Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

17. maj 2023 - referat fra Seniorrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Seniorrådet.

17. maj 2023 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet

Seniorrådet 17. maj 2023

Åben

Indstilling

Seniorrådet ønsker en dialog omkring fremmøde valg. Da Seniorrådet mener, at det vil sikre en markant højere valgdeltagelse ønsker Seniorrådet, at høre udvalgets holdning og mening til at arbejde videre med, at førstkommende valg til seniorrådet bliver afholdt som fremmøde valg

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at rådmand Kristoffer Storm henvender sig til valgbestyrelsen vedrørende Seniorrådets ønske om fremmødevalg. Seniorrådet vil gerne drøfte deres forslag med valgbestyrelsen på et møde.

Åben

Indstilling

Seniorrådet ønsker at høre, om der pt. er aktuelle planer, visioner for demens området. Er der pt. indtænkt nogle SSA midler i evt. kommende projekter.

Beslutning

Senior og Omsorgsudvalget godkendte Aalborg Kommunes opdaterede demensstrategi den 1. februar 2023, og der pågår aktuelt en proces i Ældre og Sundhed med udvælgelse af konkrete indsatsområder.

Ved en eventuel bevilling af SSA-midler ønsker Videnscenter for demens at sætte særligt fokus på to initiativer, som vil kunne understøtte nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, forebygge omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen og øge kompetencerne indenfor demensområdet. Der er tæt sammenhæng mellem de tre ting,

Åben

Indstilling

Seniorrådet vil gerne høre, udvalgets tanker ang. det igen er kommet frem, at man fra politisk side ønsker at indtænke pårørende som en større ressource i dagligdagen. Hvordan ser udvalget på dette, både omkring omsorgsdelen og den praktiske hjælp. Og I så fald, hvordan ser man det planlagt.

Beslutning

Aalborg Kommunes grundlag for samarbejde og at indtænke pårørende er den til en hver tid gældende Pårørendepolitik, hvor den nuværende blev godkendt at af Byrådet den 12. december 2022.

Heri anerkendes det, at pårørende ofte besidder en unik viden, som kan støtte op i samarbejdet og have en afsmittende effekt på kvaliteten af den indsats, borgeren oplever i sin hverdag. Derfor skal det også være nemt for pårørende at byde ind med viden og kunne bidrage i den udstrækning, de kan og ønsker. Inddragelse af pårørende skal dog altid ske med respekt for den enkelte borgers integritet og ret til selv at bestemme. Derfor vil borgeren altid være udgangspunktet i samarbejdet mellem borgeren, pårørende og ansatte, og det er borgeren, der definerer, hvem der involveres og hvor meget.

Åben

Indstilling

Hvilken holdning har udvalget til, at brugerpårørende rådene på plejehjemmene bliver erstattet af Plejehjemsråd med de anbefalinger, der er fra både Danske Ældreråd og KL.

Beslutning

Der var en positiv stemning for Danske Ældreråd og KL´s anbefalinger.

Åben

Indstilling

Hvordan ser udvalget på problematikken om, at ikke alle demografi pengene fra staten som var tiltænkt de ældre i Aalborg Kommune, gik til de ældre. Hvordan er udvalgets medlemmers syn på, at penge beregnet ud fra demografi modellen, vitterlig også bliver tilført og anvendt på ældreområdet.

Beslutning

I forbindelse med det igangværende arbejde med Budget 2024 er der lagt op til, at de forvaltninger, som ydes midler til kompensation for det demografiske pres, selv skal finde 40% af disse midler indenfor egen budgetramme. For Senior og Omsorgs vedkommende vil det betyde, at forvaltningen i 2024 skal finde knap 16,6 mio. kr. til 40% medfinansiering af demografimidlerne (udregnet med afsæt i Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose fra august 2022).


Åben

Indstilling

Der er afsat 7,2 mill i de kommende år til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Hvilke tanker og synspunkter og ikke mindst tiltag, har udvalgets medlemmer til de fremtidige udfordringer, her tænker vi fra at gøre det attraktivt for de unge at søge ind på uddannelsen og til fastholdelse i faget.

Beslutning

Der har været afholdt temamøde for byrådet d. 27. marts 2023, hvor byrådet havde lejlighed til at drøfte forslag til indsatser, der kan styrke rekruttering og fastholdelse særligt på de borgernære velfærdsområder.

Indsatserne blev drøftet indenfor følgende temaer:

Tema om generelle indsatser, velfærdsuddannelser og påvirkning af arbejdskraft (herunder velfærdsteknologi) – forslag til indsatser:

 • Styrke rammer og vilkår for vejledere til social- og sundhedsuddannelserne

 • Arbejde videre med Inspirationsansættelser af helt unge mennesker (15-17 årige)

 • Flere relevante studiejobs

 • Erhvervspraktikker på tværs i Aalborg Kommune

Tema om omdømme, introduktion, uddannelse og kompetenceudvikling – forslag til indsatser:

 • Bedre og mere attraktivt job-site med afsæt i Karrieredestination Aalborg

 • Mentorordning for nyuddannede, nyansatte

 • Undersøge årsager til, at medarbejdere forlader arbejdspladsen

 • Videreuddannelse af social- og sundhedshjælpere

 • Brancheskifte for ledige målrettet velfærdsområderne

Tema om arbejdsmiljø, arbejdstid, ledelse, lønforhold og påvirkning af udbud af arbejdskraft – forslag til indsatser:

 • Opslag af stillinger på fuld tid

 • Seniorordninger for ældre medarbejdere på flere grupper, fx sygeplejersker

 • Fokus på forskellige livsfaser og dermed forskellige forventninger til arbejdslivet

Det forventes at budgetforligspartierne træffer endelig beslutning om, hvilke indsatser der skal arbejdes med på sit møde d. 12. juni 2023.


Åben

Indstilling

Seniorrådet ønsker en generel snak om fremtidens plejehjems byggerier og høre politikernes indstilling til boligernes indretning mv.

Beslutning

Seniorrådet fremsender deres synspunkter til ændringer i vejledning for byggeri af plejeboliger.

Åben

Indstilling

Evaluering af fælles bustur, hvor Seniorrådet havde inviteret Senior- og Omsorgsudvalget og Klima- og Miljøudvalget til at afprøve tilgængelighed for ældre og gangbesværede i NT’s nye elbus

Beslutning

Seniorrådet oplever at de er blevet hørt og at der er taget hånd om de input de kom med i forhold til bussens indretning.

Det er aftalt at Seniorrådet fremover involveres når der skal indkøbes nye busser.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje