Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtægter

Vedtægter for Aalborg Erhvervsråd 2018-2021.

§ 1

Aalborg Erhvervsråd nedsættes som et rådgivende forum for Magistraten og Byrådet i Aalborg Kommune, hvor alle spørgsmål af fælles erhvervsmæssig interesse kan optages til drøftelse.

§ 2 Formål

Aalborg Erhvervsråd samler interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og offentlige parter med det formål at sikre de optimale betingelser for vækst og udvikling i kommu-nens erhvervsliv.

Erhvervsrådets formål søges realiseret gennem

 • Rådgivning af Magistrat / Byråd om tiltag, der kan fremme erhvervsudviklingen i Aalborg Kommune.
 • Udvikling af en erhvervsplan for Aalborg Kommune.
 • Anbefaling af konkrete initiativer, der kan iværksættes for at fremme erhvervsudviklingen generelt i Aalborg Kommune eller inden for specifikke områder / brancher.
 • Dialog med Magistraten og dens enkelte medlemmer om kommunens service og myndig-hedsudøvelse overfor erhvervslivet generelt og inden for de enkelte service- og myn-dighedsområder.
 • Samarbejde med øvrige erhvervspolitiske aktører i kommunen og regionen om indsatsområ-der og konkrete aktiviteter.

§ 3 Medlemmer

Erhvervsrådet har følgende sammensætning:

Fra erhvervslivet

 • 1 repræsentant for DI Aalborg
 • 1 repræsentant for Aalborg Håndværkerforening
 • 1 repræsentant for Dansk Byggeri
 • 1 repræsentant for Dansk Erhverv
 • 1 repræsentant for Erhverv Norddanmark
 • 1 repræsentant for lokale erhvervsforeninger i Aalborg Kommune
 • 1 personligt udpeget erhvervsrepræsentant, som vælges for en toårig periode

Fra arbejdstagerorganisationerne

 • 2 repræsentanter for LO Aalborg

Fra uddannelsesinstitutionerne

 • 1 repræsentant for Aalborg Universitet
 • 1 repræsentant for erhvervsskolerne i Aalborg
 • 1 repræsentant for University College Nordjylland

Fra byrådet

 • Borgmesteren
 • Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen
 • Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • 2 byrådsmedlemmer udpeget ved Byrådets konstituering

Medlemmerne udpeges for den kommunale valgperiode. Undtaget er 1 personligt udpeget er-hvervsrepræsentant, der vælges for 2 år ad gangen til at repræsentere en styrkeposition / indsats / branche, der er prioriteret og som ikke i forvejen er repræsenteret i rådet.

Kommunaldirektøren for Aalborg Kommune deltager i møderne. BusinessAalborg varetager sekreta-riatsbetjeningen af Erhvervsrådet.

§ 4 Formandskab

Rådet nedsætter et formandskab, som består af følgende medlemmer:

 • Borgmesteren
 • 2 erhvervsrepræsentanter
 • 1 repræsentant fra arbejdstagerorganisationer
 • 1 repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne

Borgmesteren for Aalborg Kommune er født formand. Formandskabet mødes 3 gange årligt mellem erhvervsrådsmøderne. Ethvert medlem kan fremsende sager til dagsordenen og tage sager med til drøftelse på møderne.

§ 5 Møder i Erhvervsrådet

Erhvervsrådet holder minimum 3 ordinære møder årligt og 1 døgnseminar i det første år af perioden, hvor Rådet udarbejder Erhvervsplan og drøfter indsatser for de kommende år.

Rådet er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af medlemmerne er til stede. Møderne ledes af formanden.

Erhvervsrådet kan nedsætte projektgrupper o. lign. til varetagelse af specifikke opgaver, ligesom Rådet kan tage initiativ til konferencer, seminarer eller workshops om erhvervsrelevante spørgsmål. I den forbindelse skal Rådet være særligt opmærksom på inddragelse af virksomheder og samar-bejdspartnere, der ikke er repræsenteret i Rådet.

Magistratens medlemmer kan efter behov mødes med en bredere kreds af repræsentanter fra de enkelte medlemmer af Erhvervsrådet.

§ 6 Sekretariat 

BusinessAalborg varetager sekretariatsopgaven for Aalborg Erhvervsråd, ligesom BusinessAalborg er ansvarlig for, at de projekter og aktiviteter, Erhvervsrådet anbefaler, bliver iværksat.

§ 7 Erhvervsplan

Erhvervsrådet udarbejder i starten af hver periode et forslag til Erhvervsplan for Aalborg Kommune. Erhvervsplanen skal vedtages af Byrådet.

Erhvervsplanen og de konkrete initiativer, der iværksættes, skal tage udgangspunkt i kendskab til virksomhedernes udfordringer og behov og dermed understøtte, at kommunens erhvervsservice til stadighed er efterspørgselsbestemt.

I forbindelse med udarbejdelse af Erhvervsplanen kan rådet afholde et strategiseminar for rådets medlemmer og evt. ressourcepersoner, ligesom rådet kan gøre brug af muligheden for at nedsætte projektgrupper eller afholde dialogmøder og lignende.

BusinessAalborg bistår Erhvervsrådet med oplæg til drøftelse og den konkrete udformning af Er-hvervsplanen samt evalueringer. BusinessAalborg understøtter desuden samarbejdet med de øvrige erhvervspolitiske aktører i kommunen og regionen.

§ 8 Økonomi

Byrådet afsætter hvert år en pulje til erhvervsfremmeinitiativer. Erhvervsrådet kan anbefale anven-delsen af midler fra puljen til bestemte projekter og aktiviteter.

Udgifter til Erhvervsrådets arbejde dækkes af BusinessAalborg.

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning

Aalborg Byråd skal godkende vedtægtsændringer og opløsning af Erhvervsrådet.

§ 10 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft d. 1. januar 2018.

 

Del indhold