Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Strategier og politikker

Aalborg Kommunes byråd har vedtaget en række tværgående politikker, strategier og planer i forhold til kommunens indsats.

 

Læs Aalborg Kommunes politikker, strategier og planer inden for følgende emner:

Beskæftigelse Beredskab
Byudvikling og landdistrikter Digitaliseringsstrategi 

Erhverv og udbuds- og indkøbspolitik 

Familie og børn
Frivillig Handicap 
Kultur, idræt og fritid  Landdistriktspolitik 

Miljø, energi og natur 

Ligestilling og Integration 
Social  Skole og uddannelse 
Transport  Sundhed og forebyggelse 
Aalborg Kommunes interne politikker  Ældre og seniorer

Økonomi

Høring: Nye planer, strategier og politikker

 

Beskæftigelse 

Beskæftigelsesplanen

Beskæftigelsesplanen for 2021 (webtilgængelig) 

Frikommuneforsøg

Læs evalueringsrapporten og vedtægter for frikommuneforsøget (webtilgængelig) 

Beredskab

Beredskabspolitik

Det overordnede mål er, at borgerne, erhvervslivet og kommunen kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis - også hvis der opstår en ekstraordinær hændelse. Politikken angiver, hvordan kommunens forvaltninger kan arbejde sammen om at sikre dette. 

Læs beredskabspolitikken

For yderligere information kontakt Miljø- og Energiplanlægning, tlf. 2519 9367.

Byudvikling og landdistrikter

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken går på tværs af alle kommunens indsatser. Målet er at sikre udvikling for de borgere, der er bosat udenfor bykernen i Aalborg og Nørresundby. Planen er vedtaget af byrådet og gælder for 2014-2018.

Læs Landdistriktspolitikken 2020

For yderligere information kontakt Fritidsafdelingen på tlf.: 9931 4162.

Planstrategi

Planstrategien giver et billede af visionerne for udviklingen af Aalborg Kommune på kort og på lang sigt. Der er særligt fokus på Aalborg vækstakse. Herudover indgår infrastruktur, den attraktive storby og gode steder at bo. Planen er vedtaget af byrådet d. 23. januar 2012.

Læs planstrategien

For yderligere information kontakt By- og Land­skabs­for­valt­nin­gen, tlf.: 9931 2000.

Erhverv og udbud

Restaurationsplan

Restaurationsplan er bygget op, så den mere direkte henvender sig til den borger i Aalborg Kommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer. Restaurationsplanen er tænkt som en vejledning i, hvordan man bærer sig ad med at søge om diverse tilladelser.

Planen er revideret og godkendt af Aalborg Byråd den 13. juni 2016.

Læs Restaurationsplanen

Brug Byen - se "kortudsnit - Princip for åbningstider" - side 11

For yderligere information, kontakt Juridisk Kontor, tlf.: 9931 1612.

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategien for 2019-2022 har overskriften 'Aalborg bygger bro'. Her sættes scenen for de prioriteringer og indsatsområder, som Aalborg Kommune fokuserer på for at sikre den bedst mulige erhvervsudvikling i Aalborg og Nordjylland de kommende år. 

Strategien indeholder en stærk vision, ambitiøse mål, en række indsatsområder og to spydsspidser, som er de områder, der forventes at skabe vækst.

Dyk ned i detaljerne og læs hele Erhvervsstrategien

For yderligere information kontakt Bu­si­nes­sAal­borg, tlf. 9931 1570.

Reklamering for andre

Politikken indeholder kommunens overordnede rammer for salg af kommunal reklameplads på bygninger, områder mv. Politikken blev vedtaget af byrådet i 2007.

Læs politik for reklamering for andre

For yderligere information kontakt Juri­disk Kon­tor, tlf.: 9931 1724.  

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitikken udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer, tjenesteydelser, samt bygge- og anlægsopgaver i Aalborg Kommune.

Med politikken sættes der en tydelig ramme for Aalborg Kommunes professionelle ageren som én indkøber i forhold til omverdenen, hvilket giver både forretningsmæssige fordele og administrative gevinster. Det er derfor også vigtigt, at udbuds- og indkøbspolitikken forankres bredt ved alle ledere og medarbejdere i hele Aalborg Kommune.

