Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmeundervisning

Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning.

Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav børnene mødes med i folkeskolen, og Aalborg Kommune gennemfører derfor tilsyn med hjemmeundervisningen.

Læs mere på hjemmeundervisning.dk

Hvis du selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du skriftligt meddele det til kommunen.

Du kan rekvirere et skema ved henvendelse til Skoleforvaltningen på tlf. 9352 0091 eller mail csl-skole@aalborg.dk

Det siger lovgivningen

I Danmark er der undervisningspligt og i Folkeskoleloven fremgår det af § 32 -, at ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning. Det samme gælder børn, der skal opholde sig her i landet i mindst 6 måneder.

§ 33. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jf. Bekendtgørelsen 705 af 3. juli 2009, kap. 8 i Lov om friskoler og private grundskoler mv. er angivet følgende regler for undervisning i hjemmet:

§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

Del indhold