontakt til Aalborg Kommune vedrørende barnets handicap.

Viden om diagnosen/funktionsnedsættelsen
Vi tilbyder psykoedukative samtaler, hvor formålet er at give jer forældre en grundlæggende viden om jeres barns fysiske eller psykiske handicap, samt en indsigt i de særlige behov, jeres barns handicap kan stille til omgivelserne. Rådgivningen består af 2-3 samtaler, som oftest foregår hos Specialrådgivningen. Rådgivningen er også relevant til jer forældre, der har brug for en genopfrisket eller justeret viden, fordi barnets udvikling giver nye udfordringer.

Gruppeforløb omhandlende ADHD
Udover psykoedukative samtaler tilbydes også et psykoedukativt gruppeforløb. Dette foregår over fire gange á to timers varighed. Formålet med forløbet er at opnå viden om ADHD og derigennem også redskaber i forhold til at have et barn med ADHD.
I det der er tale om et gruppeforløb, er sparring og vidensdeling med andre forældre en stor del af forløbet kombineret med oplæg fra ADHD-konsulent. Det forventes, at begge forældre deltager i alle kursusgange. Er man alene med barnet, anbefales det, at man tager et familiemedlem med eller en ven eller kærester, der er involveret i barnet.

Dagligdagen

Gruppebaseret Stepping Stones
Dette forløb er til jer forælder der ønsker at forebygge udviklingen af alvorlige adfærdsproblemer eller at ændre en problematisk adfærd, som allerede finder sted. I forløbet vil I møde forældre, der er i samme situation som jer selv. Forløbet er 6 gange á 2½ time med temaerne:
• Positivt forældrerolle
• Støtte barnets udvikling
• Lære nye færdigheder og adfærd
• Håndtere uhensigtsmæssig adfærd og forældrefærdigheder
• Planlægge forud
• Afslutning af programmet

Derudover vil der være fire telefonsamtaler på 15-30 minutter med jeres instruktør fra kurset, hvor I taler om, hvordan det går med at bruge redskaberne hjemme hos jer.

Udvidet Stepping Stones
Dette forløb er til jer forældre, der allerede har deltaget i et gruppebaseret forløb, men tingene går stadigvæk ikke så godt derhjemme. Dette forløb tilrettelægger jeres instruktør specielt til jer og jeres situation.
Forløbet indeholder temaerne:
• Håndteringsfærdigheder
• Partnerstøtte
• Øvelse
• Vedligeholdelse og afslutning

ADHD gruppekursus
Dette kursus er henvendt til forældre med børn med ADHD. Formålet med kurset er at formidle den nyeste viden om ADHD, herunder hvad der virker, hvorfor og hvordan man selv kan komme i gang. Deltagernes egne overvejelser og erfaringer vil være centrale i kursusforløbet, som strækker sig over syv gange á 2,5-3,5 time.
Det forventes, at begge forældre deltager i alle kursusgange. Er man alene med barnet, anbefales det, at man tager et familiemedlem med eller en ven eller kærester, der er involveret i barnet.

Øvrig information

Psykologforløb i forbindelse med sorg og krise
Vi har erfaring med, at det ofte er krævende at være forælder til en barn/ung med en varig funktionsnedsættelse.
Sorg og bekymringer kan fylde så meget i hverdagen, at overskuddet forsvinder. I dette forløb er det muligt at bearbejde jeres sorg og krise, fokusset i samtalerne er på hvordan overskuddet som forældre, par og familie kan bevares.
Forløbet består af 5-8 samtaler.

Småbørnsvejledning
Småbørnsvejledningen har til formål at yde en tidlig indsats, hvor der er bekymring for barnets udvikling eller adfærd. Vores fokus er at afdække jeres barns behov, og vejledningen tager udgangspunkt i dette. Småbørnsvejledning består af op til 10 samtaler og foregår oftest i hjemmet eller dagtilbud.
Vejledningen kan omhandle:
• Opstart med netværksmøde
• Observationer og udviklingsbeskrivelse
• Konkrete vejledningsforløb
• Krav og rammer ud fra barnets behov og nærmeste udviklingszone
• Hjælp til indføring af visuelle støttesystemer eller tegn til at tale
• Støtte til udvikling af kommunikation og samspil med barnet
• Håndtering af belastninger og stress
• Konflikthåndtering
• Vejledning om andre støttemuligheder
• Vurdere og formidle barnets nuværende og fremadrettede behov
Målgruppen er forældre, der har barn i alderen 0-6 år med en funktionsnedsættelse, en bekymring i forhold til barnets udvikling eller problematisk adfærd. Vi inddrager typisk fagpersoner fra barnets pasningstilbud i forløbet. Barnet må ikke være optaget i et specialtilbud efter § 32.

Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen: Se klagevejledning her

Yderligere info

Kontakt

Børne- og Ungerådgivnigen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5750
Leder: Bo Fischer Sørensen