Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune

Baggrunden for de fælles regler er, at ingen i kommunale bygninger, lokaler og bygningsanlæg må udsættes for sundhedsskadelig tobaksrøg eller dampe fra e-cigaretter, og at rygning indendørs har betydelige gener for alle, der opholder sig i disse bygninger og lokaler.

Reglerne gælder for både almindelig tobaksrygning og brug af e-cigaretter. Baggrunden for at Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune også omfatter e-cigaretter er, at det kan være svært at se, om der ryges på en elektronisk cigaret eller en almindelig cigaret. Det
kan gøre det svært at håndhæve rygeregler, fordi andre tror, at man må ryge, når der ryges e-cigaretter. Desuden forurener e-cigaretter omgivelserne med ukendte kemikalier.

Fælles regler

 1. Der må ikke ryges i kommunens lokaler, bygninger eller bygningsanlæg - hverken af medarbejdere, borgere, brugere eller andre, der færdes i lokalerne, bygningerne eller bygningsanlæggene.

  Ved kommunens lokaler, bygninger eller bygningsanlæg forstås lokaler, bygninger eller bygningsanlæg, som kommunen ejer, og hvor medarbejdere, borgere eller brugere har adgang. Det samme gælder de lokaler, bygninger og bygningsanlæg, som kommunen i øvrigt har en aftale om at anvende samt de selvejende institutioner, kommunen har driftsoverenskomst med.
 2. I alle disse lokaler, bygninger og bygningsanlæg er det derfor ikke tilladt at ryge på noget tidspunkt. I kommunens ejede, lejede eller på anden måde anvendte køretøjer må heller ikke ryges.

 3. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejdet med børn eller unge - heller ikke i det fri (udendørs). Dette tager sigte på alle (medarbejdere, forældre mv.), som opholder sig, hvor børnene eller de unge færdes. Herudover gælder det for den kommunale dagpleje og puljeordninger, at lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

 4. Rygning er tilladt i det fri (udendørs), dog med undtagelse af situationer nævnt under c.

 5. På plejehjem, døgninstitutioner og lignende, der også fungerer som bolig, bestemmer den enkelte beboer, om der må ryges eller ej i det værelse eller de værelser, der tjener som dennes private bolig.

 6. Ingen medarbejdere kan pålægges at arbejde i lokaler (private hjem eller værelser der tjener som private hjem), mens der ryges.

 7. Overtrædelse af Aalborg Kommunes regler for røgfri miljøer vil for ansatte blive behandlet efter de regler, der gælder for den pågældende lønmodtagers ansættelsesforhold i øvrigt.

  Såfremt andre end ansatte overtræder reglerne for røgfri miljøer i Aalborg Kommune, behandles overtrædelsen individuelt.

 8. I helt specielle og yderst velbegrundede tilfælde kan dispensation fra reglerne mod rygning komme på tale. Det kan være plejehjem for ældre og handicappede, psykiatriske døgninstitutioner og lignende. Dispensation kan kun gives, såfremt den holdes indenfor lovens rammer.

  Drøftelse af dispensation fra Aalborg Kommunes fælles regler om røgfri miljøer sker i forvaltningernes Forvaltnings-MEDudvalg (FMU), og forelægges forvaltningens politiske fagudvalg til endelig beslutning.

 9.  Tilbud om rygeafvænningskurser besluttes i den enkelte forvaltning. 

Regler om røgfri miljøer er vedtaget af Aalborg Byråd 26. marts 2007.
Revideret og besluttet til også at omfatte e-cigaretter af Aalborg Byråd 28. januar 2013.

Revideret og godkendt i Magistraten 21.10.2019 forhold til, at dispensationer ikke forelægges Hoved MEDudvalget og Magistraten til orientering.

Del indhold