Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nævninge og domsmænd

Du kan her læse om udtagelse af nævninge eller domsmænd og hvad hvervet indebærer. Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, så hold øje med siden, hvor vi ultimo 2022 igen vil åbne for ansøgninger.

Efter ansøgningsfristen vælger Grundlisteudvalget et antal ansøgere, som de anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. Herfra udtages der nævninge- og domsmænd til By-og Landsretten.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten:

 • skal være uberygtet (ustraffet for alvorlige lovovertrædelser)
 • skal have valgret til Folketinget 
 • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten 
 • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven 
 • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog 
 • ikke må være:

 1. Ministre,
 2. ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
 3. ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,
 4. advokater og advokatfuldmægtige og
 5. præster i folkekirken og andre trossamfund.

Sammensætning af grundlisten

Der er ingen garanti for at blive udtaget til Aalborg Kommunes Nævninge- og Domsmandsgrundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Aalborg Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensnit af befolkningen. Udvalget skal også sikre, at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og den etniske minoritet, der svarer til deres andel af befolkningen.

Hvordan bliver nævninge og domsmænd udtaget?

Nævninge og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at Grundlisteudvalget vælger et antal beboere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Aalborg Kommune sendes grundlisten til Præsidenten for Vestre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Læs om domsmandssager

Læs om nævningesager

Du kan læse mere om at være nævning eller domsmand på www.domstol.dk

 

Del indhold

Ansøgning

Næste mulighed for ansøgning for optagelse på Aalborg Kommunes grundliste  er ultimo 2022.