Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Oplysningspligt i Skoleforvaltningen

Her kan du læse om Oplysningspligt i Skoleforvaltningen, hvordan vi behandler dine og dit barn/børns personoplysninger?

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Aalborg Kommune er overornet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Dog repræsenteres kommunen af de enkelte forvaltninger, hvorfor Skoleforvaltningen konkret anses for ansvarlig for oplysninger om dig og dit barn/børn. 

Kontakt Skoleforvaltningen

Kontaktoplysninger Skoleforvaltningen 

Kontakt Skoleforvaltningens databeskyttelseskonsulent

Skriv til Lill-Jana Vandmose Larsen


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Skoleforvaltningens databeskyttelseskonsulent Lill-Jana Vandmose Larsen på tlf. 93 52 00 34.

Skriv til Lill-Jana Vandmose Larsen


Vi er også forpligtet til at oplyse kontaktoplysningerne for kommunens centrale databeskyttelsesrådgiver, Henrik Johannes Rask, som du kan læse mere om via dette link:

Læs om Henrik Johannes Rask

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Aalborg Kommunes Skoleforvaltning behandler oplysninger om dit og dit barns/børns navne, CPR-numre, adresse(-r), kontaktoplysninger, samt de helbreds-, trivsels-, standpunkts- og øvrige oplysninger, som er relevante i forbindelse med undervisningen, skolegang og evt. fritidstilbud.  

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår af:

- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.
- Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g.
- Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
- Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

4. Modtagere af dine personoplysninger
Skoleforvaltningen videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav herpå.

Det kan også være nødvendigt at dine oplysninger videregives til forvaltningens samarbejdspartnere, f.eks. systemleverandører og eksterne fagpersoner. Vi er i så fald forpligtede til at indgå en kontrakt med disse om, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi er forpligtede til at gøre.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Som kommune er vi underlagt en række regler, der regulerer, hvad vi må slette og hvornår. Opbevaringsperioden varierer efter hvilken type oplysninger, der er tale om. Såfremt du har brug for at vide, hvor længe vi opbevarer en konkret type oplysning, er du velkommen til at kontakte os, jf. ovenfor punkt 2.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse) eller sletning

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt der er tale om oplysninger i et dokument, vil der typisk blive tale om en berigtigelse ved, at vi vedlægger dine bemærkninger, da vi i de fleste tilfælde ikke må eller kan slette allerede registrerede oplysninger.

Kun i helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Sker der sletning eller berigtigelse i personoplysninger, som vi tidligere har videregivet til andre, skal vi give dem besked om ændringerne, hvis det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

- Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

- Ret til at få flyttet dine personoplysninger (retten til dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse eller flytte dem til en anden dataansvarlig.

Det kan du, når følgende to betingelser er opfyldt:
1. Dine personoplysninger behandles automatisk og er baseret på et samtykke eller nødvendige for at opfylde en kontrakt.

2. Du har selv givet os de personoplysninger, som behandles
Rettigheden gælder imidlertid ikke, hvis dine personoplysninger er nødvendige for løse opgaver i samfundets interesse, eller vi bruger dem til offentlig myndighedsudøvelse.

- Ret til at tilbagekalde dit samtykke. Link til samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykket skal være lige så let for dig, som det var at afgive samtykket. 

- Ret til at få oplyst baggrunden for din pligt til at afgive oplysninger

Du har ved vores første henvendelse til dig endvidere ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger, og hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

7. Klageadgang
Hvis du får helt eller delvis afslag på en anmodning om ovenstående regler, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

8. Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om dine rettigheder på kommunens side hjemmeside

Eller i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Se folder om oplysningspligt i pdf-fil

Læs om sikkerhedsbrud

Del indhold