Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugerindflydelse

Indflydelse for brugere af Aalborg Kommunes service.

Det er politikerne. der fastlægger den overordnede service i Aalborg Kommune. Brugerne af Aalborg Kommunes service kan imidlertid i en række situationer få medindflydelse på servicen i Aalborg Kommune.

Medindflydelsen være såvel formel som uformel og kan handle om hvordan servicen konkret ydes eller om de praktiske forhold i servicen. Medindflydelsen omfatter ofte også pårørende som f.eks. forældre, nærtstående familie til brugere m.v. 

Formålet er at udvikle dialogen mellem brugere, politikere, ledere og medarbejdere om servicen i nutiden og fremtiden. Det er ligeledes et formål at sikre at servicen tilrettelægges så optimalt som muligt og at udvikle den gensidige fælles ansvarlighed om kommunens service.

Formel medindflydelse

Den formelle indflydelse har brugeren på områder, hvor love og regler fastlægger rammerne for indflydelsen. Det kan blandt andet være:

  • Børnepasning: Forældrebestyrelser i vuggestuer, dagpleje og børnehaver m.v.
  • Skoler: Elevråd, skolebestyrelser
  • Service til Ældre: Ældreråd, lokalråd og klageråd for ældreområdet
  • Service til handicappede: Børn, unge og voksne samt deres pårørende
  • Brugere af fritids- og kulturtilbud
  • Indflydelse via boligområder, landsbyer gennem såkaldte Samråd, der også kan påvirke den lokale service
  • Erhvervsliv, hvor indflydelsen blandt kan foregår gennem Erhvervsråd, Det lokale Beskæftigelsesråd m.v., som kan påvirke den lokale service

Brugerindflydelsen fungerer forskelligt på de kommunale serviceområder - blandt andet fordi lovgivningen og de kommunale regler om brugernes indflydelse er forskellig.

På nogle områder har brugerne og pårørende direkte formel medindflydelse og stemmeret. Ofte foregår denne formelle medindflydelse gennem valgte eller udpegede repræsentanter for brugerne og de pårørende.

På andre områder har brugerne ret til at blive hørt og til at udtale sig før beslutningstagerne træffer de endelige beslutninger. Her har brugerne ingen formelle muligheder for at kræve medindflydelse.

Parterne på et serviceområde kan ofte vælge at lade medindflydelsen omfatte større områder end de formelle regler fastlægger. Det kræver blot at parterne er enige om det.

Ledere og medarbejdere på de enkelte serviceområder kan altid give aktuel information om de konkrete muligheder for brugernes og pårørendes medindflydelse.

Uformel medindflydelse

Ud over formel medindflydelse kan brugerne også opnå uformel medindflydelse. Uformel medindflydelse på kommunens service kan for eksempel handle om:

  • at brugere/pårørende kontakter medarbejdere, ledere og politikere med forslag, idéer, klager eller andre forhold, der vedrører servicen
  • at brugere og pårørende via foreninger, interesseorganisationer, politiske partier m.v. deltager i den politiske dialog om kommunens service.

Mere information om medindflydelse på servicen

Du kan i boksen til højre på visse områder finde mere information om, hvordan du kan opnå mere indflydelse på Aalborg Kommunes service. Du kan også søge information om indflydelsen på de sider, hvor de enkelte serviceområder er beskrevet.

Del indhold