Politikken beskriver de overordnede, centrale visioner og målsætninger for udbuds- og indkøbsområdet, mens Aalborg Kommunes strategi på området mere detaljeret beskriver politikkens udmøntning.

Læs udbuds- og indkøbspolitikken  

Digitalisering

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringen spreder sig og forandrer måden, vi arbejder på, både som borger, virksomhed og kommune. Derfor er det også nødvendigt, at vi løbende tænker nye smartere metoder ind, når vi skal løse opgaverne.

Digitaliseringstrategien understøtter byrådets ønsker og visioner for udvikling af kommunen og for udviklingen af Aalborg som en levende bæredygtig og smart vidensby.

Derfor skal digitalisering give borgere og virksomheder bedre muligheder. Det sker gennem fire indsatser:

 1. Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed
 2. Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd
 3. Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service
 4. Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration

Læs Digitaliseringsstrategien

For yderligere information, kontakt IT & Digitaliseringskontoret, tlf.: 9931 1938.

Familie og børn

Børn i delte familier

Vejledningen om samarbejde med forældre, der går fra hinanden (webtilgængelig)

Børne og ungepolitik

Børne- og ungepolitikken skal bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv. Det sker ved sikre sammenhæng i kommunens tilbud på tværs af forvaltninger. Specielt skal indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier styrkes. Den omfatter alle børn og unge op til 18 år. Politikken gælder desuden for unge mellem 18 og 23 år, der fortsat modtager særlig støtte.

Læs Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik

Læs om Sociale Fællesskaber, der Rykker

For yderligere information kontakt Fa­mi­lie-​ og Be­skæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen, eller Skoleforvaltningen.    


Beredskabsplan når børn og unge har været udsat for overgreb

Planen skal sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager med mistanke eller viden om overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn og unge. Beredskabet beskriver blandt andet, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når der er mistanke om overgreb på et barn eller en ung. 

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb på børn under 18 år (webtilgængelig)

Besøg Socialstyrelsen.dk og læs mere om de 5 børnehuse i Danmark

Læs Håndbogen på Tværs (webtilgængelig)

I konkrete tilfælde af svigt

Underretning - hvis du er bekymret for et barn eller ung under 18 år (webtilgængelig)


Udviklingsstrategi for børn, unge og familier

Formålet med udviklingsstrategien er at sætte rammerne for indsatserne på på børne- og ungeområdet i årene 2016 - 2021. Udviklingsstrategien for børn, unge og familier i Aalborg Kommune omfatter aldersgruppen 0-18 år.

Læs Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi for børn, unge og familier

For yderligere information kontakt Fa­mi­lie-​ og Be­skæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen, tlf.: 9931 2719.

Frivillig

Aalborg Kommunes frivilligstrategi er en overordnet aftale, der fungerer som ramme for lokale og mere konkrete aftaler og kommunale politikker på området.

Læs Frivilligstrategi 

For yderligere information kontakt Sund­heds-​ og Kul­tur­for­valt­nin­gen, tlf. 9931 1955.

Handicap

Handicappolitik

Politikken skal fremme Aalborg som en handicapegnet kommune.   Handicappolitikken har seks, konkrete fokusområder, som fremmer en konstruktiv udvikling. Det drejer sig fx om information og spredning af viden om det at leve med handicap, tilgængelighed og kompetencer.

Læs handicappolitikken

For yderligere information kontakt Sundheds- og Kultur­forvaltningen på tlf. 9931 1955.

Nordjysk Socialaftale

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 sætter rammen for de nordjyske kommuner og regionens samarbejde de kommende to år på det  specialiserede social- og undervisningsområde. Her har vi et kerneområde, som kræver, at vi har et tæt samarbejde.

Læs Nordjysk Socialaftale

For yderligere information kontakt Sekretariat for rammeaftaler, Tlf: 9931 1575 / 9931 1574.

Det værdifulde samarbejde

Materialer vedr. pårørendesamarbejde på handicapområdet.

Pårørendepolitik for børn og unge med handicap

Politikken tager udgangspunkt i den overordnede handicappolitik. Formålet er at styrke dialogen og samarbejdet mellem pårørende og medarbejderne.
Målet er at sikre pårørende indflydelse og se pårørende som væsentlig ressource og samarbejdspartner i barnets og den unges liv.

Læs pårørendepolitikken 

For yderligere information kontakt Spe­ci­al­cen­tret Børn og Un­ge, Tlf. 9931 2755.

Kultur og fritid

Kulturpolitik

Aalborg Kommunes kulturpolitik sætter med seks overordnede målsætninger en ambitiøs retning for udviklingen af kulturlivet i de kommende år. 

Læs Kulturpolitikken

For yderligere information kontakt Kul­turafdelingen på tlf. 9931 4153.

Fritidspolitik

Målet er at understøtte aktivt medborgerskab og forpligtende fællesskaber. Fritidspolitikken skal styrke borgernes fritidsliv, så det bedst muligt understøtter folkeoplysningens kerneværdier.

Læs Fritidspolitikken   

For yderligere information kontakt Fritidsafdelingen på tlf. 9931 4162.

Elitesport Aalborg - vedtægter

Elitesport Aalborgs formål er at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer og derigennem medvirke til, at Aalborg Kommune bliver landsdelens fyrtårn i udviklingen af eliteidrætten. Samt at sikre, at der er muligheder for elitehold/eliteidrætsudøvere i de idrætsgrene, som har potentiale til at skabe elitære idrætsmiljøer og derved markere og markedsføre Aalborg som eliteidrætsby.

Læs Elitesport Aalborg vedtægter

For yderligere spørgsmål, kontakt elitesportskoordinator Torben Sørensen,
mobil: 2520 0724.

Ligestilling og Integration

Integrationspolitik

Målgruppen er Aalborg kommune som samfund. Politikken er bygget op omkring 4 livsfaser samt et tværgående afsnit. De fire faser er:

 • En god start på livet,
 • Børn og unge - skole og fritid,
 • Unge og voksne - uddannelse og beskæftigelse,
 • Et aktivt og værdigt seniorliv samt Et sundt og aktivt liv - hele livet.

Politikken er udarbejdet af Integrationsrådet og vedtaget af byrådet 20. august 2012. Politikken gælder for årene 2012-2015

Læs integrationspolitikken  

For yderligere information kontakt Sund­heds- og Kul­tur­for­valt­nin­gen, Tlf. 9931 1955.

Kønsligestillingspolitik

Ligestilling er ligger i den kultur, som ledere og medarbejdere er bærere af. Politikken sætter mål for, hvad der kan gøres for ligestillingen. Der særlig fokus på ligestilling i børnehøjde og ligestilling ved rekruttering af medarbejdere. 

Læs Ligestillingspolitikken  

For yderligere information kontakt Sund­heds- og Kul­tur­for­valt­nin­gen, Tlf. 9931 1955.

Miljø, energi og natur

Affaldsplan

Aalborg uden affald er en plan, der viser, hvad kommunen vil gøre for at
genanvende ressourcerne i affaldet bedre. Et af målene er, at det skal være let for borgerne at sortere, og derfor vil byens borgere opleve, at flere affaldstyper kan sorteres, der hvor de bor.

Læs Aalborg uden affald

For yderligere information kontakt Miljø- og Energiforvaltning, 9931 9400.

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for en lokal bæredygtig udvikling på natur- og miljøområdet. Strategien søger at skabe og understøtte vækst og udvikling i kommunen på et bæredygtigt grundlag. Strategien gælder for 2016-2020. 

Læs Bæredygtighedsstrategi i en forkortet udgave 

Læs Bæredygtigshedsstrategien - den komplette udgave

Læs Bæredygtighedsplan 2017-2020

For yderligere information kontakt Mil­jø-​ og Ener­gi­for­valt­nin­gen, Tlf. 9931 9400. 

Energistrategi

Formålet med Energistrategien for Aalborg Kommune frem til 2030 er at skabe et langsigtet grundlag for, at Aalborg fortsat kan medvirke til at forebygge de globale klimaforandringer. Energistrategien udgør et vigtigt grundlag for såvel Aalborg Kommunes energi- og varmeplanlægning som for de berørte energiselskabers planlægning for den fremtidige energiforsyning i kommunen og samtidig grundlaget for at fastholde en høj forsyningssikkerhed i fremtiden.

Energibesparelser, energieffektiviseringer og omlægning til vedvarende energi er grundlæggende forudsætninger for, at Aalborg Kommune kan indfri sine nationale og internationale forpligtigelser på klimaområdet og nå målet om at blive fossilfri senest i 2050.

Aalborg Kommunes Energistrategi

Under Åben Himmel - politik for natur, parker og udeliv - Vision 2025

Politikken udstikker visioner og mål for hvordan Aalborg Kommune kan gøre en aktiv indsats for naturen. Vi vil forbedre borgernes adgang til og mulighederne for at bruge de grønne områder. Aalborg Kommune vil også arbejde for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. 

Læs Under Åben Himmel

For yderligere information kontakt By- og Land­skabs­for­valt­nin­gen, Tlf. 9931 2000.

Rig natur i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet

Aalborg Byråd har godkendt RIG NATUR i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet.

Med godkendelsen fulgte en beslutning om at fremlægge konkrete mål for hvor meget biodiversiteten skal forbedres i Aalborg Kommune de kommende fem år, samt en konkret plan for hvordan man vil nå disse mål. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke alene er kommunen, som kan standse tilbagegangen i biodiversiteten. Der skal mange flere kræfter i spil.
Derfor håber Aalborg Kommune, at rigtig mange vil lade sig inspirere af de mange forslag til at forbedre forholdene for naturen, som findes i strategien.

Læs Rig natur i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet

Vandforsyningsplan 

I Aalborg Kommune prioriteres sikker forsyning af rent og urenset drikkevand højt.
Vandforsyningsplanen er grundlaget for en aktiv grundvandsbeskyttelse.  Vandforsyningsplan for 2013-2024 for Aalborg Kommune består af to delrapporter, hhv. "Vandforsyningsplan" og "Vandværker i Aalborg Kommune".

Læs Vandforsyningsplan 2013-14 

Læs Vandværker i Aalborg Kommune

For yderligere information kontakt Mil­jø-​ og Ener­gi­for­valt­nin­gen, Tlf. 9931 9400.

Varmeplan

Varmeplanen er ved at blive revideret. Formålet med revisionen af varmeplanen er, at sikre indbyggerne i Aalborg Kommune en effektiv og konkurrencedygtig varmeforsyning. Endvidere at opretholde en høj forsyningssikkerhed og arbejde hen imod en 100% CO2 neutral varmeforsyning i 2050.

Læs mere om revisionen af varmeplan 2030 her

For yderligere information kontakt Miljø- og Energiforvaltning, 9931 9400.

Spildevandsplan

Spildevandsplanen giver en status og planer for håndteringen af spildevand i Aalborg.

Planen belyser også konsekvenserne for miljøet.

 1. Spildevandsplan 2016-2027 
 2. Bilag 1 - Administrativ praksis for berigtigelser af spildevandsplanen
 3. Bilag 2 - Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2016-2027
 4. Kortvisning

For yderligere information kontakt Miljø- og Energiforvaltningen, 9931 9400.

Se hvad spildevandsplanen siger om din adresse

Skole og uddannelse

Skoleforvaltningens vision og mål

Folkeskolerne i Aalborg vil gøre visionen "Noget at have det i" til virkelighed ved at

 • At styrke fagligheden
 • At øge det tværprofessionelle samarbejde
 • At forbedre de demokratiske fællesskaber
 • Altid at tage hånd om det enkelte barn
 • Altid at levere høj kvalitet i alle læringssituationer
 • Altid at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt

Læs mere om visionen og målene

PPR's udviklingsstrategi

PPR's udviklingsstrategi handler blandt andet om, hvordan PPR bedst muligt yder faglig rådgivning til forældre og vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber.

PPR's udviklingsstrategi gælder for årene 2016-2020.

Læs PPR's udviklingsstrategi her

Ungestrategi

Ungestrategien handler om alle unge, men har især fokus på de 15 - 24 årige. Ungestrategien gælder for årene 2020-2025.

Strategien blev godkendt af Aalborg Byråd d. 15. juni 2020.

