Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Erhvervsrådet

8. maj 2023 - referat fra Erhvervsrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Erhvervsrådet.

8. maj 2023 - referat fra Erhvervsrådet Referat fra Erhvervsrådet

Erhvervsrådet 8. maj 2023

Åben

Indstilling

Velkomst v. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen

Beslutning

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen bød velkommen med tak til Norlys for at være vært ved mødet samt give introduktion til Norlys og Energy Trading.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres om Energy Trading v Anders Bauditz, Norlys Energy Trading

Beslutning

Orientering.

Direktør Anders Bauditz gav en introduktion til, hvad Energy Trading er, samt hvordan de arbejder med prognoser for forbrug og produktion af strøm i en kontekst af fornybare energikilder såsom sol og vind.

Åben

Indstilling

Erhvervsstrategien sætter retning og målsætninger – handlingskataloget beskriver hvilke handlinger, der igangsættes for at opnå målsætningerne. Det er samlingspunktet for tværfagligt samarbejde og koordinering mellem forvaltningerne og udgangspunkt for inddragelse af eksterne aktører samt udvikling af partnerskaber i forhold til konkrete handlinger.

Indenfor hver prioritet er der etableret en arbejdsgruppe, som involverer relevante fagligheder på tværs af forvaltninger. Arbejdsgrupperne sikrer samklang, forankring og gennemførsel af handlingerne samt inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.

Handlingskataloget justeres årligt og suppleres i forhold til aktuelle behov i samarbejde med Erhvervsrådet. Første version af handlingskataloget påregnes klar til Erhvervsrådsmødet i september. Skitse til handlingskatalog uddeles til Erhvervsrådet mhp drøftelse af generelle input eksempelvis vedr. in-formations- og detaljeringsgrad samt ønsker til involvering i udvalgte indsatsområder og præsentation af fremdrift.

Oplæg v. Mette Bugge, Erhvervsdirektør om fremdriften og erfaringer indtil videre.

Sekretariatet indstiller,
- at Erhvervsrådet orienteres om status på arbejdsgruppernes arbejde, med nedslag i udvalgte arbejdsgrupper.
- at Erhvervsrådet drøfter skitse til handlingskatalog mhp input og ønsker til involvering i udvalgte indsatsområder.

Beslutning

Drøftedes.

Erhvervsrådet drøftede input til handlinger, hvoraf der eksempelvis kan nævnes koblinger til sundhedsinnovationshub i Aalborg Øst, efteruddannelse af medarbejdere i industrien samt styrkelse af formidling af hvad vi er gode til. Derudover drøftedes afrapportering af status på handlingerne til Erhvervsrådet. Handlingskataloget skal afrapportere i forhold til de indikatorer og målsætninger der er beskrevet i strategien samt give kort indblik i fremdriften på de enkelte handlinger. Hver indsats skal rapportere på kvantitative data i forhold til indikatorerne, men også give en kvalitativ vurdering af fremdrift. Derfor skal der være en målbar og konkret del samt en prosadel med vægt på væsentligste resultater og evt. udfordringer for at nå i mål – indenfor hvert indsatsområde. Dermed kan Erhvervsrådet løbende bidrage med input.


Åben

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet drøfter de muligheder LCA/LCC-krav giver for erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutionerne på baggrund af oplæg v. Michael Lund, Michael Lund A/S


Beslutning

Drøftedes.

Repræsentant for DI Byggeri Nordjylland, Michael Lund, gav et kort oplæg om LCA/LCC krav til nutidens og fremtidens byggeri samt arbejdet med CO2-regnskaber. Med de nye krav kommer der fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere i byggeriet, hvor data kommer til at fylde meget. Men også et nyt fokus på materialevalg med lavt CO2-aftryk. Det gav anledning til en god snak, om hvordan Erhvervsrådet kan samarbejde på tværs om bl.a. kompetenceudvikling og hjælpe især SMVer.

Åben

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres skriftligt om status på BEDRE Business – (indsats for at skabe nye virksomheder og indsats for at skabe vækst og udvikling i etablerede virksomheder).

Beslutning

Til orientering med bemærkning om at synliggøre når vi når virksomhed nr. 10.000.

Bilag

Åben

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres skriftligt om status på Green Hub Denmark.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres skriftligt om status på bæredygtig erhvervsservice og byggesagsbehandling.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

- at Erhvervsrådet orienteres skriftligt om status på beskæftigelsen og Aalborg Alliancen

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Lukket

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Indstilling

Møde 03-2023: 18. september, kl. 12.00 – 15.00
Møde 04-2023: 27. november, kl. 11.00 – 14.00

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Business Aalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere