Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Referater fra Skolebestyrelsernes Fællesråd

Referater fra Skolebestyrelsernes Fællesråd

 • Referater fra Skolebestyrelsernes Fællesråd fra 2022 og frem

Den 7. marts 2023

1.    Velkommen v/ Morten

Referat

Morten bød velkommen. 

2.    Drøftelse af bæredygtige skoletilbud i Aalborg Øst

Med intentionen om at skabe pædagogisk stærke og elevtalsrobuste skoler i det østlige Aalborg, blev der på møde i Børne- og Undervisningsudvalget godkendt at sende forslag i høring om at sammenlægge henholdsvis Byplanvejens Skole og Seminarieskolen i den nuværende Seminarieskolens bygninger, samt Herningvej Skole og Tornhøjskolen i den nuværende Herningvej Skoles bygninger. 

Hertil kom forslag om at skabe skoledistrikter, som både er robuste i elevgrundlag, og som samtidig afspejler elevernes nuværende søgemønstre, hvorfor skoledistrikterne i området foreslås tilpasset i sammenhæng med de foreslåede skolesammenlægninger. 

Forslagene tager udgangspunkt i en pædagogisk og geografisk helhedsbetragtning for områderne sydøst og øst, med ønsket om at skabe skoletilbud: 

 • som i højere grad vælges til i fremtiden, og vedbliver med at være et vigtigt aktiv for lokalområdet
 • som er robuste i elevtal, og dermed ikke nær så sårbare overfor udsving i søgningen fra år til år
 • med tydelige faglige og pædagogiske profiler, som står stærk i lokalsamfundet og i samarbejdet med børn og forældre
 • med elevtal og elevsammensætninger som i højere grad afspejler deres distrikter
 • med tætte forbindelser til dagtilbudsområdet – også i fysiske fællesskaber    

    SFR bedes drøfte forslaget. 
    
    Morten indleder drøftelsen. 

    Vedhæftet dagsorden er høringsmaterialer. 

Referat: 

    Morten præsenterede det udkast for bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg, der er sendt i høring. 

SFR drøftede baggrunden og hvilke opmærksomheder der er vigtige i, at sikre bæredygtige skoletilbud også i fremtiden – hvor blandt andet samhørighed, bosætning, sammenhæng mellem dagtilbud og skole og renommé blev italesat. 

Der var enighed om, at det kræver tid og kræfter, at ændre en skoles ry – og at det kun kan ske i et samarbejde mellem forvaltning, skole og forældre/elever. 

Derudover blev metoden for høring drøftet. Der er planlagt 2 høringsworkshops med deltagelse fra udvalget. Høringsworkshopsene er dialogfokuseret. Der vil være mulighed for at afgive et mundtligt høringssvar på workshoppen.   

SFR havde en opmærksomhed på at få nogle af de ældste elevrødder til at deltage, således deres stemmer også indgår i høringen. 

Derudover er det vigtigt også at huske forældre med skolestartere, hvor der er en oplevelse af, at der blandt disse forældre kan være tvivl om, hvordan de skal forholde sig ift. skolerne. 

3.    Temadrøftelse om budget

På møde den 14. december blev følgende drøftet ift. budget: 

I forhold til at inddrage SFR i budgetprocessen blev det besluttet, at der på mødet inden sommerferien laves en temadrøftelse ift. budget, hvor der ikke tages udgangspunkt i økonomien, men fokus på de muligheder som SFR kan se på området. 

Her kunne det blandt andet være: 
- visiteret kørsel (herunder pædagogisk kørsel og forældrekørsel) 
- udbredelse af landsbyordninger 

På mødet får SFR en grundig gennemgang af den økonomiske ramme og den budgetmæssige opgave som udvalget står overfor. 

SFR bedes herefter drøfte, hvad det betyder og hvordan opgaven kan løses. 

Økonomichef Morten Skipper Christensen deltager på punktet.

Referat: 
Morten Skipper indledte med en præsentation af den økonomiske ramme. 

Herefter drøftede SFR hvordan de kan bidrage i budgetopgaven og -processen. 

Opsamling 
SFR ønsker at blive inddraget i processen og bidrage med forslag til løsninger. Derudover er der et ønske om, at skolebestyrelserne i højere grad kan blive inddraget. 

Der laves en sag til udvalget i forhold til, hvordan de forældrevalgte, kan blive inddraget i budgetprocessen. 

4.    Drøftelse af skolebestyrelsernes legitimitet

Udsat fra møde den 14. december. 

SFR ønsker at drøfte behovet for synliggørelse af skolebestyrelsernes legitimitet og råderum.
 
Der er en oplevelse af, at visse skolebestyrelsesmedlemmer ikke er klar over, hvilke rammer og råderum disse har. 

SFR bedes drøfte – dels hvilken form for opkvalificering der er behov for – samt om det skal foregå lokalt med eks. centralt producerede hjælpematerialer eller om det skal foregå til forældrearrangementet i foråret (maj) eller efteråret. Alternativt skal opkvalificering udskydes til foråret 2024, hvor der er forskudte valg. 

SFR bedes desuden drøfte om der skal nedsættes en arbejdsgruppe med 1-2 SFR-repræsentanter og Cecilie ift. planlægning af ”opkvalificering” af forældrevalgte.  

Morten indleder drøftelsen. 

Referat: 
Haukur og Claus indgår i en arbejdsgruppe sammen med Cecilie. Til næste møde præsenteres et forslag til opkvalificering (overordnet indhold og form). 

5.    Drøftelse af anbefalinger fra processen om Sammen om stærke fællesskaber

Der er gennem processen nu kommet med følgende retning for de fire nedsatte arbejdsgruppers anbefalinger: 

 • Tilbud i nærområdet
 • Mulighed for oprettelse af mellemformer i alle områder
 • Økonomi og visitationskompetence til de mest indgribende og kommunedækkende specialtilbud fastholdes
 • Delvis decentralisering af økonomi på skoleområdet
 • Styrkelse af tidligere indsatser
 • Specialviden udvides til almenområdet
 • Styrkelse af forældresamarbejde
 • Fælles grundlag for udviklingen af ‘høj kvalitet’ gennem kvalitetsmarkører
 • Tværfagligt samarbejdsrum og arbejdsgange nytænkes

SFR bedes drøfte retningen for anbefalingerne. 
    
Mads indleder. 

Referat: 
Udskudt til næste møde.

6.    Orienteringspunkter

a.    Ny vision for Børn og Unge – Vi kan i fællesskab v/ Morten (visionen er vedhæftet) 

Referat:

Morten orienterede. 
Børn og Unges nye vision hedder ”Vi kan i fællesskab”. Visionen bygger på 4 ambitioner, som gælder for alle i Børn og Unge – både børn og unge og alle ansatte: 
 
Vi kan lære i fællesskaber
Vi kan være i fællesskaber
Vi kan lykkes i fællesskaber
Vi kan gro i fællesskaber

Fordi Børn og Unge er en stor og kompleks organisation med mange forskelligheder, vil der også være forskellige måder at implementere visionen på, på tværs af institutioner og afdelinger. 

Men det fælles grundlag som visionen er, kræver en fælles opfølgning på implementering.  

b.    Status på Mere tid til kerneopgaven v/ Mads

Referat: 

Jakob orienterede. 

På baggrund af processen omkring Mere tid til kernopgaven på skoleområdet, blev det anbefalet at en række krav, regler og administrative opgaver:

 • Bevares i sin nuværende form, da der i afdækningen enten har været positive tilbagemeldinger på kravet, reglen eller den administrative opgave, eller fordi der i afdækningen ikke er kommet tilbagemeldinger herpå eller fordi reglen vurderes hensigtsmæssig.
 • Bevares, men hvor der skal foretages justeringer af de nuværende beslutninger og arbejdsgange med henblik på at mindske unødigt bureaukrati, øge fleksibiliteten og frigøre mere tid til børn og unge i Aalborg Kommune.
 • Bevares indtil nærmere afklaring på, hvilke handlinger der kan iværksættes for at mindske skriftlighed og unødigt bureaukrati.
 • Bortfaldes fra skoleåret 2023/24.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte sagen den 7. marts 2023 – og der arbejdes på nuværende tidspunkt med en implementeringsplan. 

c.    Status på sag vedr. Gravenshoved Kostskole v/ Morten

Referat:

Morten orienterede. 

Processen omkring Gravenshoved Kostskole startede i oktober 2021, hvor der er brugt tid på at indhente udtalelser og dokumentation som led i en uvildig advokatundersøgelse. Undersøgelsen blev præsenteret for Byrådet den 16. januar, hvor det også lev besluttet, at de tidligere elever skulle have en officiel undskyldning. 

Næste skridt er, at det skal vurderes af Kammeradvokaten, hvilke konsekvenser rapporten eventuelt skal have, og i hvilket omfang der kan udbetales godtgørelse eller erstatning. 

d.    Status på ansættelse af ny dagtilbudschef v/ Jakob

Referat: 

Jakob orienterede. 

Merete Villsen, der pt. er ansat som dagtilbudschef i Ikast-Brande kommune, tiltræder stillingen som dagtilbudschef i Børn og Unge Aalborg den 1. april 2023. 

e.    Orientering om tilsynspligt af sikkerhed ved ombygning på skoler (Claus indleder)

Referat: 

Claus indledte. 

Der er kommet flere henvendelser i forbindelse med skoler, der er under ombygning, ift. sikkerheden, hvor elever færdes. 

Beslutning:
Til næste møde følger forvaltningen op med AAK bygninger ift. skærpelse af sikkerheden ved skolebyggerier, hvor der færdes elever. Derudover undersøges det nærmere, hvordan sikkerheden er indskrevet i kontrakten.

7.    Eventuelt 

Referat: 
Intet

8.    Tak for i aften 


Den 14. december 2022

1. Velkommen og orientering om ledelse v/ Morten

2. Orientering om udmøntning af budget – samt drøftelse af SFR’s involvering i budget

Den 29. september blev der indgået et bredt budgetforlig for 2023-2026 i Aalborg Kommune. 

På skoleområdet er der særligt følgende poster:

 • Ordblindeindsats
 • Klasseoptimering
 • Ressourcepladser på mindre skoler
 • Forhold ml. pædagoger og ikke uddannede personale i DUS
 • Takstreduktion til specialundervisning
 • Styrket lokalt samarbejde
 • Mental trivsel (Mind my mind (PPR) samt samarbejde mellem Sundhed og Kultur og Børne og Unge)  
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne 

Morten orienterer om budgettet og de konsekvenser der vil være samlet for Børn og Unge og med særlig fokus på skoleområdet. 

Derudover gives der en status på udmøntningen af budgettet. 

Vedhæftet er oversigt over Budgetforlig 2023-2026. 

SFR bedes drøfte, hvordan SFR kan være med til at kvalificere budgetprocessen næste år.

Referat: 
Morten gennemgik budgetforliget 2023-2026, hvor SFR drøftede de forskellige budgetposter. 

SFR var optaget af særligt det specialiserede område. 

I forhold til at inddrage SFR i budgetprocessen blev det besluttet, at der på mødet inden sommerferien laves en temadrøftelse ift. budget, hvor der ikke tages udgangspunkt i økono-mien, men fokus på de muligheder som SFR kan se på området. 

Her kunne det blandt andet være:

 • visiteret kørsel (herunder pædagogisk kørsel og forældrekørsel) 
 • udbredelse af landsbyordninger 

3. Status på Sammen om stærke fællesskaber (analyse af specialområdet)

På sidste møde i SFR blev Maria og Trine valgt til at deltage i arbejdsgruppe omkring Sam-men om stærke fællesskaber. Maria og Trine vil på mødet give en status på hvilke emner, der har fyldt på de to arbejdsgruppemøder, som de har deltaget i. 

Mads laver en kort indledning til punktet, og efter Maria og Trines status, orienterer om det vi-dere forløb.  

Referat: 
Mads indledte med en kort præsentation af processen og de fire nedsatte arbejdsgrupper. 

 1. Kvalitet i dagtilbud, undervisning, fritidstilbud og ledelse
 2. Understøttende funktioner herunder særligt samarbejde og faglig sparring med PPR samt Job og Velfærd
 3. Forældresamarbejde
 4. Visitation, tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet samt økonomi

Herefter kom Trine og Maria med deres tilbagemelding på de arbejdsgruppemøder, som de har deltaget i. Her opleves der en bred enighed om, hvad der skal til for at styrke specialom-rådet, herunder blandt andet:

 • Bedre systemer for at kommunikere sammen – ikke kun special men også almen
 • Mere tid til at tale sammen forældre og personale, for at tage ting i opløbet.
 • Opmærksomhed på at der er forskellige parametre for at eleven lykkes på tværs af special-tilbuddene, derfor er det svært at lave en fælles standard for, hvornår man lykkes.  
 • Opmærksomhed på den bevægelse med, hvordan det gøres nemmere at komme tilbage til almen og i et specialtilbud, hvis behovet er der. Bevægelsen skal sikres, så det ikke er enten eller.
 • Midlertidig hjælpeindsats – der skal være hurtig hjælp inden det endelige specialtilbud fin-des. Dette kræver, at det gøres mere simpelt for lærere og forældre, at finde det rette tilbud.
 • Vigtigt med barnets stemme i drøftelserne. Her også huske at bruge ressourcerne i klasse-kammeraterne, så de kan understøtte inklusion i det gode fællesskab. 

Der er mange midler lokalt på skolerne til de forebyggende indsatser. Skolebestyrelserne har medbestemmelse på, hvordan skolens ledelse bruger og prioriterer de lokale midler. Temaet sættes på til næste møde, omkring drøftelse af prioritering af midler til forebyggende indsatser lokalt.

4. Status på Mere tid til kerneopgaven

Den 17. januar 2022 godkendte Byrådet punktet ”Mere tid til kerneopgaven”, som handler om at ophæve kommunalt indførte krav og regler samt andre administrative opgaver i Aalborg Kommune. Formålet er at frigøre mere tid, som målrettet skal anvendes til kerneopgaverne direkte overfor borgerne.

I Børn og Unge har processen været delt op i to dele, herunder:

 1. Processen på dagtilbudsområdet (gennemført i foråret 2022)
 2. Processen på skoleområdet inkl. støtte-, special- og fritidsfunktioner samt inden for admi-nistrations- og stabsfunktioner  

De indsamlede data fra processen er inddelt i 4 kategorier:

 •  Bevares i sin nuværende form
 • Bevares men justeres til
 • Bevares indtil videre – men skal afklares om det kan lade sig gøre ift. bl.a. mulig orga-nisering, budget og lovkrav.  
 • Bortfalde fra skoleåret 2023/24.

Det indkomne data spænder over mindre administrative opgaver og regler til større og indgri-bende beslutninger i alle dele af organisationen. 
Processen på skoleområdet inkl. støtte-, special- og fritidsfunktioner samt inden for admini-strations- og stabsfunktioner i Børn og Unge er foregået i efteråret 2022, og Børne- og Under-visningsudvalget skal i den forbindelse 1. behandle godkendelse af Mere tid til kerneopgaven på skoleområdet mv. den 20. december 2022.

Efter 1. behandling er der planlagt en høringsperiode fra 22. december 2022 til og med 12. januar 2023, hvor SFR er høringspart. Efter høringsperioden vil Børne- og Undervisningsud-valget 2. behandle sagen den 7. februar 2023. 

Mads Rune Jørgensen orienterer. 

Referat: 
Mads gav en kort gennemgang af processen. Høringsperioden er forlænget ift. det beskrevne i dagsordenen, og er nu i perioden fra den 22. december til 31. januar. 

SFR er høringspart og modtager dermed høringsmaterialerne den 22. december.  

5. Drøftelse af skolebestyrelsernes legitimitet

På seneste SFR møde blev behovet for synliggørelse af skolebestyrelsernes legitimitet og rå-derum drøftet.
 
Der er en oplevelse af, at visse skolebestyrelsesmedlemmer ikke er klar over, hvilke rammer og råderum disse har. 

SFR bedes drøfte – dels hvilken form for opkvalificering der er behov for – samt om det skal foregå lokalt med eks. centralt producerede hjælpematerialer eller om det skal foregå til for-ældrearrangementet i foråret eller efteråret.

SFR bedes desuden drøfte om der skal nedsættes en arbejdsgruppe med 1-2 SFR-repræsentanter og Cecilie ift. planlægning af ”opkvalificering” af forældrevalgte.  

Morten Thiessen indleder drøftelsen. 

Referat: 
Udsat.

6. Eventuelt

Intet. 


Den 10. oktober 2022

Kl. 19.00: Velkomst og bordet rundt v/ Morten Thiessen

Referat:

Morten Thiessen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig selv.

