Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Børne- og Undervisningsudvalget

16. maj 2023 - referat fra Børne- og Undervisningsudvalget

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Børne- og Undervisningsudvalget.

16. maj 2023 - referat fra Børne- og Undervisningsudvalget Referat fra Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 16. maj 2023

Åben

Indstilling

Program for Fællesmødet med Job- og Velfærdsudvalget - ca. tidspunkter.

11:30 - 12:00
Frokost

12:00 - 12:30
Orientering om status på "Bæredygtigt Børne- og familiesamarbejde" og "Sammen om Stærke
Fællesskaber"

12:30 - 13:00
Drøftelse af serviceeftersyn på fraværsindsatser, tidlige og forebyggende indsatser i Aalborg Kommune

13:00 - 13:15
Orientering om justering af forebyggelsesseminarierne

13:15 - 13:30
Drøftelse af 1. års status for "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - version 3.

13:30 - 13:35
Drøftelse af handleplan for Tryg digital By i perioden 2023-2024

13:35 - 13:45
Orientering om Benchmark vedr. unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Børn- og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalget, orienteringspunkter som fremgår af vedlagte bilag. De punkter der er nævnt med overskrift, gives der en mundtlig orientering om på mødet, og er der spørgsmål til de øvrige orienteringspunkter besvares disse på mødet.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender,

 • at Byplanvejens skole og Seminarieskolen sammenlægges på Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg med de dertilhørende distriktsændringer som følger heraf

 • at Herningvej skole og Tornhøjskolen sammenlægges på Herningvej 35, 9220 Aalborg med de dertilhørende distriktsændringer som følger heraf

 • at skoledistrikterne for Mellervangskolen, Gug Skole og Gistrup skole ændres som beskrevet

 • at skolesammenlægningerne og de dertilhørende distriktsændringer træder i kraft i forbindelse med opstarten af skoleåret 2024/25

 • at mulighederne for at anvende Tornhøjskolens bygninger til Børn og Unges administration, eventuelt i sammenhæng med andre kommunale funktioner, afdækkes

 • at forslag til handlinger til den videre implementeringsproces, på baggrund af høringssvarene, imødekommes

 

 

 

 

 

Beslutning

Anbefales.

Børne- og Undervisningsudvalget imødekommer forslagene til handlingerne til den videre implementeringsproces. I tilknytning hertil ønskes desuden en opmærksomhed på legepladser, hvor der forventes byrådets opbakning til, at der afsættes 2,0 mio. kr. i forbindelse med budget 2024.

Som beskrevet i sagen, er det udvalgets forventning, at skolerne er klar til ibrugtagning per 1. august 2024 med færdiggjorte akutte renoveringer og nødvendige lokalemæssige tilpasninger.

I forhold til de akutte renoveringer forelægges udvalget den 20. juni 2023 en tillægsbevillingssag, hvor der søges om bevilling til håndtering af det akutte renoveringsbehov, som samlet set er opgjort til 41,6 mio. kr. Heraf kan 39,6 mio. kr. finansieres som et energilån.

Der er i investeringsoversigten allerede budgetteret med et energirenoveringsprojekt på Byplanvejens Skole i 2023 på 5,0 mio. kr. Dette er sat på pause indtil byrådets beslutning om skolesammenlægninger. Ved beslutning om sammenlægning vil de 5,0 mio. kr. af udvalget kunne omprioriteres til energirenovering på Seminarieskolen uden yderligere optagelse af energilån. De resterende 2,0 mio. kr. vedrører følgeudgifter for energirenoveringerne, men som ikke kan lånefinansieres.

Det ønskes desuden, at forvaltningen indgår dialog med By og Land vedrørende opprioritering af skolerne, hvad angår sikre skoleveje.

Bilag

Lukket

Åben

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender

 • At fokusområderne, anbefalingerne og de tilhørende handlingsforslag i afrapporteringen ”Sammen om Stærke Fællesskaber” udgør det overordnede grundlag for det videre arbejde med Stærke Fællesskaber i Børn og Unge
 • At anbefalingerne erstatter ”Principper for inklusion i Børn og Unge” behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget den 11. oktober 2022
 • At den skitserede tids- og procesplan danner udgangspunktet for det videre arbejde med Stærke Fællesskaber
 • At afrapporteringen inddrages i den videre proces ift. arbejdet med Budget 2024-2027
         

Beslutning

Godkendt med bemærkning.

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at hovedrapporten sammen med de fire afrapporteringer udgør det videre grundlag for omstillingsarbejdet på området.

Udvalget har hørt de rejste bekymringer vedrørende rapportens anbefalinger, og uddyber i den sammenhæng, at der med dagens godkendelse af sagen, på sigt sker en omlægning af nogle af vores specialtilbud, og at de ikke lukker.
 
Børne- og Undervisningsudvalget vil blive forelagt indstillinger for de handlinger der kræver politisk godkendelse, og afrapporteringen vil indgå i den videre proces ift. arbejdet med Budget 2024-27. Der vil være tale om en flerårig omstillingsproces.
 
Udvalget har desuden en særlig opmærksomhed på samarbejdet med interesse- og faglige organisationer og forældre og den kommunikationsopgave, der vil følge med omstillingsarbejdet.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, anbefalinger på baggrund af analyse af rengøringsområdet i Børn og UngeBeslutning

Udsat.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2023.Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd og Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, status på "Bæredygtigt Børne- og familiesamarbejde" og "Sammen om Stærke Fællesskaber".

På mødet vil Hanne Manata og Mads Rune Jørgensen give en kort introduktion til de to strategier.

Hovedrapporten fra Børn og Unges projekt "Sammen om stærke fællesskaber" samt Job og Velfærds "Udviklingsstrategi for Bæredygtigt Børne- og familiesamarbejde" er begge vedhæftet som bilag.Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge og Job og Velfærd fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets og Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse, omsætningsplan for serviceeftersyn på fraværsområdet for elever i Aalborg Kommune.Beslutning

Drøftedes.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, justering af forebyggelsesseminarierne.Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, 1. års status "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune".

Er tidligere drøftet på Job- og Velfærdsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget med følgende referater.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget 

Drøftedes.

Det er et område som Børne- og Undervisningsudvalget finder vigtigt.

Udvalget opfordrer til, at der i indsatserne også sættes fokus på værdien af fritidsjob, uddannelse og rollemodeller.

Udvalget foreslår, at temaet bliver en drøftelse på det fælles udvalgsmøde med Job og Velfærdsudvalget den 16. maj 2023. Lasse Puertas Navarro Olsen og Peter Larsen var fraværende.

Beslutning fra Job- og Velfærdsudvalget

Drøftedes.

Daniel Borup og Rosa Sulaiman var fraværende.Beslutning

Drøftedes.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, handleplan for Tryg digital By i perioden 2023-2024.

Er tidligere drøftet på Job og Velfærdsudvalget samt Børn og Undervisningsudvalget med følgende referater.

Beslutning fra Job- og Velfærdsudvalget

Drøftedes

Daniel Borup og Rosa Sulaiman var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget

Drøftedes.

Lasse Puertas Navarro Olsen og Peter Larsen var fraværende.Beslutning

Drøftedes.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets og Job- og Velfærdsudvalgets orientering, hovedresultater fra analyse om unge uden uddannelse eller beskæftigelse.

Beslutning

Til orientering.

Peter Larsen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

Peter Larsen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Peter Larsen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Peter Larsen og Lotte Finck var fraværende.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere