Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunale tilskudsmuligheder for foreninger, kulturarrangører m.fl.

Her kan du se, hvilke muligheder, du har for at søge tilskud til aktiviteter m.v., der foregår i Aalborg Kommune.

Tilskud særligt i forhold til børn og unge

Tilskud til foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget

Tilskud til kultur

Tilskud til projekter i landdistrikterne 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

 


Tilskud særligt i forhold til børn og unge:


Theodores Fond

Formål: At yde tilskud til børns egne ideer og projekter, der vil forbedre deres hverdag i skole og institution, samt initiativer, som børn og voksne er fælles om.

Hvem kan søge: Børn i alderen 0-16 år fra Aalborg Kommune, eventuelt med hjælp fra voksne.

Ansøgningsfrister: Den 1. i hver måned.

Max. støtte: Ingen maksimumgrænse.

Medfinansiering: Ingen krav.


Tilskud til foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget:


Lokaletilskud til foreninger, herunder tilskud til hytteleje

Formål: At yde tilskud til driftsudgifter for lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for foreningsaktiviteter.
Særlige regler gælder for leje af lokaler uden for kommunen og for leje af lejrpladser og hytter.

Hvem kan søge: Foreninger, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettigede.

Ansøgningsfrister: Lejemål og driftsudgifter skal godkendes på forhånd som tilskudsberettigede. Som udgangspunkt vil budgettet være det samme som er godkendt for indeværende år, hvis andet ikke er aftalt. Budgettet vil komme til at fremgå på Fritidsportalen.

Max. støtte: Tilskudsprocenten fastsættes for et år ad gangen. Der skal aflægges regnskab for lokaleudgifterne hvert år.

Medfinansiering: Restbeløbet.

Kontakt: Heidi Pedersen, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4164.

Læs mere om lokaletilskud

Læs mere om tilskud til hytteleje og find ansøgningsskema


Materielpuljen til foreninger

Formål: At støtte anskaffelse af særligt materiel til foreninger.

Hvem kan søge: Foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettigede.

Projekttype: Særligt materiel til foreningsbrug. Ikke materiel til den enkelte udøver/det enkelte foreningsmedlem.

Ansøgningsfrister: Løbende ansøgning.

Max. støtte: Der ydes maksimalt et tilskud på 50 % af den samlede udgift.

Medfinansiering: Varierer.

Kontakt: Kontakt nedenstående for flere oplysninger.

Idrætsforeninger: Søren Ørgaard, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4167.

Korps og andre foreninger: Anders Kromann, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4169.

Læs mere om materielpuljen til foreninger


Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til foreninger

Formål: At yde tilskud til uddannelse og videreuddannelse af ledere og instruktører inden for foreningslivet.

Hvem kan søge: Foreninger, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettigede, kan søge tilskud til uddannelse af ledere, instruktører og trænere. Foreningen søger på vegne af den enkelte person.

Ansøgningsfrister: Løbende ansøgning, dog skal ansøgning indsendes i det år, kurset har fundet sted. Tilskud ydes, så længe der er penge i kommunens pulje.

Max. støtte: Se linket "læs mere" nedenfor. Tilskud til interne kurser skal godkendes, før kurset holdes.

Medfinansiering: Ja.

Kontakt: Heidi Pedersen, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4164.

Læs mere om tilskud til leder- og instruktøruddannelse og find ansøgningsskema


Udviklingspuljen til foreninger og aftenskoler

Formål: At støtte udvikling i foreninger og aftenskoler. Herunder at fremme sundhed, rekruttering af ledere, trænere og medlemmer.

Hvem kan søge: Foreninger og aftenskoler, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettigede.

Projekttype: Materialer, PR o.l.

Ansøgningsfrister: Løbende ansøgning.

Max. støtte: Kontakt nedenstående for flere oplysninger.

Medfinansiering: Varierer.

Kontakt:

Idrætsforeninger: Søren Ørgaard, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4167.

Korps og andre foreninger: Anders Kromann, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4169.

Aftenskoler: Inge Brusgaard, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, tlf. 9931 4165, inge.brusgaard@aalborg.dk

Læs mere om udviklingspuljen


Prioriteringskataloget til foreninger: Støtte til byggeprojekter

Formål: At støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier.

Hvem kan søge: Foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettigede.

Projekttype: Anlægsbyggerier, ombygninger af og tilbygninger til eksisterende klubhuse.

Ansøgningsfrist: 15. august. Vi anbefaler, at man tager kontakt til forvaltningen i god tid inden ansøgningsfristen. Folkeoplysningsudvalget prioriterer de indkomne ansøgninger i slutningen af året.

Max. støtte: Kontakt nedenstående for flere oplysninger.

Medfinansiering: Varierer.

Kontakt:
Idrætsforeninger: Søren Ørgaard, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, 9931 4167.

Korps og andre foreninger: Anders Kromann, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, 9931 4169.

Generelle henvendelser om prioriteringskataloget: Steen Hørdum, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, 9931 4255.

Læs mere om prioriteringskataloget


Aktivitetstilskud til børn og unge i foreninger

Formål: At yde tilskud til foreningers medlemmer under 25 år til brug for aktiviteter.

Hvem kan søge: Foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettigede.

Ansøgningsfrister: Medlemstal skal indberettes via fritid.aalborg.dk senest den 28. februar.

Max. støtte: Tilskuddet tildeles ud fra et pointsystem baseret på medlemmernes alder og omregnes derpå til et beløb i kroner.

Kontakt: Heidi Pedersen, Sundhed, Fritid og Landdistrikter, 9931 4164.

Læs mere om aktivitetstilskudTilskud til kultur:


Kulturpuljen - tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter

Formål: At støtte publikumsrettede kulturaktiviteter i Aalborg Kommune med offentlig adgang. Midlerne i kulturpuljen prioriteres anvendt i forhold til de overordnede målsætninger i kommunens kulturpolitik.

Hvem kan søge: Enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

Projekttype: Kulturaktiviteter, jf. retningslinjerne. Visse initiativer ydes der ikke støtte til - se retningslinjerne.

Ansøgningsfrister: Ansøgning om tilskud til aktiviteter indsendes i god tid før arrangementet og mindst 14 dage før. Ansøgninger behandles normalt 2 gange årligt og skal være Sundheds- og Kulturforvaltningen i hænde senest den 1. februar eller 1. september. Ansøgninger om tilskud til og med 30.000 kr. kan behandles løbende.

Max. støtte: Man kan højst forvente tilskud til 75 % af budgettet for aktiviteten fra kulturpuljen. Samme projekt kan som udgangspunkt højst forvente at opnå tilskud 3 gange eller i 3 år.

Medfinansiering: Varierer.

Læs retningslinjerne for støtte fra kulturpuljen

 


Kulturens Rum og Rammer-pulje

Formål: At understøtte byggerier - såvel nye byggerier som renoveringer. Endvidere kan Kulturområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen pege på ønsker og projekter.

Hvem kan søge: Kulturlivet i Aalborg Kommune.

Projekttype: Byggeri, renovering og lignende - se retningslinjerne.

Ansøgningsfrister: Ansøgning bør indsendes i god tid før ansøgningsfristen 15. august. Se krav til ansøgningen i retningslinjerne.

Max. støtte: Varierer.

Medfinansiering: Ja.

 


Kulturens Udviklingspulje

Formål: At støtte kulturaktiviteter og projekter mv. der medvirker til, at flere benytter kommunens kulturtilbud fx via publikumsudvikling. Puljen støtter også projekter og aktiviteter, hvor kultur bidrager til at varetage væsentlige kommunale og almennyttige interesser (fx inden for sundhed, trivsel, læring og integration).

Kulturens Udviklingspulje støtter kun projekter mv., der er åbne og tilgængelige for alle i Aalborg Kommune og som realiseres i Aalborg Kommune.

Kulturens Udviklingspulje har et særligt fokus på samarbejde med folkeskoleområdet.

Hvem kan ansøge: Kulturens udviklingspulje kan søges af kulturinstitutioner og andre kulturproducenter, der ønsker støtte til at udvikle borgerrettede kulturprojekter i Aalborg Kommune, jf. formålet ovenfor.

Ansøgningsfrist: 1. maj. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

Max støtte: 100.000 kr.

Medfinansiering: min. 25%

Læs mere om retningslinjer for Kulturens Udviklingspulje

 


MUSAM - støtte til rytmiske musikere

Formål: Formålet er at yde støtte til musikere og dermed fremme vilkårene for den rytmiske scene i Aalborg. Der ydes kun støtte til initiativer inden for rytmisk musik.

Hvem kan søge: Musikere, der bor i Aalborg Kommune.

Projekttype: MUSAM uddeler støtte til det lokale vækstlag via flere puljer. Læs mere på MUSAMs hjemmeside.

Ansøgningsfrister: Normalt den første mandag i februar, maj og september.

Max. støtte: I kommunens budget er der afsat ca. 240.000 kr. til MUSAM. Der er i princippet ikke noget loft for støtten til den enkelte ansøger.

Medfinansiering: Varierer.

Læs mere om MUSAM


Støtte til udsmykning i det offentlige rum - Aalborg Kommunes Kunstfond

Formål: Aalborg Kommunes Kunstfond har til formål at indkøbe kunstværker til udsmykning af kommunen (offentlige områder og institutioner).

Hvem kan søge: Borgere, foreninger, organisationer m.v.

Projekttype: Udsmykning i det offentlige rum.

Ansøgningsfrister: Løbende ansøgning.

Max. støtte: Principielt ingen maksimumsgrænse.

Medfinansiering: Mindst 2/3.

Kontakt: Sundhed, Fritid og Landdistrikter, 2099 4180.

Læs mere om kunstfonden

Link til kunstfondens ansøgningsskema 


Puljer under KulturKANten - Nordjyllands regionale kulturaftale, hvor Aalborg Kommune er medlem

KulturKANten er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske kulturliv.

Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen

Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne, for den måde vi ser og møder verden på.

Der er 2 puljer under KulturKANten: KAN-puljen og Ud-over-KANten-puljen

Ud-over-KANten er en pulje, der støtter det nordjyske vækstlag inden for kunst og kultur.  Her kan man få op til 10.000 kr. her og nu til et kulturprojekt, der bidrager til at opfylde KulturKANtens vision. Der er løbende ansøgningsfrist.

I KAN-puljen kan Nordjyllands kulturaktører søge midler til store projekter, der bidrager til at opfylde KulturKANtens vision. Puljen er opbrugt for perioden 2017-2020.

Læs mere om KulturKANtens puljer


Tilskud til projekter i landdistrikterne: 

  • Kvikpuljen  (Som er en del af Puljen til Lokale Projekter)

  • Forsamlingshuspuljen

Læs mere om alle landdistriktspuljer i 2019 


Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18 puljen)

Formål: At støtte frivilligt socialt arbejde for udsatte grupper, som syge, hjemløse, kriseramte etc. i Aalborg Kommune.

Hvem kan søge: Foreninger og andre former for organisationer/netværk/enkeltpersoner kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Projekttype: Der kan søges til aktiviteter, drift og etablering.
 
Ansøgningsfrister:
 Der kan søges én gang om året i perioden 1. april til 30. september.
 
Der kan som minimum ansøges om 2000 kr.

Huslejeudgifter støttes undtagelsesvis og maksimalt med op til 75 % af den dokumenterede, nødvendige udgift.

Medfinansiering: Der er ikke krav om medfinansiering.

Læs mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde

 

Del indhold