Læs ungestrategien (webtilgængelig)

 For yderligere information kontakt Ungestrategiens ledergruppe 

Uddannelsesstrategi

Visionen er, at Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby, og at uddannelsesmiljøet skal være attraktivt og motivere de studerende til en erhvervskarriere i Aalborg efter endt uddannelse.

Læs Uddannelsesstrategien 2019-2022 (webtilgængelig)

Læs Educational Strategi 2019-2022  (webtilgængelig)

For yderligere information kontakt

Uddannelsesrådet

Sammenhængende Ungeindsats

Læs her Den Sammenhængende Ungeindsats for Aalborg Kommune pr. august 2019

Social

Tryg Aalborg - en mere tryg kommune

Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland. Med strategien vil vi, i fællesskab og i et samarbejde, medvirke til at underbygge, fastholde eller øge trygheden i Aalborg Kommune.

Læs mere på Tryg Aalborgs hjemmeside (webtilgængelig)

Nye Fælles Veje

Nye Fælles Veje er en fælles overordnet strategi på det specialiserede område.

Læs strategien, Nye Fælles Veje

Sundhed og forebyggelse

Sundhedspolitik 2019-2022

Sundhedspolitikkens formål er at fremme sundhed blandt kommunens borgere. Politikken består af en række indsatsområder indenfor fire spor: Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental sundhed og Sundhed i fællesskab. Sporene udgør retning for sundhedsarbejdet i Aalborg Kommune.

For yderligere information kontakt Sund­heds- og Kul­tur­for­valt­nin­gen på tlf. 9931 1955.

Læs Sundhedspolitikken 2019-2022

Strategi for det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune frem mod 2020

Det nære sundhedsvæsen handler ikke kun om sundhedsindsatser, men også om indsatser på beskæftigelses- og socialområdet. Strategien sætter rammen for udvikling af det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune frem mod år 2020.

Læs: Strategi for det nære sundhedsvæsen

For yderligere information: Kontakt Sund­heds- og Kul­tur­for­valt­nin­gen, tlf. 9931 1955.

Princippapir for det nære sundhedsvæsen

Aalborg Byråd vedtog den 25. marts 2019 ”Princippapir for det nære sundhedsvæsen”. Princippapiret sætter retning for Aalborg Kommunes arbejde med udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs: Princippapir for det nære sundhedsvæsen

Sundhedsaftaler mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland 2019

Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og sammenhæng af sundhedsindsatsen.

Sundhedsaftalen

Regler om røgfrie miljøer i Aalborg Kommune

Regler om røgfri miljøer er vedtaget af Aalborg Byråd 26. marts 2007.
Reglerne er revideret og besluttet til også at omfatte e-cigaretter af Aalborg Byråd 28. januar 2013.

Regler om røgfrie miljøer

Transport

Aalborg Kommune har en række politikker inden for transportområdet. På denne side kan du få et overblik over disse politikker:

Planer for udvikling af infrastrukturen

For yderligere information kontakt By- og Land­skabs­for­valt­nin­gen, Tlf. 9931 2000.

Kollektiv Trafikpolitik 2020

Fire pejlemærker skal sikre en mere bæredygtig mobilitet:

 • Kollektiv trafik for alle
 • Sammenhængende mobilitet
 • Hurtigt fra A til B
 • Grønt og bæredygtigt

Læs Kollektiv Trafikpolitik 
(pdf. - ikke webtilgængelig) 

For yderligere information kontakt Sundheds- og Kulturforvaltningen, tlf. 9931 1955.

Ældre og seniorer

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken for ældreplejen tager afsæt i Aalborg Kommunes politik for seniorliv og Ældre- og Handicapforvaltningens vision. 

Læs Værdighedspolitikken

Hent redegørelse for anvendelse af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen

For yderligere information kontakt Ældre- og Handicapforvaltningen på telefon 9931 5401.

Demensstrategi 2015-2020

Med et stigende antal af kommunens indbyggere, der rammes af demens og et tilsvarende antal berørte pårørende, er der brug for, at kommunen skærper fokus endnu mere på demensområdet.

Ældre- og Handicapudvalget vedtog derfor i 2015 en Demensstrategi, som udstikker konkrete mål for demensområdet i årene 2015-2020.

Læs Demensstrategien

For yderligere information kontakt Ældre- og Handicapforvaltningen på telefon 9931 5401.

