Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet i Aalborg Kommune

Pr. 1. januar 2022 skal kommunalbestyrelsen udpege medlemmer til Huslejenævnet i Aalborg Kommune og indkalder derfor forslag til posterne som lejer- og udlejerrepræsentant samt ansøgninger til posten som formand og suppleanter for disse.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge posten.

De to andre medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger i kommunen og de større lejerorganisationer i kommunen. De indstillede skal være kendt med huslejeforhold i private beboelseslejemål.

Lejer- og udlejerforeningerne bedes indstille et passende antal kandidater, og jf. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder § 10a, stk. 1, opfordres foreningerne til at foreslå lige mange mænd og kvinder til posterne som lejer- og udlejerrepræsentant. Aalborg Kommune opfordrer desuden foreningerne til at indstille alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til posterne.

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter gælder for en periode på 4 år. Den gældende honorering fortsætter. Mødeplanlægning aftales mellem nævnsmedlemmer og sekretariat, men det må forventes, at der i videst muligt omfang vil blive anvendt elektronisk kommunikation. Der forudsættes derfor almindeligt kendskab til anvendelse af IT.

Møderne afholdes fortrinsvis inden for kommunens åbningstid, som er mellem kl. 08.00 og 15.00, og om torsdagen til kl. 17.00. Udgangspunktet er, at der afholdes et møde ca. hver 14. dag.

Indstillinger og ansøgninger med beskrivelse af de indstilledes kvalifikationer skal stiles til kommunalbestyrelsen, og de skal være Aalborg Kommune i hænde inden tirsdag den 12. oktober 2021. Indstillingerne skal sendes til: Aalborg Kommune, Juridisk Kontor, Huslejenævnet, Boulevarden 13, 9000 Aalborg eller ved brug af digital post - link hertil findes på aalborg.dk under Huslejenævnet.

Del indhold