Kl. 19.15: Kort præsentation af Børn og Unge v/ Jakob Ryttersgaard

Referat:

Jakob Ryttersgaard lavede en kort orientering om organiseringen i Børn og Unge.

Kl. 19.25: Konstituering – valg af næstformand for SFR

SFR skal konstituere sig med valg af næstformand. Hvis der ikke kan blive enighed om næstformandsposten afgøres dette ved afstemning på mødet blandt de forældrevalgte ordinære medlemmer.

Referat:

Claus Nielsen og Haukur Thorsteinsson stillede op til næstformandsposten. Gennem afstemning blev Haukur Thorsteinsson valgt som næstformand for SFR.

Kl. 19.45: Forventninger til SFR – både til hinanden og til forvaltningen

- Hvad er mine forventninger til det at være en del af SFR?

- Hvad forventer jeg af SFR som gruppe, for at vi får det bedste forum?

- Hvordan kan forvaltningen understøtte arbejdet i SFR? 

Referat:

SFR drøftede ovenstående spørgsmål.

Der blev lagt særlig vægt på, at SFR involveres der hvor der er indflydelse og ved aktuelle og vigtige emner – og dermed også tids nok til at input kan gøre sig gældende. SFR ønsker at kunne være med til at kvalificere det politiske arbejde og understøtte skolebestyrelsesarbejdet lokalt.  

Derudover blev der opmærksomhed på, at SFR skal være præg af gensidig respekt for de forskellige perspektiver og meninger. Og at denne forskellighed kan bruges som en styrke. Der skal være plads til at lytte til hinanden, så alle går klogere hjem. 

Der er en forventning om, at man kommer til møderne velforberedte, hvilket også kræver, at dagsorden og nødvendige materialer kommer i god tid, så det er muligt at forberede sig ordentligt.

Morten kvitterede for gode indspark og supplerede med, at forældrene har en stor og vigtig rolle i, at løfte den fælles opgave, hvorfor SFR kan forvente, at de vil blive involveret og deres stemme blive hørt, der hvor det giver mening.

Lisbeth supplerede med, at der også er en forventning om, at SFR sætter sig ind i de politiske beslutninger, som udvalget skal træffe, således SFR kan rådgive ud fra et forældreperspektiv, da det input forældre kommer med betyder noget.

Herefter drøftede SFR kort relevante emner til de kommende møder. Her blev der bl.a.  nævnt:

Trivsel og mental sundhed, herunder:

 • Mellemformer
 • Stærke fællesskaber (inklusion)
 • Reaktionstid ift. når et barn er i mistrivsel
 • Samspil mellem almen og special
 • Dansk som andet sprog (DSA) ift. eksempelvis ukrainske børn på skoler, hvor der ikke er den store erfaring med DSA.
 • Procedurer ift. ordblindetest
 • Forberedelse af forældre til at agere i folkeskolen (onboarding af nye forældre)
 • Videndeling af materialer på tværs af skolebestyrelser (eks. principper, pjecer mv.)
 • Mere bevidsthed om skolebestyrelsernes beslutningskompetence

Kl. 20.10: Udpegning af deltagere til processer

Det blev skrevet tidligere ud, at der ønskes repræsentanter fra SFR til 3 kommende større processer i Børn og Unge. SFR bedes drøfte og udvælge repræsentanterne. Cecilie videregiver navnene til relevante personer i forvaltningen. 

1 repræsentant til Sammen om stærke fællesskaber (analyse af specialområdet)

 • 11. oktober 2022 kl. 14.00-16.00
 • 6. december 2022 kl. 14.00-16.00
 • 17. januar 2023 kl. 14.00-16.00
 • 7. februar 2023 kl. 14.00-16.00

4-5 repræsentanter til Mere tid til kerneopgaven på skoleområdet, 31. oktober 2022 kl. 16.30 – 20.30

2 repræsentanter til Høringsworkshop vedr. ny Børne- og Ungepolitik, 7. november kl. 16.30 - 19.00

Referat:

Følgende repræsenterer SFR:

- Sammen om stærke fællesskaber: Trine og Maria deltager.

- Mere tid til kerneopgaven: Louise M., Tom, Haukur, Claus og Maria deltager.  

