Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressekontakt

I Aalborg Kommune ønsker vi at være maksimalt tilgængelige for journalister og medier. Derfor kan du som journalist altid komme i kontakt med Aalborg Kommune – også uden for normal åbningstid.

Pressevagt - udenfor normal arbejdstid

Kontakt pressevagten på tlf. 9982 1082.

Pressevagten er tilgængelig udenfor den normale åbningstid, dvs. dagligt fra kl. 7-8 og igen kl. 15-23, torsdag kl. 17-23 og i weekenderne fra kl. 7-23.

Pressevagten kan kontaktes med henvendelser og spørgsmål af mediemæssig karakter og har gode muligheder for enten at besvare spørgsmål eller hjælpe videre til den rette talsperson.

Pressekontakt - indenfor normal arbejdstid

Her har du et samlet overblik over kommunikationsfolkene i Aalborg Kommune, som kan guide dig bedst muligt på vej med dine spørgsmål og ønsker:

Borgmesterens Forvaltning:

Kirja Holland, leder af Kommunikation og Udvikling, tlf. 2520 1608

Skriv til Kirja Holland Thomsen


Line Christensen, journalist, tlf. 2520 1620

Skriv til Line Christensen


Rasmus Munk Pedersen, Kommunikationskonsulent, tlf. 2520 1513

Skriv til Rasmus Munk Pedersen

Aktindsigt

Henvendelser vedr. aktindsigtssager i Borgmesterens Forvaltning sendes til aalborg@aalborg.dk

 

By- og Landskabsforvaltningen

Trine Egeberg Henriksen, Leder af Kommunikation, tlf. 2520 2121

Skriv til Trine Egeberg Henriksen

Caroline Anker, Kommunikationskonsulent, tlf. 2520 2111

Skriv til Caroline Anker

 

Spørgsmål til Aalborg Plusbus / BRT

Anne Starbæk Axelsen, Kommunikationskonsulent BRT. tlf. 2520 2305

Skriv til Anne Starbæk Axelsen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

Niels Jahn Knudsen, Kommunikationskonsulent, tlf. 2520 2513
Skriv til Niels Jahn Knudsen

 

Sundheds - og Kulturforvaltningen

Anders Aaen Larsen, journalist, tlf. 3199 0811
Skriv til Anders Aaen Larsen 

 

Skoleforvaltningen:

Cornelius Corneliussen, kommunikationskonsulent, tlf.: 9352 0011

Skriv til Cornelius Corneliussen

Ældre- og Handicapforvaltningen 

Anna K. Mollerup, komunikationskonsulent, tlf.: 9931 5401/2520 5401

Skriv til Ældre- og Handicapforvaltningen

Aktindsigt

Henvendelser vedr. aktindsigtssager til Ældre- og Handicapforvaltningen sendes til aeldre.handicap@aalborg.dk

 

 

Nøglepersoner

Udover kommunikationskonsulenterne, er der også en række nøglepersoner, som forhåbentlig kan svare på dine spørgsmål indenfor normal åbningstid:

Emne Kontaktperson Tlf.
Borgmesterens Forvaltning    
Generelt om forvaltningen Kommunaldirektør, Christian Roslev 9931 1505
Økonomiske forhold Vicekommunaldirektør, Jørgen Litske 9931 1700
Bygningsmæssige forhold Bygningschef, Peter Munk 9931 4061
Borgerservice Kontorchef, Dorthe Jespersgaard 9931 1805
Erhvervsområdet Erhvervsdirektør, Poul Knudsgaard 2086 8621
By- og Landskabsforvaltningen    
Generelt om forvaltningen Direktør, Anders Fokdal 9931 2130
Plusbus / BRT Projektchef Niels Bresemann  9931 2358

Trafik- og vejforhold
Belysning (AK-Belysning)
Asfalt
Havne
Limfjordsbroen
Hals-Egense færgen og Egholmfærgen
Bygværker

Afdelingsleder Henrik Jess Jensen 9931 2370

Byggemodning
Projektering af veje, stier og pladser
Anlægsprojekter
Vejmyndighed for Anlæg og Vejforvaltning

Afdelingsleder Martin Holst Fischer 9931 2320

Trafiksikkerhed
Cyklistforhold
Parkering
Signalanlæg
Trafikplanlægning (generelt)

Kst. Stadsingeniør Mette Skamris Holm 9931 2350

Parkeringskontrol (bøder mm)