Aalborg Kommunes interne politikker

Kommunikationspolitik

Aalborg Kommune ønsker at være en åben og digital virksomhed, der til enhver tid lever op til forventningerne og ønskerne om kommunikation og dialog - både i forhold til de ansatte og i forhold til omverdenen. Politikken består af tre principper for god kommunikation - nemlig, at kommunikationen skal være tilgængelig, forståelig og genkendelig.

Læs Aalborg Kommunes kommunikationspolitik

For yderligere information kontakt Borg­mester­kon­to­ret, Tlf. 9931 3131.

Personalepolitik - 4 for fællesskabet

Aalborg Kommunes personalepolitik beskriver de rammer og vilkår, der gælder for de ansatte, samt for hvordan vi løser opgaverne. Personalepolitikken uddybes nærmere gennem delpolitikkerne, forvaltningernes værdigrundlag og arbejdspladsernes egne drøftelser.

Samtidig beskriver politikken, hvordan vi ser en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Det er hver enkelt af os, der i fælleskab med andre får det til at ske i vores hverdag.

Læs Aalborg Kommunes personalepolitik 4 for fællesskabet  

For yderligere information kontakt HR og Arbejdsmiljø,  Tlf. 9931 3131.

MED-aftale

MED-aftalen i Aalborg Kommune er indgået med henblik på en udmøntning af de centrale parters (LO, FTF/SHK og AC og Aalborg Kommune) rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, og for at sikre opfyldelsen af lovkravene til arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Læs Aalborg Kommunes MED-aftale

For yderligere information kontakt HR og Arbejdsmiljø,  Tlf. 9931 3131.

Høring

Forslaget til denne plan, Nordjyllands Beredskab 2021, sendes i høring i 4 uger fra mandag den 13. februar inden den endelige politiske godkendelse i Nordjyllands Beredskabs 11 ejerkommuner.

Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Økonomi

Finansiel politik

Aalborg Kommunes investeringspolitik er vedtaget af Magistraten 2. maj 2011, punkt 5: "Kapitalforvaltning og risikoafdækning".

Strategien for renter og afvikling af langfristet gæld er vedtaget af Byrådet 26. august 2002. Strategien er revideret 11. december 2017 og igen 16. december 2019.

Den samlede finansielle strategi for Aalborg Kommune


Etisk investeringspolitik

Den etiske investeringspolitik er vedtaget af Byrådet 19. juni 2017 og revideret af Byrådet 13. august 2018.

Den samlede etiske investeringspolitik for Aalborg Kommune

Beholdningsliste

Aalborg kommune samarbejder med en række kapitalforvaltere. De har det daglige ansvar for, at kommunens investeringer forvaltes i overensstemmelse med såvel kommunens overordnede finansielle politik, som den etiske investeringspolitik.

For at sikre åbenhed offentliggøres der to gange årligt lister over samtlige selskaber, som kommunen har investeringer i. Det skal bemærkes, at kommunens finansielle strategi medfører, at maksimalt 15 % af kommunens investeringer kan placeres i aktier og virksomhedsobligationer. Hovedparten af kommunens investeringer ligger i danske stats- og realkreditobligationer og er ikke en del af beholdningslisten.

Som nævnt samarbejder kommunen med en række kapitalforvaltere:

 • Nykredit Asset Management
 • Alm. Brand Asset Management
 • Jyske Capital
 • Danske Capital 

Investeringer i både aktier og virksomhedsobligationer kan kun ske gennem Investeringsforeninger. Beholdningslisten indeholder således en udtømmende liste over, hvilke aktier/virksomhedsobligationer som findes i de investeringsforeninger, som ligger hos de fire kapitalforvaltere. Det skal dog bemærkes, at der løbende sker tilpasning inden for de forskellige investeringsforeninger. Der kan således ske ændringer i tidsrummet mellem offentliggørelse af opdaterede beholdningslister.

Se beholdningslisten (offentliggjort 31.08.2020)

Ejerskabspolitik

Ejerskabspolitikken udstikker de overordnede rammer for Aalborg Kommunes ejerskab af selskaber, hvor kommunen har en ejerandel.

Læs Aalborg Kommunes ejerskabspolitik

Del indhold