- Ny Børne- og Ungepolitik: Claus og Haukur deltager.

Cecilie sørger for at sende navnene videre.

 Kl. 20.20: Godkendelse af mødedatoer for 2023

I udgangspunktet foreslås det, at SFR-møderne ligger i tidsrummet kl. 16.30-18.30 – ved skolebestyrelsesarrangementer forsøges det at blive tilpasset således, at SFR-møderne ligger i forlængelse heraf.

 • Onsdag den 14. december kl. 16.30-18.30
 • Tirsdag den 7. marts kl. 19.30-21.30 (skb arrangement fra 16.30-19.00)
 • Mandag den 12. juni kl. 16.30-18.30
 • Onsdag den 6. september kl. 19.30-21.30 (skb arrangement fra 16.30-19.00)
 • Tirsdag den 12. december kl. 16.30-18.30

Referat:

Datoerne for 2023 blev godkendt med bemærkning.

Tidspunktet for mødet den 14. december ændres til kl. 18.00-20.00.

Tidspunktet for mandag den 12. juni ændres til kl. 18.00-20.00

Kl. 20.25: Eventuelt

Referat:

Intet.


Den 19. maj 2022

Velkommen og en kort præsentation

v/ Morten Thiessen

Referat:

Da flere af deltagerne var nye for hinanden, suppleredes velkomsten med en kort præsentationsrunde.

 Orientering om de aktuelle politiske emner

v/ Morten Thiessen m.fl.

Referat:

Morten orienterede om:

Vi modtager ikke helt så mange ukrainske flygtningebørn som først antaget, hvorfor der stadig er kapacitet på Solsikken i Kjellerupsgade til såvel skolebørn og børn i daginstitution. Der er i dag ca. 130 elever i skolen og 35 elever i daginstitutionen.

Der er en generel opmærksomhed på trivsel i udvalget, og børn om ikke trives i almenområdet. Der er stadig flere børn med stigende fravær, og der er behov for et endnu tættere samarbejde mellem skole, forvaltning og forældre for at finde løsninger sammen.

Vi kigger tilbage – forældrenes samarbejde med Skoleforvaltningen – nu Børn og Unge

v/ Mads Rune Jørgensen

Der lægges op til en åben drøftelse af, hvordan hhv. forældrene og de politiske deltagere har oplevet samspillet mellem SFR og særligt det daværende Skoleudvalg.

SFR er et forum, som kan rådgive kommunalbestyrelsen om forhold, der vedrører kommunens skolevæsen jf. Folkeskoleloven (§41, stk 1,4). Hvordan har man oplevet denne rådgivning? Hvad har fungeret særligt godt, og hvor er der ønsker om at gøre tingene anderledes fremadrettet?

Referat:

Der pågik en åben drøftelse med input fra hovedsageligt forældre, samt de politikere, som er gengangere fra skoleudvalget. Hovedpointer fra tilbagemeldingerne var:

Forældre føler generelt set, at deres rolle i og som SFR er meningsfuld, skaber værdi, og flytter noget i forskellige sammenhænge.
Der er fokus på, at SFR’s bidrag er forskelligt, alt efter hvornår de inddrages i en proces. Jo tidligere man inddrages, jo mere virkning, kan forældrenes holdninger og rådgivning få på de efterfølgende beslutninger

SFR er med succes blevet brugt til at afprøve kommunikation til de øvrige forældre og skolebestyrelser, inden forvaltningen udsender dette og hint. Det kan med fordel intensiveres. Ved at sikre god og målrettet kommunikation, kan samarbejdet kvalificeres fra begyndelsen.

Der efterspørges et mere tydeligt formål med SFR set fra politisk hold. På den måde kan møderne tilrettelægges mest optimalt. Man skal bruge SFR ”klogt”.

Forældrene reflekterede over, at man ønsker at give politikerne et endnu bedre indblik i og fornemmelse af, hvad der sker ude på skolerne og blandt forældrene. Det kalder muligvis på, at møderne tilrettelægges anderledes fremover – eksempelvis ved at lægge møderne på skoler og give plads til oplæg fra forældrene, når et emne skal belyses.

Forældrene vil gerne indtage en større rolle på møderne. Eksempelvis ved at holde oplæg, forberede drøftelser, vise rundt på skoler mv. Adspurgt om det kunne blive for krævende ift. at deltage i SFR generelt, var refleksionen, at de forældre som melder sig til SFR, allerede har vurderet, at de gerne vil lægge en endnu større investering i deres børns skole end ellers. Derfor kan forvaltningen godt tænke dem ind i endnu højere grad.

Forældrene ønsker i endnu højere grad tilbagemeldinger og ”genbesøg” i de store temaer. Det drejer sig primært om at der kommer en tilbagemelding fra politisk hold om hvordan de input SFR har givet, evt. er blevet brugt, og hvad det har givet anledning til.

Der er ønske om at arbejde med færre emner, og i stedet fordybe sig mere i de større tematikker. Mental sundhed må eksempelvis gerne være et emne, som ”gennemsyrer” alle dagsordener fremadrettet.

Ift. form, ønsker SFR mere variation i møderne. De kan afholdes forskellige steder og med varierende tilgange. Man er meget glad for at deltage i skb-arrangementerne og få et indblik i, hvad den brede skare af skb-formænd har af input.
Vi kigger frem – hvordan kan samarbejdet være fremadrettet i lyset af en ny fælles forvaltning for Børn og Unge (30 min.)

v/ Jakob Ryttersgaard

Med oprettelsen af en ny fælles forvaltning for børn og unge, har man ønsket i endnu højere grad at udnytte de muligheder, som en ny samlet forvaltning kan give, når der samarbejdes tæt om børn og unge i den samme forvaltning. Men hvordan skal det smitte af på forældresamarbejdet? Hvilke råd ønsker forældrene at give til politikerne i denne henseende? Og hvad er deres umiddelbare perspektiv.

Der vil efter sommerferien skulle tages politisk stilling til, hvorvidt man ønsker at nedsætte et nyt Rådgivende organ jf. Folkeskoleloven, eller om man ønsker at arbejde med andre konstruktioner for forældresamarbejde. Denne drøftelse bidrager med input til den politiske debat.

Referat:

Også her pågik en åben drøftelse med input fra såvel forældre som politikerne fra Børne- og Ungeudvalget. Hovedpointer fra tilbagemeldingerne var:

Der er et klart politisk ønske om at bevare SFR i den nuværende form, hvor der er fokus på skoleområdet. Dette ønske deles af forældrene.
Der er også et ønske om at udnytte den mulighed, som den nye forvaltningsstruktur giver for at skabe endnu større sammenhæng mellem 0-5 årsområdet og skoleområdet. Der er derfor enighed om, at man skal finde en form fremadrettet, hvor begge dele er muligt.
Skabes større tværgående møder mellem dagtilbud og skoler, skal strukturen og formen på møderne overvejes nøje. Der var ligeledes overvejelse om at inddrage elever og andre interessenter ad hoc.
Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvordan man ønsker at modtage rådgivning fra forældre m.fl. Der laves en politisk sag til godkendelse i august, hvor input fra dette møde bliver lagt til grund for et forslag om den fremadrettede struktur på SFR og forældrenes stemme mere generelt.
Tak for indsatsen

Mange tak til de forældrevalgte for deres store engagement og deltagelse over de sidste 4 år. De har ikke blot engageret sig i SFR, men har også repræsenteret ”forældrevinklen” i en lang række arbejdsgrupper og referencegrupper i forskellige indsatser over årene.

Referat:

Morten Thiessen rundede mødet af med at sige tak til forældrene og overrække dem en lille erkendtlighed for deres store arbejde de sidste 4 år.


Den 14. marts 2022

Velkommen og præsentation

v/ Morten Thiessen

Morten er ny Rådmand i Børn og Unge, han præsenterer kort sig selv, og vi laver en ”bordet rundt”

Referat:

Morten Thiessen præsenterede sig selv, og hilste på de øvrige medlemmer af SFR.

Orientering 

v/ Morten Thiessen og Jakob Ryttersgaard

Orientering om udvalgte emner med relevans for SFR

Referat:

Der blev orienteret om:

-       Forberedelse af modtagelse af ukrainske flygtningebørn

-       Valg til skolebestyrelserne

-       Stadig stigning i antallet af børn, som visiteres til specialtilbud

Det gode samarbejde mellem skole og forældre – en åben drøftelse (30 min.)

v/ Morten Thiessen

Rådmanden har i sine første måneder været på besøg hos en række daginstitutioner og skoler i kommunen. Det har givet et godt indblik i de enkelte institutioners hverdag, og samtidig i deres forskellige udgangspunkter, styrker og potentialer.

Èn af de gennemgående refleksioner fra besøgene har været, at vi til stadighed har en opgave med at drøfte samarbejdet mellem skole og forældre. Både generelt, men særligt ift. børn som mistrives. Rådmanden vil gerne invitere SFR ind i en åben drøftelse af, hvordan vi kan arbejde med de forventninger, som vi måtte have til hinanden i det samarbejde. Herunder også hvordan vi evt. kan tale videre om det ude på de enkelte skoler.

Referat:

Morten Thiessen fremhævede forældrenes vigtige rolle i samarbejdet mellem skole og hjem, samt den forventningsafstemning, som han mener, kan blive endnu mere eksplicit i samarbejdet.

SFR drøftede oplægget, og kom med følgende input:

- Det kan være svært at engagere alle forældre – det er som regel den samme gruppe forældre, som bakker op om arrangementer, og som lægger et stort engagement

- Mange forældre orienterer sig mod et system – hvad vil skolen og ”kommunen”. Samarbejdet bærer præg heraf. Rådmanden bemærkede et ønske om at indgå i et fælles forpligtende samarbejde med forældrene, som tager udgangspunkt i et borger-perspektiv, fremfor et ”forbruger-perspektiv”. Tydeliggøre ansvarsfordeling og den gensidige forpligtelse.

- Folkeskolen kan være mere tydelig i sine forventninger til forældrene – også selvom det kan være svært at finde den rette balance

- Skolen er en kulturbærende institution.

- Tage stilling til, hvornår Folkeskolen er lykkes som institution. Hvad er målet? Og ikke bare mødes med flere krav

- Vi har mistet den klare fornemmelse af, hvad folkeskolen er, og hvad opgaven er.

Regelforenkling og afbureaukratisering – mere tid til kerneopgaven (30 min.)

v/ Morten Thiessen og Mads Rune Jørgensen

Byrådet har lagt op til en proces, som handler om at ophæve kommunalt indførte krav og regler m.v. samt andre administrative opgaver på dagpasnings- og ældreområdet. Formålet er at frigøre mere tid, som målrettet anvendes til kerneopgaverne direkte over for børn og ældre.

Man starter med at se på 0-6 årsområdet samt ældreområdet, men planen er, at alle øvrige områder også skal igennem samme proces – herunder også skoleområdet.

Byrådet har bl.a. besluttet, at:

Alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for plejen af ældre og i dagpasningen, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves pr. 1. juli 2022.
Undtaget herfra, er de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der har en særlig begrundelse i at skabe værdi for kerneopgaven, og som besluttes fastholdt af fagudvalget eller som fagudvalget skønner har behov for en længere proces.
Den frigjorte tid bruges ubeskåret til at give mere tid til kerneopgaven, direkte over for børn og ældre.
Det indgår i beslutningen, at de respektive forvaltninger hver især skal tilrettelægge en proces, som inddrager personale og relevante interessenter på området.

Parallelt hermed startes også en tilsvarende proces op på skoleområdet ift. at reducere de administrative opgaver og forpligtelser.

SFR bedes drøfte hvordan en proces på skoleområdet med fordel kan tilrettelægges. Hvad vil være vigtigt ift. inddragelse? Og hvilke potentialer og udfordringer ser I?

Referat:

Skolechefen fremlagde tankerne bag forslaget, og den forventede proces i Afdeling for Skoler.

Input fra SFR:

 • Det er et forslag med gode intentioner, men mon det forandrer noget væsentligt?
 • Frihed og regelforenkling lægger også mere ansvar over på den enkelte. Hvad er den gode balance heri?
 • Der er behov for mindre målstyring
 • Forældrene tænkes bedst ind ved at:
 • sikre, at skb får udlagt mulighedsrummet klart og tydeligt. Hvad er deres rolle og bidrag i denne proces? Hvad forventes af dem?
 • huske at de ikke er uddannet indenfor lovgivning
 • lytte til medarbejderne på skolerne – sætte fokus på praksis

Eventuelt 

Referat:

Intet.


 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere