Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rådgivning om tilgængelighed og universelt design

Udvikling, videndeling og rådgivning om tilgængelighed

Tilgængelighed 

Tilgængelighedsrådgiver udvikler tilgængelighedsarbejdet i Aalborg Kommune ved at videndele og rådgive om:

 • Tilgængelighed
 • Universel design
 • Lovsamlingen
 • Anvisninger, vejledninger mv.
 • Brugerbehov
 • Arkitekturpsykologi.

Rådgivning til bygherrer ved nybyggeri, ombygning, rekreative udearealer mm.

Bygherrer kan søge om tilgængelighedsrådgivning før, under og efter forhåndsdialogmøde og byggesagsbehandlingen i By- og Landskabsforvaltningen.

Tilgængelighedsrådgivning er helhedsorienteret og indeholder råd, vejledning og anbefalinger til, hvordan krav, behov og anvisninger kan implementeres i projekterne, så løsningerne indgår som en integreret helhed i projektet.

Tilgængelighedsrådgiveren hjælper med vejledning og fortolkning af:

 • Brugernes tilgængelighedsbehov
 • Projektets anvendelighed
 • Tilgængelighedskravene i Bygningsreglementet, ISO-standarder og Dansk Standard
 • Tilgængelighedsforslag i anvisninger og vejledninger.

Der ydes både direkte projekt- og strategisk rådgivning.
I projektrådgivningen er det de projektindividuelle udfordringer, der arbejdes med igennem projektdeltagelse og -audits. I den strategiske rådgivning assisterer tilgængelighedsrådgiveren med at udvikle tilgængelighedsstrategier til projektets arbejde med tilgængelighed, universel design og bruger- og bygherrebehov.  

Tilgængelighedsrådgivning er aktuel ved:

 • Nybyggeri
 • Ombygning
 • Ændret anvendelse af eksisterende bygninger
 • Etablering af bygningsnære udearealer, rekreative arealer og veje.

Kvalitetskontrol

Tilgængelighedsrådgiveren er uddannet auditør på bygge- og vejområdet, og gennemfører projektaudits i alle projektfaserne. Tilgængelighedsrådgiveren kan inddrages som "kvalitetskontrol" på projektets tilgængelighedselementer i forhold til lovsamlingen og projektets bruger anvendelighed. I audit opgaverne gennemfører tilgængelighedsrådgiveren en eller flere audits på projektets tegningsmateriale og/eller det fysiske projekt.

Udvikling og vidensdeling

Tilgængelighedsrådgiverens udviklingsarbejde bygger på en overordnet identificering af generelle tilgængeligheds problematikker i bygge- og anlægsprojekter. For at imødekomme de identificerede problematikker udvikles digitale værktøjer, herunder tilgængelighedsstrategi skabeloner, tjeklister og brugerbeskrivelser.  De digitale værktøjer integreres i bryggeprojekternes øvrige dokumentation. Flere af de digitale værktøjer kan downloades nederst på denne side.

Udviklingsarbejdet danner grundlag for tilgængelighedsrådgiverens metodeudvikling og vidensdeling. Vidensdelingen om det brede tilgængelighedsområde er både intern og ekstern bl.a. på uddannelsesinstitutionerne, ved samarbejdspartnere og online.

Stikprøvekontrol i byggesager

Tilgængelighedsrådgiveren samarbejder med de øvrige nordjyske kommuner om at udvikle arbejdsmetoder til stikprøvekontroller i byggesager. Tilgængelighedsrådgiveren er en af fire nordjyske kommunale specialister i tilgængelighed ved stikprøvekontrol i byggesager og kan dermed kontaktes af de nordjyske kommuner ved spørgsmål om tilgængelighed ved stikprøvekontrollerne.

Øvrige opgaver for tilgængelighedsrådgiveren

Tilgængelighedsrådgiveren indgår i tværfagligt samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og i samarbejde med eksterne parter. Dette arbejde foregår i projekterne og i netværk, råd og udvalg. Tilgængelighedsrådgiveren er:

 • Formand for Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg
 • Orienterer til og assisterer Aalborg Kommunes Handicapråd med opgaveløsning
 • Medlem af flere nationale netværk om tilgængelighed og universel design  
 • Stifter af det kommunale netværk Bedre By og Bolig

Rådgivning og audit er omkostningsfrit, når Aalborg Kommune er inddraget i projektet som bygherre, byggesagsbehandler eller lign.

Boligbehov og byggesager

Vejledninger

Statusrapporter

De sidste 10 års strategisk indsats 

Del indhold