Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Handicaprådet

24. august 2023 - referat fra Handicaprådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Handicaprådet.

24. august 2023 - referat fra Handicaprådet Referat fra Handicaprådet

Handicaprådet 24. august 2023

Åben

Beslutning

Godkendt med bemærkning om at pkt. 10 rykkes frem som nyt pkt. 9.

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Handicaprådet drøfter høringsversion af ny fritidspolitik for Aalborg Kommune med henblik på evt. udarbejdelse af høringssvar.

Fritidskonsulent Andy Nielsen, Sundhed og Kultur, deltager i behandlingen af punktet.

 

Beslutning

Fritidskonsulent Andy Nielsen (Sundhed og Kultur) deltog i behandlingen af punktet

Høringssvar:

Handicaprådet bemærker, at formen med at evaluere hvert andet år er rigtig god. Der mangler imidlertid lidt omkring handicaprelateret ulighed; det kan der arbejdes med i det videre arbejde, da social ulighed ikke er helt dækkende for handicapområdet. Handicaprådet ønsker at følge hvordan man får de sårbare, blinde, kørestolsbrugere mv. med ind i det videre arbejde.

Handicaprådet bemærker desuden, at det er vigtigt at have blik for hjemløse og andre minoritetsgrupper og deres adgang til fritidslivet. Handicaprådet opfordrer til, at der fremadrettet sættes endnu mere fokus på kognitiv og fysisk tilgængelighed ift. fritidslivet. Handicaprådet opfordrer til, at tilgængelighedsrådgiver Kit Bos kan være en god sparringspart ift. tilgængelighed.

Handicaprådet udtrykker en bekymring for, at brugerbetaling kan være en stor udfordring, hvis en hjælper skal med. Synlighed er afgørende, og der opfordres til at understøtte endnu mere af dette.

Handicaprådet vil slutteligt gerne opfordre til, at det sikres, at der er tilgængelighed ift. kurser på fx aftenskoler, der bør være tilgængelige for alle uanset livsvilkår.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Handicaprådet drøfter høringsversion af ny digitaliseringsstrategi for Aalborg Kommune med henblik på evt. udarbejdelse af høringssvar.

Konsulent Dianne Østergaard Nielsen (Økonomi og Erhverv) og IT-chef Lise Marcher (Job og Velfærd) deltager i behandlingen af punktet.

 

 

Beslutning

Konsulent Dianne Østergaard Nielsen (Økonomi og Erhverv) og IT-chef Lise Marcher (Job og Velfærd) deltog i behandlingen af punktet.

Høringssvar:

Handicaprådet bemærker, at der er bekymring for, at man taber mennesker med handicap i forbindelse med den tiltagende digitalisering. Det bekymrer særligt, at meget ansvar lægges over på pårørende, og der er en frygt for, at man taber nogen i processen. Det ses dog positivt, at der er fokus på dette i fællesskab mellem Danske Handicaporganisationer, Lev og Aalborg Kommune, og at man i fællesskab har arrangeret et ministerbesøg, hvor udfordringer italesættes af såvel borgere, brugerorganisationer, politikere, ledere og medarbejder.

 

Handicaprådet er forsat bekymret for etableringen af Skærmenheden i Senior og Omsorg, og særligt ift. fagligheden med kombinationen af fysiske besøg og skærmbesøg. Der opfordres til at have særligt fokus på udbyttet for borgeren.

Handicaprådet er bekymret for, at en automatisering af sagsbehandlingen (processen) springer led over, hvorfor det dog er positivt, at man alene anvender kunstig intelligens efter grundig efterprøvning og test. Det er antageligvis en del af fremtiden, og derfor er det positivt, at dette tilgås respektfuldt og med fokus på beskyttelse af menneskets persondata.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Handicaprådet drøfter høringsversion af Sundhedsaftalen 2024-2028 med henblik på udarbejdelse af høringssvar.

