Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressekontakt

I Aalborg Kommune ønsker vi at være maksimalt tilgængelige for journalister og medier. Derfor kan du som journalist altid komme i kontakt med Aalborg Kommune – også uden for normal åbningstid.

Pressevagt - udenfor normal arbejdstid

Kontakt pressevagten på telefon 9982 1082.

Pressevagten er tilgængelig udenfor den normale åbningstid, det vil sige dagligt fra klokken 7-8 og igen klokken 15-23, torsdag klokken 17-23 og i weekenderne fra klokken 7-23.

Pressevagten kan kontaktes med henvendelser og spørgsmål af mediemæssig karakter og har gode muligheder for enten at besvare spørgsmål eller hjælpe videre til den rette talsperson.

Pressekontakt - indenfor normal arbejdstid

Her har du et samlet overblik over kommunikationsfolkene i Aalborg Kommune, som kan guide dig bedst muligt på vej med dine spørgsmål og ønsker:

Økonomi og Erhverv

Kirja Holland, leder af Kommunikation og Udvikling, telefon 2520 1608

Skriv til Kirja Holland Thomsen

Line Christensen, presseansvarlig og journalist, telefon 2520 1620

Skriv til Line Christensen

Rasmus Munk Pedersen, kommunikationskonsulent, telefon 2520 1513

Skriv til Rasmus Munk Pedersen

Aktindsigt

Henvendelser vedr. aktindsigtssager i Økonomi og Erhverv sendes til aalborg@aalborg.dk

By og Land

Trine Egeberg Henriksen, Leder af Kommunikation, telefon 2520 2121

Skriv til Trine Egeberg Henriksen

Caroline Anker, Kommunikationskonsulent, telefon 2520 2111

Skriv til Caroline Anker

Job og Velfærd

Niels Jahn Knudsen, kommunikationskonsulent, telefon 2520 2513
Skriv til Niels Jahn Knudsen

Sundhed og Kultur

Anders Aaen Larsen, journalist, telefon 3199 0811
Skriv til Anders Aaen Larsen 

Børn og Unge

Cornelius Corneliussen, kommunikationskonsulent, telefon 9352 0011

Skriv til Cornelius Corneliussen

Senior og Omsorg

Anna K. Mollerup, kommunikationskonsulent, telefon 9931 5401/2520 5401

Skriv til Senior og Omsorg

Aktindsigt

Henvendelser vedr. aktindsigtssager til Senior og Omsorg sendes til senior.omsorg@aalborg.dk

Klima og Miljø

Heidi Andersen, kommunikationskonsulent, telefon 9931 9402
Skriv til Heidi Andersen 

Henvendelser vedr. aktindsigtsager til Klima og Miljø sendes til Klima og Miljø

Nøglepersoner

Udover kommunikationskonsulenterne, er der også en række nøglepersoner, som forhåbentlig kan svare på dine spørgsmål indenfor normal åbningstid:

Emne Kontaktperson Tlf.
Økonomi og Erhverv    
Politiske spørgsmål Borgmester Thomas Kastrup-Larsen  9931 1500
Generelt om forvaltningen Konstitueret kommunaldirektør Tommy Christiansen 2520 1700
Økonomiske forhold Vicekommunaldirektør, Tommy Christiansen 2520 1700
BusinessAalborg Erhvervsdirektør Mette Bugge  2520 1561
By og Land    
Generelt om forvaltningen Direktør Alvaro Arriagada 2520 2130
Plusbus/BRT Projektchef Niels Bresemann  9931 2358

Trafik- og vejforhold
Belysning (AK-Belysning)
Asfalt
Havne
Limfjordsbroen
Hals-Egense færgen og Egholmfærgen
Bygværker

Afdelingsleder Henrik Jess Jensen 9931 2370

Byggemodning
Projektering af veje, stier og pladser
Anlægsprojekter
Vejmyndighed for Anlæg og Vejforvaltning

Stadsingeniør Mette Skamris Holm 9931 2350

Trafiksikkerhed
Cyklistforhold
Parkering
Signalanlæg
Trafikplanlægning (generelt)

Afdelingsleder Maria Quvang Harck Vestergaard 9931 2329

Parkeringskontrol (bøder mm)

Frode Nielsen, Center for Vagt, Service og Parkering 4062 6233

Byudvikling
Byomdannelse
Lokalplaner
Byrum
Byggeri og byggesager
Støttet boligbyggeri

Afdelingsleder,
Henrik Thomsen
9931 2230
Parker, skove og grønne naturområder
Idrætsanlæg
Kirkegårde
Strande
Vintertjeneste
Renhold
Belægninger
Kolonihaver
Havnebade og friluftsbade
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen 9931 2250
Juridiske spørgsmål til By- og Landskabsforvaltningen Afdelingsleder, Bettina Vitnes 9931 2110
Politiske spørgsmål Rådmand, Jan Nymark Thaysen 9931 4001
Senior og Omsorg    
Forvaltningen, politisk Rådmand
Kristoffer Hjort Storm
9931 5400
Forvaltningens drift, overordnet Direktør
Jan Nielsen
9931 5405
Forvaltningens drift, økonomi Administrationschef Sidse Kristensen 9931 5456
Ældreområdet, generelt Ældre- og Sundhedschef
Carsten Møller Beck
9931 3800
Hjemmepleje, madservice og rengøring (Frit Valgsområdet)

Chef for Frit Valg
Stine Norlén

9982 4801

Sygepleje Sygeplejechef
Helen Kæstel
9931 3820
Plejehjem Plejeboligchef
Rikke Petersen Ravn
9931 3470
Myndighed, generelt

Vicedirektør
Ove G. Jensen

9931 5420

Visitation af hjemmepleje, madservice og andre længerevarende (over 3 md.) eller permanente ydelser til ældre Visitationschef Støtte og Omsorg
Camilla Fibiger Smed
9982 4900
Visitation af rehabilitering og andre kortvarige ydelser, som kan gøre ældre selvhjulpne igen Visitationschef Afklaring og Forebyggelse
Lone Schmidt
9982 5040
Udskrivningsenheden for Aalborg Kommunes borgere, der udskrives fra hospital til eget hjem Leder af Udskrivningsenheden
Michael Andersen
9982 3400
Aktivitet og Rehabilitering Chef
Henrik Lydholm
2128
2789
Rehabiliteringscenter for borgere med behov for døgndækkende rehabilitering. Træning i hverdagsgøremål Leder af Rehabiliteringscenter Aalborg Hanne Hostrup 9982 5400
Rehabiliteringscenter for borgere, som ønsker intensiv genoptræning for at slippe for kommunal hjælp. Primært ambulant ophold Forstander af Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted Lone Svendsen 9931 5427 
Børn og Unge    

Forvaltningen generelt

Direktør,
Jakob Ryttersgaard
9952 0044
Politiske spørgsmål Rådmand,
Morten Thiessen
93520001 
Dagtilbud Konstitueret dagtilbudschef,
Rikke Lise Fromberg Beha 
9931 9240
Skoleområdet, UngAalborg og Kulturskolen Skolechef,
Mads Rune Jørgensen

9352 0049

Spørgsmål vedrørende politisk og sekretariatsbetjening Chef for Politik og Strategi,
Pernille Fruergaard Simonsen

9352 0015

PPR Konstitueret leder,
Johanne Felbo

9352 0231

Økonomi- og regnskabsfunktioner, anlæg, personaleadministration, IT-funktioner og rengøringsenheden på dagtilbudsområdet

Chef for Økonomi og Administration,
Morten Skipper

9352 0095

Klima og Miljø    
Generelt om klima, miljø, affald, kollektiv trafik og kommunale bygninger (politisk)

Rådmand, Per Clausen

2519 9401

Generelt om klima, miljø, affald, kollektiv trafik og kommunale bygninger

Direktør, Charlotte Heldorf Rønn

2519 9494

Miljø og Ressourcer
Mobilitet (kollektiv trafik og kørsel), Renovation (indsamling af affald og genbrugspladser), Miljø og Grøn Omstilling (borgere, landbrug og virksomheder) samt Vand og Jord (spildevand, grundvand, jord og Limfjordssekretariatet)
Direktør, Charlotte Heldorf Rønn 2519 9494
AaK Bygninger (ejendomsadministration, nybyggeri, vedligehold og renovering samt øvrige bygningsmæssige forhold)  Bygningschef, Peter Munk

2520 4061

Sundhed og Kultur    
Forvaltningen, politisk Rådmand Jes Lunde 2520 1953
Forvaltningen, generelt Direktør Bente Graversen 9931 1901

Sundhed
Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning
Center for Sundhedsfremme
Sundhedsplejen
Tandplejen
Center for Mental Sundhed

Vicedirektør og Sundhedschef Mikkel  
Grimmeshave 

2520 1920 

Kultur og Kulturinstitutioner 
Aalborg Stadsarkiv
Kunsthal NORD
Kulturhuset Trekanten
KORMA-Kompetencecenter for rytmisk musik

Kulturchef Morten Koppelhus

9931 4150

Folkeoplysning
Foreninger, aftenskoler, daghøjskoler
Elitesport Aalborg - talentudvikling
Haller og klubhuse
Vestre Fjordpark Forening/skolesamarbejde - playmaker 
Idrætsmødet
DM-Ugen
Landdistriktsudvikling 

Fritids- og Landdistriktschef Erik Kristensen 2520 4170
Aalborg Bibliotekerne Bibliotekschef Kristine Nygaard 9931 4425
Borgerservice Kontorchef, Dorthe Jespersgaard 9931 1805
Job og Velfærd    
Forvaltningen, politisk Rådmand, Nuuradiin S. Hussein 9931 2500
Forvaltningen, generelt Direktør Arne Lund Kristensen 9931 2503
Forvaltningen, økonomi og IT

Økonomi- og It-chef
Arne Bilgram

9931 2600
Forvaltningen, juridisk Juridisk chef Allan Ramsgaard 9931 2705

Job- og Uddannelsesafdeling
Jobcenteret
Ledighed 
Jobformidling 
Aktiverings- og revalideringsindsats 
Borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension, sygedagpenge mm. 
Servicering af virksomheder 
Sprogundervisning

Job- og Uddannelseschef
Jesper Dahlgaard
9931 2530

Børne- og Familieafdelingen
Råd, vejledning samt foranstaltninger til børn, unge og familier med særlige behov - herunder handicappede børn og unge.
Boligsocialt og forebyggende arbejde
Bevilling af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov.
Fritidscentre

Børne- og Familiechef Hanne Husted Manata 9931 2843
Voksenafdelingen
Voksne borgere med behov for tilbud efter Serviceloven. Det omfatter blandt andet botilbud, støttetilbud og behandlingsmæssige tilbud. Vi dækker både indsatser på voksenhandicapområdet, misbrugsområdet og på udsatteområdet.

Voksenchef Alice Aagaard Hagemann 9982 7401
Del indhold

Banner søg om aktindsigt