Frode Nielsen, Center for Vagt, Service og Parkering 4062 6233

Byudvikling
Byomdannelse
Lokalplaner
Byrum
Byggeri og byggesager
Støttet boligbyggeri

Stadsarkitekt,
Peder Baltzer Nielsen
9931 2200
Parker, skove og grønne naturområder
Idrætsanlæg
Kirkegårde
Strande
Vintertjeneste
Renhold
Belægninger
Kolonihaver
Havnebade og friluftsbade
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen 9931 2250
Juridiske spørgsmål til By- og Landskabsforvaltningen Afdelingsleder, Bettina Vitnes 9931 2110
Politiske spørgsmål Rådmand, Hans Henrik Henriksen 9931 2100
Ældre- og Handicapforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand Jørgen Hein 9931 5400
Forvaltningens drift, overordnet Direktør Jan Nielsen 9931 5405
Forvaltningens drift, økonomi Administrationschef Sidse Kristensen 9931 5456
Handicapområdet generelt Handicapchef Alice Aagaard Hagemann 9982 7401

Autisme og ADHD

Specialiserede ydelser til børn, unge, voksne og ældre med autisme og ADHD

Fagcenterchef Jonna Kastbjerg

9982 7489

Særlige Tilbud

Specialiseret indsats for borgere med svær udviklingshæmning eller et svært nedsat psykisk og evt. fysisk funktionsniveau 

Fagcenterchef Kirsten Larsen 9982 7464

Socialpsykiatri

Specialiserede sociale tilbud for mennesker med sindslidelse fra psykisk sårbarhed til svære sindslidelser

Fagcenterchef Anne Louise Dall

9982 7460

Udviklingshæmning (Livskraft)

Støtte, optræning, omsorg og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Fagcenterchef Johnny Hein Danielsen 3199 7430

Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap

Specialiserede sociale ydelser og tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap

Fagcenterchef Anne Oppelstrup 9982 7447

Aalborg AKTIV (beskæftigelse)

Aalborg FRI-TID (frivillige)

Sekretariatschef Charlotte Egeblad 9982 7416
Ældreområdet, generelt Ældre- og sundhedschef Carsten Møller Beck 9931 3800
Hjemmepleje, madordning og rengøring
(Frit-valgsområdet)

Kst. Chef for Frit Valg 

Helen Kæstel: Hjemmepleje

Michael Friis Larsen: Madservice og rengøring

 

9982 3820

9981 3809

Sygepleje Sygeplejechef Helen Kæstel 9931 3820
Plejehjem Plejeboligchef Rikke Petersen Ravn 9931 3470
Aktivitet og træning  Aktivitet- og Træningschef Gitte Hørslev knudsen 9931 7645
Myndighed, generelt

Vicedirektør Ove G. Jensen

9931 5420

  Sekretariatschef Lone Boelt Møller 9931 5421
Visitation af hjemmepleje, madservice og andre længerevarende (over 3 md.) eller permanente ydelser til ældre. Visitationschef Støtte- og Omsorg Camilla Fibiger Smed 9982 4900
Visitation af ydelser til voksne med handicap. Visitationschef Voksen-Handicap Lene Kalstrup 9931 3280
Visitation af rehabilitering og andre kortvarige ydelser, som kan gøre ældre selvhjulpne igen. Visitationschef Afklaring- og Forebyggelse Lone Schmidt 9982 5040
Udskrivningsenheden for Aalborg Kommunes borgere, der udskrives fra hospital til eget hjem. Leder af Udskrivningsenheden
Michael Andersen
9982 3400
Rehabiliteringscenter for borgere med behov for døgndækkende rehabilitering. Træning i hverdagsgøremål. Leder af Rehabiliteringscenter Aalborg Hanne Hostrup 9982 5400
Rehabiliteringscenter for borgere, som ønsker intensiv genoptræning for at slippe for kommunal hjælp. Primært ambulant ophold. Forstander af Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted Lone Svendsen 9931 5427 
Skoleforvaltningen    

Forvaltningen generelt

Direktør, Jakob Ryttersgaard 9931 4044
Politiske spørgsmål Rådmand, Jan Nymark Thaysen  9931 4001
Miljø- og Energiforvaltningen    

Generelt om miljø, energi og bæredygtighed (politisk)

Til og med 30/4 2021:
Rådmand,
Per Clausen

Fra 1/5 2021 til 31/12 2021:
Rådmand,
Lasse Olsen

Pressemedarbejder (og chefsekretær for Per og Lasse),
Heidi Gjesing Andersen

3167 50082519 9401

 

9931 9402 (mobil)
Generelt om miljø, energi og bæredygtighed

Direktør, Søren Gais Kjeldsen

Pressemedarbejder,
Heidi Gjesing Andersen

2940 1820

9931 9402 (mobil)

Administration Administrationschef, Nils Ove 2519 9410

Miljø & Plan

(Vandmiljø samt By- og Landmiljø)
Vicedirektør, Jane Stampe 4142 6473
Renovation og affald

Vicedirektør, Miljø og Plan

Jane Stampe

4142 6473
Aalborg Forsyning    

Aalborg Forsyning, energidivisionen
(politisk)

(Bygas, fjernvarme, fjernkøling og Nordjyllandsværket)

Til og med 30/4 2021:
Bestyrelsesformand,
Per Clausen

Fra 1/5 2021 til 31/12 2021:
Bestyrelsesformand,
Lasse Olsen

Pressemedarbejder (og chefsekretær for Per/Lasse),
Heidi Gjesing Andersen

3167 5008


2519 94019931 9402 (mobil)

Aalborg Forsyning, energidivisionen(generelt)

(Bygas, fjernvarme, fjernkøling og Nordjyllandsværket)

Direktør,
Søren Gais Kjeldsen

Vicedirektør,
Jesper Høstgaard-Jensen

Pressemedarbejder,
Heidi Gjesing Andersen

2940 1820

2519 9372

9931 9402 (mobil)

Aalborg Forsyning, vanddivisionen
(politisk)

(Vand- og kloakforsyning)

Bestyrelsesformand,
Lasse Frimand Jensen

Pressemedarbejder,
Heidi Gjesing Andersen

3199 0649

9931 9402 (mobil)

Aalborg Forsyning, vanddivisionen
(generelt)

(Vand- og kloakforsyning)

Direktør,
Søren Gais Kjeldsen

Vicedirektør,
Bo Laden

Pressemedarbejder,
Heidi Gjesing Andersen

2940 1820

2239 2875

9931 9402 (mobil)

Sundheds- og Kulturforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand Mads Duedahl 2520 1900
Forvaltningen, generelt Direktør Bente Graversen 9931 1901

Kultur
Aalborg Stadsarkiv
Nordkraft Event

Kulturchef Morten Koppelhus

9931 4150

Landdistriktsudvikling
Folkeoplysning
Foreninger, aftenskoler, daghøjskoler
Elitesport Aalborg - talentudvikling
Haller og klubhuse
Mental sundhed - stresstilbud
Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundheds- Fritids- og Landdistriktchef Erik Kristensen 2520 4170
Aalborg Bibliotekerne Bibliotekschef Kirsten Boelt 9931 4435
Kollektiv Trafikplanlægning, køreplaner, stoppesteder, vejanlæg
Kørselskontor, kommunalt betalt, visiteret speciel kørsel til ældre eller børn og unge med særlige behov
Afdelingsleder Jan Øhlenschlæger 9931 1930
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen    
Forvaltningen, politisk Rådmand, Mai-Britt Iversen 9931 2500
Forvaltningen, generelt Direktør Arne Lund Kristensen 9931 2503
Forvaltningen, økonomi og IT

Økonomi- og It-chef
Arne Bilgram

9931 2600
Forvaltningen, juridisk Juridisk chef Allan Ramsgaard 9931 2705
Børne- og familieafdelingen
Dagpleje, vuggestuer, børnehaver mm. 
Fritidstilbud (10-18 år)
Tandplejen
Misbrugsbehandling
Drift af institutioner og tilbud til udsatte børn, unge og voksne
Sundhedsplejen
Drift af institutioner og handicaptilbud (0-18 år)
Børne- og Familiechef Hans Chr. Mariegaard 9931 2700

Job- og Ydelsescenter
Jobcenteret
Ledighed 
Jobformidling 
Aktiverings- og revalideringsindsats 
Borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension, sygedagpenge mm. 
Servicering af virksomheder 
Sprogundervisning

Beskæftigelseschef Jesper Dahlgaard 9931 2530
Socialafdelingen
Råd, vejledning samt foranstaltninger til børn, unge og voksne med særlige behov - herunder handicappede børn og unge.
Boligsocialt arbejde
Bevilling af tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.
Socialchef Hanne Husted Manata 9931 2843
Del indhold

Banner søg om aktindsigt