(Samarbejdsaftalerne under den Tværsektorielle Grundaftale kan findes her Den Tværsektorielle Grundaftale (rn.dk) Listen opdateres løbende, og der kan sorteres både på indsatsområde eller indsatser målrettet børn/voksne).

Mona Buus Buksti, sundhedsstrategisk konsulent, i Sundhed og Kultur deltager i behandlingen af punktet.

Beslutning

Sundhedsstrategisk konsulent Mona Buus Buksti (Sundhed og Kultur) deltog i behandlingen af punktet.

Høringssvar:

Handicaprådet vil gerne udtrykke stor ros for de rigtig mange gode elementer, der ligger i Sundhedsaftalen; herunder inkorporeringen af sundhedsklyngerne i Sundhedsaftalen, den brede definition af sundhed (det sociale er medtænkt) og medtænkningen af beskæftigelsesdelen (ens forsørgelsesgrundlag er meget vigtig, når man er syg).

Handicaprådet vil fremhæve vigtigheden af samarbejdet med civilsamfundet, herunder patientforeninger, besøgsvenner og bisiddere. Det styrker patientoplevelsen og skaber en holistisk tilgang til sundhedsvæsenet. Videre er det vigtigt at styrke pårørendes inddragelse i patientforløbene, herunder at deres rolle er veldefineret og tydelig. Pårørende skal sikres differentieret støtte, da deres ressourcer er forskellige. Det kan være med til at skabe mere effektive og tilpassede behandlingsforløb.

Handicaprådet bemærker videre, at det er rigtig godt, at der er kommet et stærkere og tydeligt fokus på at sikre sammenhæng, samarbejde og koordinering mellem sektorerne, så borgerne ikke falder mellem to stole. Handicaprådet bemærker yderligere vigtigheden af, at lighed i sundhed skal være bredt dækkende, så det også inkluderer mennesker med handicap.

Der er stor tilfredshed med at samarbejdet mellem kommunerne, regioner og almen praksis er godt. Selvom det ligger ud over Sundhedsaftalens ramme, så bør der dog også være opmærksomhed samarbejdet mellem regioner, når borgere krydses regionsgrænser.

Derudover betoner Handicaprådet, at det på samme måde vigtigt, at der samarbejdes helt tæt om 10 års planen for Psykiatrien, samt at der lægges opmærksomhed på den kortere levetid blandt fx borgere med psykiatriske sygdomme, mennesker med udviklingshæmning, og derudover fokus på digital sikkerhed, sårbarhed blandt unge, Endometriose mv.

Bilag

Åben

Indstilling

Orientering om Borgerrådgivningens årsberetning 2022

Socialfaglig konsulent Anja Kristensen fra Borgerrådgivningen præsenterer Borgerrådgivningens årsberetning for 2022.

Beretningen dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2022.

Beretningen indeholder som sædvanligt et indblik i beretningsperioden i tal, som giver et overblik over
aktiviteten i borgerrådgiverfunktionen og henvendelsernes fordeling på forvaltninger og afdelinger. Henvendelserne ses at fordele sig som de plejer og som man kunne forvente. I forhold til aktiviteten ses en
markant stigning sammenlignet med de to forrige år.

I beretningen vises funktionens arbejde via anonymiserede cases, som er udvalgte henvendelser i
beretningsperioden. Formålet er at vise, hvordan der konkret arbejdes med borgernes henvendelser og
hvordan dette arbejde bliver brugt til at skabe læring og forbedringer i kommunens sagsbehandling. Dette er en del af formålet med funktionen.

Den generelle anbefaling i årets beretning handler om råd og vejledning i modsætning til forvaltningsretlige
afgørelser. Det anbefales, at der er en øget opmærksomhed på denne sondring, idet en manglende sondring kan give retssikkerhedsmæssige udfordringer.

Borgerrådgiverens Beretning for 2022 kan tilgås via dette link:

Borgerrådgiverens beretning 2022 (aalborg.dk)

 

 

Beslutning

Handicaprådet vil gerne udtrykke sin store ros for Borgerrådgivningens vigtige arbejde, og tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, hvor godt og vigtigt at der er en velfungerende borgerrådgivning i Aalborg Kommune med to medarbejdere. Det kunne være interessant at se på effekten af borgerrådgivningsfunktionen på sigt. Det, at man kan tale med et rigtigt og uvildigt menneske, er meget vigtigt i et stærkt tiltagende digitaliseret samfund.

Handicaprådet havde en drøftelse af de forskellige forudsætninger, man som borger har ift. at kende sine rettigheder. Nogle er ressourcestærke, mens andre har færre ressourcer, og ved sidstnævnte har kommunen selvfølgelig oplysningspligt om disse. Her er borgerrådgiveren en konstruktiv og vigtig samarbejdspart ift. at sikre borgerens indsigt i et komplekst felt af lovgivning, rettigheder, praksis mv.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Handicaprådet drøfter forslag til revideret kvalitetsstandard for 2023 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-4) med henblik på evt. udarbejdelse af høringssvar.

Sagen blev også drøftet på Handicaprådets møde den 15. juni, og i forlængelse heraf er kvalitetsstandarderne revideret. 

 

(Tidligere indstilling til Senior- og Omsorgsudvalget.)

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til revideret kvalitetsstandard for 2023 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-4), der muliggør skærmbesøg som leveringsmetode, godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 4. oktober 2023.

Beslutning

Høringssvar:

Handicaprådet bemærker, at det forsat er svært at gennemskue konsekvenserne for serviceniveauet for borgerne, når ydelserne leveres via skærm. Det skal være fokus på mennesket og de forudsætninger, man har for at benytte skærmløsningen. Handicaprådet udtrykker sin bekymring for, at borgere vil vælge løsninger fra den private sektor i stedet, og at der skal være stor fokus på det sikkerhedsmæssige. Revurderes gerne halvårligt om det forsat er løsningen. Billedmaterialet må gerne være mere mangfoldigt.

Bilag

Åben

Indstilling

Sekretariatet fremsender til Handicaprådets drøftelse forslag til proces for Handicapprisen 2023. 

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Orientering om relevante emner ved forvaltningsrepræsentanterne.

Forvaltningsrepræsentanterne giver et indblik i status på Budget 2024 for hvert af områderne med fokus på mennesker med handicap.

Beslutning

Forvaltningsrepræsentanterne gav et overordnet indblik i status på Budget 2024 for hvert af områderne med fokus på mennesker med handicap.

Børn og Unge ser ind i en besparelse på ca. 120 mio. kr. over fire år. Skolelukninger er taget af budgetforslaget og erstattes af forslag om skolecentre i stedet. På skoledelen findes der besparelser i tildelingsfaktoren til forebyggelse af trivsel, mens lærerne skal undervise mere inden for den samme ramme. Derudover lægges der op til samlæsning af klasser på mindre skoler.

Job og Velfærd (børne og ungeområdet) er på samme måde nødt til at se ind i markante besparelser, der blandt andet inkluderer en lukning af Nexus, reduktioner i Midtbysjakket, 2 mio. kr. på adm. besparelser samt besparelser på supervision i familieplejen. Der lægges endvidere på til en besparelse på 3 mio. kr. på Konto 5 (midler direkte til borgere) samt et forstærket fokus på anvendelse af egne tilbud frem for eksterne. De øgede udgifter til kørsel rammer handicapområdet området hårdest med 6 mio. kr., hvilket betyder en stor serviceforringelse.

Job og Velfærd (voksenområdet) rammes af besparelser på 32 mio. i årene frem. Alene flexkørslens stigning på 51 % betyder, at der skal findes 2.5 mio. nu og mere fremadrettet. Dette forventes at medføre store besparelser blandt ansatte.

Sundhed og Kultur forsøger at lægge besparelsesprocesserne de steder, hvor det vurderes at det gør mindst ondt – fx penge fra sundhedsrammer. Der kigges desuden ind i reduktion af tilskud til foreninger og klubber. Administrationen rammes også af besparelser, og dette forsøges løst ved naturlig afgang. Der er imidlertid forslået midler afsat til genoptræning.

By og Land er på samme måde ramt af besparelser; og særligt ift. reduktion i anlægsprocesser fra andre forvaltninger. Der er forsat mange byggesager, og man forsøger at fordele mellem afdelinger og har stort fokus på medarbejdere og forøger på samme måde af søge tilpasning ved naturlig afgang.

Åben

Indstilling

Orientering ved formand, næstformand og medlemmer.

 

Budget 2024.
Aalborg Kommunes budgetproces for udarbejdelse af Budget 2024-2027 er i den afsluttende fase, og gennem foråret 2023 har Handicaprådet drøftet emner til dette. Emnerne har været

- etablering af et specialdesignet handicaptoilet, Pressalit Spaces, som et specifikt anlægsønske. 
- bekymring for etablering af skærmenheden (er etableret og på vej i drift)
- bekymring for forringelse af kvalitet og faglighed ved takstreduktioner på botilbud
- bekymring for nedlæggelse af aktivitetscentre

Handicaprådet har ikke fremsendt konkrete ønsker, hvorfor der lægges op til en drøftelse af hvordan rådet ellers kan gøre sin indflydelse gældende i den afsluttende fase af forhandlingerne.

Beslutning

Orientering ved formand, næstformand og medlemmer.

Formanden orienterede om henvendelse fra Nordjyske vedr. fremkommelighed og i den forbindelse tre klager over en restauration med stole placeret over en førerledning. Den pågældende restauration er ikke blevet gjort bekendt med klagerne, hvor der ønskes klarhed over proceduren for klager og viderebringelse af disse. Tilgængelighedsrådgiver Kit Bos involveres i det videre.

Næstformanden orienterede om anderledes og udfordrende budgetproces, og om den forstående budgetuge.

Bente Fjordside orienterede om henvendelse fra Lev om at møde talstærkt op pårørende og borgere og tilkendegive mening om besparelserne på borgermødet om budget 2024.

 

Budgetdrøftelse

Handicaprådet drøftede desuden budget 2024 og processen herfor. Handicaprådet har ikke indgivet budgetønsker til budgettet, og det blev besluttet at der fremadrettet er et stærkere fokus på at sikre den interne proces omkring dette.

Generelt bekymrer det Handicaprådet, at der lægges op til så markante besparelser. Særligt optager det Handicaprådet:

  • at der kommer flere børn i skoleklasser

  • en bekymret for ledsagerordningen

  • konsekvenser af takstreduktioner

Handicaprådet udtrykker en generel skuffelse og bekymring over det manglende nationale fokus på kommunerne, der bløder penge til den borgernære velfærd.

Åben

Indstilling

Sekretariatet orienterer

 

- om byrådets udpegning af ny suppleant for Rosa Sulaiman

- om status på handicapparkering i Aalborg Kommune

 

Beslutning

  • Dennis Charles Hansen (A) er af byrådet udpeget som ny suppleant for Rosa Sulaiman (A)

 

  • By og Land har sendt et første udkast til overblik over handicaptoiletter i Aalborg Kommune, hvor en stor del står foran udskiftning. Der er ikke tale om handicaptoiletter tilsvarende Pressalit Spaces. Der arbejdes på et overblik over hele kommunen.

 

  • Børn og Unge, Sundked og Kultur, Klima og Miljø og Senior og Omsorg indkaldes til møde den 4. september, hvor der også laves udkast til høringssvar vedr. Budget 2024-27.

Åben

Indstilling

Eventuelle emner.

Beslutning

  • Det blev drøftet om, der skal laves fortrolige tavsheds erklæringer, som rådet skal underskrive. Sekretariatet undersøges dette med tilgængelighedsudvalget, der har praksis herfor.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje