Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ressourcetildelingsmodellen

Skoleudvalget har vedtaget en ny model for tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Ressourcetildelingsmodellen angiver, hvordan det samlede budget fordeles til de forskellige aktiviteter på skoler og DUS.

Udgangspunktet fo Ressourcetildelingsmodellen er visionen for Aalborg Kommunes skoler ”Noget at have det i”, og modellen skal sikre, at skolerne har de bedste vilkår for at levere den bedst mulige skoledag for børn og unge iAalborg Kommunes skoler og skoletilbud.

Ressourcetildelingsmodellen omfatter nye parametre som f.eks. socioøkonomi og klasseantal. Samtidig er den enklere, mere gennemsigtig, samt giver et bedre økonomisk overblik og understøtter den strukturelle kvalitet i Skoleforvaltningens bevillinger.

Skolerne er forskellige i forhold til elev- og klassetal men også i forhold til blandt andet sociale udfordringer og antal tosprogede elever.

Ressourcetildelingsmodellen har derfor flere forskellige parametre i ressourcetildelingen for at imødekomme skolernes forskellige ståsteder og dermed skabe rammerne for, at alle elever kan blive dygtigere hver dag. Når ressourcerne er fordelt, er det skolebestyrelserne og skoleledelsens ansvar at planlægge skoleåret, så økonomien hænger sammen og samtidig overholder både lovgivning, krav og politiske beslutninger.

Størstedelen af ressourcerne tildeles ud fra et grundprincip om en lærer pr. klasse, og hertil deles ressourcer til: Specialundervisning, teknisk-administrativt personale, DUS, ledelse, vikar og fraværskompensation, forebyggelse og trivsel, undervisning af 2-sprogede, pædagoger i undervisningen og basisdrift.

Del indhold