Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådets vedtægter

Vedtægterne er godkendt af Aalborg Byråd den 25. januar 2010

Navn og hjemsted

§ 1 Handicaprådet i Aalborg Kommune er nedsat i henhold til § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af Aalborg byråd/Sammenlægningsudvalget.

Handicaprådets opgaver

§ 2 Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 2. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stk. 3. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 4. Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 5. Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere byrådet om dets arbejde og forslag.

Handicaprådets sammensætning

§ 3 Handicaprådet sammensættes af 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer1 og 7 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf 2 af dets medlemmer.

Stk. 2. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Stk. 3. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Stk. 4. De Samvirkende Invalideorganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stk. 5. Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger
uden for De Samvirkende Invalideorganisationer skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.

Stk. 6. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Handicaprådets forretningsorden

§ 4 Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller byrådets initiativ.

Stk. 3. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på byrådets initiativ.

§ 5 Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet.

Stk. 2. Byrådet afholder udgifter ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 3. Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6 Vedtægten er gældende fra 1. januar 2010 og kan kun revideres ved byrådets godkendelse.

Godkendt af Aalborg Byråd 25. januar 2010.

Del indhold