Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udvalg for 'Nye Fælles Veje'

'Nye Fælles Veje' er en fælles paraplystrategi på det specialiserede socialområde i Aalborg Kommune. Udvalget for 'Nye Fælles Veje' skal nytænke og udvikle tilbud og sikre bred inddragelse i arbejdet.

Udvalget for 'Nye Fælles Veje' skal sikre inddragelse af relevante interessenter på området og sikre sammenhæng på tværs i kommunen i omsætningen af strategien 'Nye Fælles Veje'. Det betyder også, at udvalget skal stille sig kritisk og udviklende over for kommunens eksisterende prioriteringer og tilbud.

Læs strategien Nye Fælles Veje

Udvalgets opgaver og arbejdsform

 • Udvalget kan på eget initiativ eller efter anmodning rådgive og udtale sig vejledende om indsatserne på det specialiserede område i Aalborg Kommune. Udvalget kan herunder også rådgive om strategiske tværgående tiltag, som kan nyudvikle området og forebygge tilgangen til det specialiserede område. Det vil sige medvirke til, at flere borgere mestrer eget liv og inkluderes i fællesskaber i samfundet og dermed ikke får behov for udredning i Psykiatrien og tilhørende specialindsatser.
 • Udvalget forventes at sparre og idégenerere i forhold til de emner, som besluttes af de stående udvalg i implementeringen af Nye Fælles Veje. 
 • Udvalget tilrettelægger en bred inddragelse af og dialog med relevante interessenter på området, så udvalgets anbefalinger hviler på et fagligt solidt grundlag, og så der opnås bredt ejerskab.
 • Udvalget skal arbejde udforskende, helhedsorienteret og fremtidsorienteret med opgaven.
 • Udvalget skal afsøge andres erfaringer med området, herunder erfaringer fra andre kommuner, andre lande og forskningsmæssig indsamlet viden.
 • Udvalget skal have blik for mulighederne i at udvikle og skabe synergi mellem/til eksisterende tiltag i kommunen. Det betyder, at Udvalget som udgangspunkt inden for Aalborg Kommunes eksisterende økonomiske ramme skal:
  1. Udarbejde strategiske tværgående anbefalinger der ved nyudvikling kan skabe endnu bed-re resultater for Aalborg Kommunes borgere
  2. Både have fokus på de forebyggende og de specialiserede indsatser
  3. Understøtte at omsætningen af strategien ”Nye Fælles Veje” er noget vi gør sammen med civilsamfundet og pårørende/borgerne, fordi kommunens ambitioner på området ikke kan indfris alene ved en kommunal indsats
  4. Udvælge emner som udvalget skal fokusere på

Medlemmer

Eksterne medlemmer:

 • Anders Pedersen, lektor, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
 • Bjørn Salling, direktør, FOKUS Folkeoplysning
 • Jan Mainz, direktør, Region Nordjylland, Psykiatrien
 • Jonas Jakobsen, regionschef Kirkens Korshær, repræsentant fra frivillige organisationer/civilsamfundet
 • Morten Sort Mouritsen, Hustømrerne, repræsentant fra erhvervslivet
 • Ulla Ringgren, Handicaprådet
 • Anders Hind, Handicaprådet

Embedsmænd og politikkere fra Aalborg Kommune:

 • Mai-Britt Iversen, rådmand, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Jan Nymark Thaysen, rådmand, Skoleforvaltningen
 • Jørgen Hein, rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Mads Duedal, rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Vibeke Gamst, byrådsmedlem, Konservative Folkeparti
 • Kristoffer Hjort, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti
 • Per Clausen, byrådsmedlem, Enhedslisten
 • Hanne Husted Manata, socialchef, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Mikkel Grimmeshave, vicedirektør, Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Alice Aagaard Hagemann, handicapchef, Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Susanne Nielsen, leder af Forebyggelse og Fællesskaber, Skoleforvaltningen

Referent: Thomas Lohman, sekretariatschef i Socialafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Læs referater fra udvalget Nye Fælles Veje

Del indhold