Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kirkegårde og gravstedstyper

Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte, bl.a. valg af gravsted.

Gravstedstyper

Kistegravsteder

Fredningstiden for en kiste er 20 år, og gravstedet skal derfor erhverves for mindst 20 år. Størrelsen af gravstedet skal være mindst 3 kvadratmeter med plads til 1 kiste.

Urnegravsteder

Fredningstiden for en urne er 10 år, og gravstedet skal erhverves for mindst 10 år.

Det er vigtigt at få valgt den rigtige gravstedstype for ens pårørende. Nedenfor kan du læse om de forskellige gravstedstyper og om, hvilke overvejelser man kan gøre sig.

 

Print alle punkter

På de tre kommunale kirkegårde i Aalborg kan du erhverve følgende typer af gravsteder (det er dog ikke alle gravstedstyper, der findes på alle tre kirkegårde):

 • Traditionelt kistegravsted
 • Kistegravsted i græs
 • Kistegravsted i græs med plantemuligheder
 • Traditionelt urnegravsted
 • Urnegravsted i græs
 • Urnegravsted i græs med plantemuligheder
 • Anonym urnefællesplæne
 • Urnegravsted i stauder
 • Anonymt urnegravsted i stauder
 • Muslimsk gravsted
 • Urnemur

Fredningstider

Et gravsteds fredningstid er den periode, det tager for en kiste eller urne at forgå i jorden. Først herefter kan man vælge at sløjfe gravstedet.
Fredningstiden er:
Urner: 10 år
Kister: 20 år
Barnekister: 10 år (kisten må maks. være 120 cm lang).

Forlængelse

Efter fredningstidens udløb kan retten til gravstedet forlænges.

Anlæg og pasning 

På Almen Kirkegård står du som gravstedsindehaver for plantning og
vedligeholdelse af hække. På Søndre og Østre Kirkegård sørger kirkegårdens personale for plantning og vedligeholdelse af baghæk, mens for- og sidehække plantes og vedligeholdes af dig som gravstedsindehaver. Vær dog opmærksom på eventuelle særlige bestemmelser for det enkelte gravsted.

Planter du selv hækken, skal gartnerkontoret kontaktes for opmåling, inden der plantes. For- og sidehække skal som udgangspunkt være af samme art som baghækken. Ønskes anden hæktype skal der indhentes særlig tilladelse hos kirkegårdskontoret. Du har mulighed for at købe ydelsen hos gartnerkontoret.

Skal kirkegårdens personale på noget tidspunkt overtage gravstedet til ren- eller vedligeholdelse, må der ikke være pålagt perlegrus eller skærver, som er større end 9 mm. Fiberdug, plastik og lignende må ikke være lagt ud på gravstedet.

Benyttelse af eksisterende gravsted

Hvis du ønsker at benytte et gravsted, du allerede har erhvervet, til en ny urnenedsættelse eller begravelse, skal du være opmærksom på følgende:

Retten til gravstedet skal forlænges med det antal år, som er nødvendigt for at overholde fredningstiden.

Der skal indhentes en tilladelse til nedsættelsen/begravelsen fra alle
brugsberettigede til gravstedet. Særlig erklæring hertil kan rekvireres hos kirkegårdskontoret.

Efter nedsættelsen modtager du et nyt gravstedsbrev, som erstatter alle tidligere gravstedsbreve.

Ved en kistebegravelse, er det ofte nødvendigt af fjerne gravminder,
beplantning samt dele af hækken. De planter, der vil kunne plantes igen, sættes til side. Kan planterne ikke genanvendes, vil de blive fjernet og erstattes ikke.

Reetablering af gravstedet, herunder plantning af hæk, foretages eller betales af gravstedsindehaver. Du har mulighed for at købe ydelsen hos gartnerkontoret. Inden reetablering kan udføres, skal gravminder være genanbragt på gravstedet, evt. af en stenhugger bestilt af gravstedsindehaver.

Planter du selv hækken, skal gartnerkontoret kontaktes for opmåling, inden plantningen foretages

Traditionelt kistegravsted

Traditionelt kistegravsted giver mulighed for individuel udsmykning og beplantning. Gravstedsindehaver bestemmer selv, hvordan gravstedet skal anlægges, men vejledning kan søges hos kirkegårdens personale.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet.

Traditionelt urnegravsted

Traditionelt urnegravsted giver mulighed for individuel udsmykning og beplantning. Erhvervelsesprisen indbefatter første tilplantning.
Gravstedsindehaveren bestemmer selv, hvordan gravstedet skal anlægges, men gartnerkontoret skal kontaktes for aftale om tilplantningen.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt renholdelse, som udføres af kirkegårdens personale.

Kiste- og urnegravsted i græs

Gravstedet er anlagt i et græsareal, hvor der er mulighed for at markere gravstedet med et gravminde nedlagt i græsarealet. Der må kun sættes ét gravminde pr. gravsted. For gravstedet gælder særlige bestemmelser for gravminde, pyntning m.m. Bestemmelsen kan rekvireres gennem kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet
samt græsslåning, som udføres af kirkegårdens personale

Kiste- og urnegravsted i græs med plantemuligheder

Gravstedet kan være anlagt med gennemgående baghæk, bunddækkende planter omkring gravmindet og græs på resten af gravstedet. Der må kun sættes ét gravminde pr. gravsted. For gravmindets materiale og udformning gælder særlige bestemmelser, som kan rekvireres gennem kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt græsslåning og renholdelse, som udføres af kirkegårdens personale.

Urnemur

Urnegravstedet er placeret på indersiden af kirkegårdens ydermur i et fælles anlæg. Hvert gravsted er en niche, hvor urnen er placeret bag et gravminde af marmor, som gravstedsindehaveren selv bestiller og betaler hos en stenhugger.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet.

Anonym fællesplæne

Urnen placeres i et græsareal, og den præcise placering kendes kun af kirkegårdskontoret. Pårørende kan ikke være med til urnenedsættelsen. Blomster skal lægges på fællesplænens kranseplads.


I fredningsperioden betales for erhvervelse samt græsslåning, som udføres af kirkegårdens personale.

Urnegravsted i stauder

Urnegravstedet ligger i et fælles staudeanlæg uden synlig afgrænsning af det enkelte urnegravsted. I perioder må det forventes, at stauderne kan dække gravmindet. Stauderne nedklippes i foråret, og må ikke beskæres af gravstedsindehaveren. Det er muligt at markere gravstedet med ét gravminde placeret i en jernsokkel. For gravmindets materiale og udformning gælder særlige bestemmelser, som kan rekvireres gennem kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt pasning af stauderne, som udføres af kirkegårdens personale.

Anonymt urnegravsted i stauder

Urnegravstedet ligger i et fælles staudeanlæg uden synlig afgrænsning
af det enkelte urnegravsted. 

Beplantningen må ikke beskæres af gravstedsindehaveren. Det er ikke muligt at markere gravstedet med et gravminde. Pårørende kan være med til urnenedsættelsen.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet, samt pasning af stauderne, som udføres af kirkegårdens personale.

Muslimsk gravsted

Gravstedet er anlagt i et græsareal, hvor det er muligt at markere gravstedet med et gravminde. For gravmindets placering og pasning af græsarealet gælder særlige bestemmelser, som kan rekvireres gennem kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet, samt græsslåning og renholdelse, som udføres af kirkegårdens personale.


Del indhold