Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring

Fornyet høring vedr. ny organisering af fællestilbuddene.

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har henholdsvis den 21. og den 24. maj vedtaget at sende forslag om ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud i fornyet høring.

Forslaget indebærer, at skole- og dagbehandlingstilbuddene Øster Uttrup-Godthåb skolen, Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august 2020. I stedet oprettes et nyt skole-behandlingstilbud som henlægges under en folkeskoles ledelse og der oprettes et nyt specialundervisningstilbud, som ligeledes henlægges på en folkeskole. 

Den nye organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud blev 1. behandlet i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget henholdsvis 5. februar og 8. februar 2019. Der har derefter været gennemført offentlig høring. I forbindelse med høringen er der fremført kritik af, at der ikke i den oprindelige 1. behandling var en konkret angivelse af, hvilken skole de nye tilbud skulle kobles op på og heller ikke var en konkret fysisk placering af specialundervisningstilbuddet syd for fjorden.

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har løbende været i dialog med ledelse og medarbejdere i eksisterende fællestilbud og ledelse og skolebestyrelse på Svenstrup skole og Vodskov skole siden 1. behandlingen, men det har ikke specifikt fremgået af sagsmaterialet fra tidligere 1. behandling, at det var de to skoler, de nye tilbud skulle placeres og kobles op på.

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker, at processen hen imod en ny organisering af fællestilbuddene skal være tydelig og gennemskuelig for alle parter, samt at alle formalia skal være overholdt. Derfor er der vedtaget ny offentlig høring. Høringen løber fra 24. maj til 1. august 2019.

Det juridiske grundlag for nedlæggelsen af Øster Uttrup-Godthåb skolen, Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen er folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Proces

Forslaget til ny organisering af fællestilbuddene blev behandlet tirsdag den 21. maj 2019 i Skoleudvalget og fredag den 24. maj 2019 i Familie- og Socialudvalget. Forslaget offentliggøres fredag den 24. maj 2019 på Aalborg Kommunes og skole- og dagtilbuddenes hjemmesider.

Høringen er offentlig og alle borgere kan indsende høringssvar. Desuden sendes forslaget til udtalelse hos de relevante skolebestyrelser, ledergrupper og medarbejderudvalg.

Høringsfristen er torsdag den 1. august 2019.

Høringssvar skal sendes til adressen: info-skole@aalborg.dk

Efter høringsfristen vil høringssvarene blive forelagt Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget med henblik på en endelig indstilling til Magistraten og Byrådet.

Kort beskrivelse af forslaget

Øster Uttrup-Godthåbsskolen, Vissegård, Bakkeø og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august 2020. I stedet etableres et nyt skolebehandlingstilbud med 25 pladser og med organisatorisk tilknytning til Vodskov skole til elever, der er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordrede. Alle elever og familier i tilbuddet indgår derfor i familiearbejde. Der ansættes en afdelingsleder til tilbuddet. Skolebehandlingstilbuddet placeres i Bakkeøs nuværende lokaler. Derudover etableres et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på GL. Lindholm skole med 32 pladser på Svenstrup skole. Tilbuddet indeholder udover undervisning, socialpædagogisk indsats og mulighed for familiearbejde. Der ansættes tillige en afdelingsleder til dette tilbud.

 Bådgruppen, der i dag er et skole og dagtilbud og som er beliggende i Vestre Bådehavn i Aalborg ned til Limfjorden bibeholdes som et undervisningsrum, der kan anvendes af det nye skolebehandlingstilbud, Lindholmklassen og det nye specialundervisningstilbud.

Der er ingen konsekvenser for Aalborg Kommunes skoledistrikter, idet der er tale om skole-dagtilbud med hele Aalborg Kommune som skoledistrikt og hvor børnene og de unge visiteres til tilbuddet.

For uddybende oplysninger om forslaget henvises til sagsfremstillingen, hvor der bl.a. kan findes oplysninger om konsekvenser for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Sagsfremstillingen kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside på adressen på adressen: /politik/dagsordener-og-referater/skoleudvalget

(se under referatet fra den 21. maj 2019) 

Alle høringssvar der er indsendt i forbindelse med den oprindelige høring indgår som høringssvar i den fornyede høring med mindre høringsparten ønsker at indsende et nyt høringssvar.

Del indhold