Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - By- og Landskabsudvalget

20. april 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget

20. april 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget Referat fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. april 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender, til By og Landskabsudvalgets drøftelse materiale vedrørende arbejdet med forslag til budget 2024-27.

.

Beslutning

Drøftedes.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.080 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 4-4-119 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Sammenfattende redegørelse til miljørapport for kommuneplantillæg 4.080 og lokalplan 4-4-119.
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I kommuneplanramme 4.4.D1, under afsnit miljø tilføjes:
”Området er delvist belastet af vejtrafikstøj fra Universitetsboulevarden. Fremtidig lokalplanlægning skal fastlægge principper for disponering af anvendelser, bebyggelse, veje, stier, opholdsarealer, støjafskærmende tiltag mm., der sikrer at gældende grænseværdier overholdes.”

Derudover tilføjes en tekst til redegørelsesdelen for rammeområde 4.4.D1:
”Rammeområdet er delvist belastet af vejtrafikstøj fra Universitetsboulevarden. En ny lokalplan indenfor støjbelastede arealer må dermed kun udlægges til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre, at gældende grænseværdier for støj kan overholdes. Støjniveauet skal på planlægningstidspunktet fremskrives med 10 år.”

Forslag til ændringer i lokalplan

I lokalplan 4-4-119 fjernes byggeretsgivende bestemmelser for delområde B6 i tekst og kortbilag. Ændringen medfører en række konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag.

Samtidigt indarbejdes de ændringer, der er foretaget i forlængelse af opdateret støjnotatet, så grænseværdier i delområder omfattet af kommuneplanrammeområde 4.4.D2 overholdes.

Det samlede overblik over ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Høring af berørte myndigheder og borgere

I henhold til Lov om planlægning kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planer foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringer på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har givet anledning til ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

I høringsperioden har Aalborg Kommune modtaget høringssvar fra Vejdirektoratet og fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der har medført ændringer, der berører 4 borgere/virksomheder. Disse er derfor blevet hørt.

Aalborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til ændringerne.

Fornyet høring

Det vurderes, at øvrige ændringer ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen kan ikke anbefale.

 

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • at Kommuneplantillæg 5.034 frafaldes.
 • Lokalplan 5-1-106 endeligt med nedenstående ændringer.

Kommuneplantillæg frafaldes

Bolig- og Planstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen) har gjort indsigelse mod kommuneplantillæg 5.034 i forbindelse med den offentlige høring. Indsigelsen fremsættes efter anmodning fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES). Indsigelsen har den virkning efter planlovens § 29, at planforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed imellem parterne.

FES angiver følgende begrundelser for anmodningen:

 • Planforslaget sikrer ikke i tilstrækkelig grad de millitære sikkerhedshensyn i form af indsigtsgener og patruljering i forhold til Flyvestation Aalborgs virke.
 • FES kan ikke acceptere, at der etableres støjskærm eller støjvold på Forsvarsministeriets ejendom, idet det vil have indflydelse på Flyvestation Aalborgs virke.

Kommuneplantillægget omfatter en mindre udvidelse af kommuneplanramme 5.1.R2 langs med Thisted Landevej. Udvidelsen havde til formål at give mulighed for placering af en støjskærm. Udvikler har efterfølgende redegjort for, at støjafskærmning kan placeres længere mod nord og uden for Forsvarsministeriets ejendom.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at imødekomme indsigelse fra FES, som ikke ønsker lokalplanlægning for matr.nr. 25d Vadum By, Vadum anbefaler By og Land, at der laves følgende rettelser.

Lokalplanens redegørelse

 • I afsnittet ”Oversigtskort” indsættes nyt kort med opdateret lokalplanafgrænsning.
 • I afsnittet ”Lokalplanområdet” konsekvensrettes oplysning om lokalplanens størrelse samt beskrivelse af lokalplanområdet.
 • I afsnittet ”Omgivelser” konsekvensrettes oplysning om lokalplanens omgivelser.
 • I afsnittet ”Disponering og anvendelse” indsættes nyt illustrationskort.
 • Afsnittet ”Kommuneplan” konsekvensrettes.
 • Afsnittet ”Vejbyggelinje” slettes som konsekvens af, at matr.nr. 25d Vadum By, Vadum ikke indgår i lokalplanen.
 • Afsnittet ”Støj” konsekvensrettes i forhold til, at der skal etableres støjskærm nord for matr.nr. 25d Vadum By, Vadum og ikke langs Thisted Landevej.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 7.6 tilføjes, at støjvold syd for delområde C skal etableres med en placering som vist i princippet på Kortbilag 2.
 • I pkt. 7.6 tilføjes, at støjvold skal udformes som en naturlig del af landskabet og ikke som et teknisk anlæg. Skråningsanlæg må ikke være stejlere end 1:3, og støjvolden skal udformes med en variation af skråningshældninger. Skråninger skal udformes blødt afrundet i top og bund.
 • I pkt. 7.6 ændres teksten, så det ikke fremgår, at der er mulighed for at etablere en støjskærm langs nordsiden af Thisted Landevej.
 • I pkt. 7.6 ændres, at bakkelandskabet skal være mindst 1,5 m lavere end støjskærmens top til at bakkelandskabet skal være mindst 2,0 m lavere end støjskærmens top.

Lokalplanens bilag

 • Alle kortbilag konsekvensrettes i forhold til, at Forsvarsministeriets areal nord for Thisted Landevej (del af matr.nr. 25d Vadum By, Vadum) ikke er en del af lokalplanen længere.
 • På Kortbilag 2 indtegnes mulighed for en støjvold syd for delområde C.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • igangsætning af fordebat for nye boliger i Hou.
 • at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Alabu Boligs ansøgning om fleksibel udlejning for afdelinger i Grønlandskvarteret, Aalborg Øst og Ø-gadekvarteret.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender den fremtidige trafikafvikling i krydset Hasserisgade / Vesterbro jf. de mulige løsninger beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt, idet Hasserisgade åbnes for alle trafikformer; bil, cykel og kollektiv trafik i begge retninger, og idet signalanlægget opgraderes med trafikstyring (radardetektering).

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projektets gennemførelse i henhold til sagsbeskrivelsen og bilaget.

Beslutning

Anna Aaen og Jane Østergaard kan godkende. 

Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen kan ikke godkende, men er generelt positive overfor fremkommelighedsprojekter for den kollektive trafik på Østerbro. Dog ønskes et bedre grundlag for beslutningen, herunder dybere konsekvensanalyser for den
samlede trafik.

Jan Nymark Rose Thaysen, Peter Lindholt og Vibeke Gamst kan ikke godkende, idet de afledte konsekvenser for områdets beboere, beredskaber, butikker langs Østerbro, tilgængelighed til midtbyen samt de gennemkørende trafikanter ikke er belyst. Der ønskes udarbejdet et alternativt fremkommelighedsprojekt, hvor krydset Karolinelundsvej/Østerbro ligeledes inddrages, med henblik på at forbedre de trafikale forhold for alle mobilitetsformer.

Indstillingen er herefter ikke godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering redegørelse for resultaterne af benchmark som redskab til dokumentation af konkurrencedygtighed i egenproduktionen i grøn drift, herunder brug af KPI (Key Performance Indicator) i forbindelse hermed.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- Landskabsudvalget godkender, at udlejning af jagt på kommunale arealer, angivet som egnede i bilaget, udbydes som en kombination af offentligt udbud og begrænset udbud til jagtforeninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Beslutning

 • Stigsborg, status på anlægsprojekter og planer.
 • Orientering om rammebeløb vedr. almene boliger. 

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

 • Fredning Sorthøj
 • Parkeringsudfordringer Mellem Broerne
 • Bilgården Hostrup
 • Jasminparken
 • Cykel- og gangbro

Åben

Beslutning

 • PlusBolig
 • Allé-skolen
 • Nørresundby Torv

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje