Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - By- og Landskabsudvalget

5. oktober 2023 - dagsorden fra By- og Landskabsudvalget

5. oktober 2023 - dagsorden fra By- og Landskabsudvalget Dagsorden fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. oktober 2023

Åben

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 2.029 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 2-3-201 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I rammeområde 2.3.B4 og 2.3.O2 tilføjes under tekniske anlæg: ”Inden for rammeområdet forefindes et nedgravet 150 kV elkabel med deklarationsbælte, som kommende bygge- og anlægsarbejder skal iagttage”.

I rammeområde 2.3.B10 ændres bebyggelsesprocent fra max 30 % til max 40 %. Der er tale om en redaktionel konsekvensrettelse, idet den vedlagte skitse og lokalplanens byggemuligheder overstiger 30 %.

I redegørelsen tilføjes følgende afsnit om Bilag IV arter:

”Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. By og Land har foretaget undersøgelser af flagermus inden for lokalplanområdet. Der er udarbejdet et notat med resultaterne og konklusion på undersøgelserne.

På baggrund af lydoptagelser med flagermusdetektorer (stationær og manuel) i yngleperioden konkluderes, at flagermus ikke benytter bygningerne og området som sommerkvarter eller yngleområde.

Ligeledes på baggrund af lydoptagelser i sensommer/trækperioden konkluderes, at bygningerne ikke bliver brugt af flagermus i trækperioden, men at arterne sydflagermus og dværgflagermus i trækperioden bruger den sydlige del af planområdet (hvor der er træer og insektforekomster) i større og varierende grad til fouragering og sociale aktiviteter.

Det vurderes at flagermusene bruger de grønne korridorer i og omkring planområdet i en vis grad og at disse er vigtige for deres efterårsadfærd og trækbevægelser. Selve skolebygningerne bliver ikke benyttet som ledelinje hverken i yngleperioden eller sensommerperioden. Det vurderes, at bygningerne med fladt tag ikke er egnede vinterkvarter/rastesteder for flagermus og det vurderes usandsynligt, at bygningerne med saddeltag er vinterkvarter.

Samlet set konkluderes, at nedrivning af skolebygningerne ikke vil medføre en påvirkning af yngle- eller rasteområder for flagermus eller af områdets økologiske funktionalitet for flagermus.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at sikre, at der tages det bedst mulige hensyn til grundvandet i et område med indvindingsopland foreslås det af forvaltningen, at facader kun må udføres i ”ren” mursten, og ikke vandskuret mur eller ”mur” der kan males.

Lokalplanens redegørelse

I afsnittet ”Bebyggelse”:
”Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer. Der skal indarbejdes detaljering vha. andre materialer, variationer af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.”

Erstattes af:

”Facader skal udføres som blank mur i teglsten. Der skal indarbejdes detaljering vha. variationer af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.”

Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.3 slettes: ... ”Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.” samt ... ”andre materialer” ...

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

 

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.081 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 4-3-112 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 7.3 tilføjes: ”Derudover skal der etableres et lystæt hegn, der i nødvendigt omfang skærmer lys fra biler på parkeringsarealer.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 9.024 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

Beskrivelsen af Bilag IV-arter i kommuneplantillæggets redegørelse ændres, så det præciseres, at planen ikke forudsætter fældning af træer. Samlet set vurderes planen ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.043.
 • forslag til Lokalplan 3-5-105.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • at der fastholdes en restriktiv praksis i håndhævelsen af den bevarende lokalplans bevaringsbestemmelser for bygninger med en bevaringsværdi 1-3,
 • at der ikke meddeles dispensation til udskiftning / ændring af vinduespartier i St Algade 14, Nibe, og
 • at der ikke meddeles dispensation til at ændre facaden fra blankt murværk til pudset i Færchs Torv 1-3, Nibe.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering (VVM) for solcelleanlæg ved Milbakken.
 • at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status på puljeprojektet; Udmøntning af lokalplaner.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering resultatet af opdateret detailhandelsre-degørelse for aflastningsområde ved Bouet.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nye skoleruter til Børne- og Ungeuniverset, jf. sagsbeskrivelsen.

Bilag

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Åben

Lukket

Lukket

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje