Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skovområder i Aalborg Kommune

Borgere og turister i Aalborg Kommune har adgang til en lang række spændende skovområder. Både store og små. Mange af disse skove er kommunale skove.

Hammer Bakker

Vester Aslund Plantage

Koldkær Skov og Trekantskoven

Lundby Bakker og Lundby Krat

Drastrup Skov

Hammer Bakker - beliggende 10 km nord for Aalborg

Hammer Bakker lå som en ø i stenalderhavet med et landskab blottet for plantevækst. I dag består Hammer Bakker af talrige skovklædte bakkepartier med spredte større og mindre hedepartier og små lysninger. Søer, moser og vandløb er sjældne. En undtagelse er Pebermosen, der er en af de få søer, der findes i Hammer Bakker.

I Hammer Bakker findes et spændende plante- og dyreliv, bl.a. yngler en bestand af sjældne sommerfugle i bakkerne. Området er også en vigtig ynglelokalitet for mange skovfugle.

Rundt om i bakkerne vidner de mange gravhøje om stor menneskelig aktivitet siden oldtiden. Her lå også indtil 1688 tingstedet for Kjær Herred.

Friluftsaktiviteter  i Hammer Bakker
En del af Hammer Bakker er fredet. Aalborg Kommune har i samarbejde med Dansk Botanisk Forening og Hedeselskabet etableret 3 afmærkede vandreruter, rundt i den sydøstlige del af bakkerne.

Det kuperede terræn er velegnet til motionsløb, og en afmærket MTB-rute med en rimelig sværhedsgrad sørger for masser af fysisk udholdenhed. I området findes en primitiv lejrplads og en indhegnet hundeskov, hvor hunden kan løbe frit uden snor.

Vester Aslund Plantage - beliggende nordvest for Gandrup

Størstedelen af plantagen består af nåletræ, hvor rødgran, bjergfyr og skovfyr er de mest almindelige. Indimellem findes små partier af løvskov med bøg og lidt eg. I plantagens lysninger vokser hindbær og gederams.

De mange gravhøje i plantagen vidner om bosættelser i området helt tilbage til bronzealderen for 3.500 år siden. De mest markante af disse høje er Hellighøje.

I plantagen yngler bl.a. fuglekonge og sortmejse, som er typiske for nåleskoven. 

Friluftsaktiviteter i Vester Aslund Plantage
Aalborg Kommune har afmærket 4 vandreruter på begge sider af Aslundvej. Nogle af ruterne er velegnede til motionsløb. I plantagens sydlige del findes en primitiv lejrplads med shelters og bålplads.

Koldkær Skov og Trekantskoven - beliggende mellem Hals og Hou

Koldkær Skov grænser helt ud til Kattegat. Skoven var tidligere, inden tilplantning, et øde område med fugtige kær og hedearealer. I dag byder området på flere landskabstyper fra ren nåleskov til egekrat, klit og strand.

Under 2. Verdenskrig blev det meste af Trekantskoven fældet for at skaffe træ til brændsel. I 1944 blev skoven erklæret fredskov, og i årene herefter stod Hedeselskabet i spidsen for plantning af nye træer.

Den centrale del af Trekantskoven består i dag af fyrreskov og yderst et bælte af blandings- og løvskov.

Friluftsaktiviteter i Koldkær Skov og Trekantskoven
Aalborg Kommune har afmærket tre vandreruter af forskellig længde i hver plantage.Trekantskoven er en åben hundeskov, der ikke er indhegnet, men omfattet af samme regler som en hegnet hundeskov. Skoven er åben for alle, og hunde og deres ejere skal derfor altid vise hensyn til skovens øvrige gæster.

Lundby Bakker og Lundby Krat - beliggende syd for Aalborg

Tidligere fremstod Lundby Bakker som vidstrakte overdrevs - og lynghedearealer med spredte indslag af enebærbuske, blåbær, tyttebær og revling. Overalt gik der græssende husdyr, der holdt trævæksten nede, sikrede lyngheden og bevarede det åbne landskab. I dag er området tilvokset med skov.

Lundby Bakker er stærkt kuperet med dybe kløfter og stejle skrænter. De højeste punkter er Alsbjerg og Risbjerg på henholdsvis 73 og 83 meters højde.

Lundby Krat består af gammel græsningsskov med eg og bøg. Lundby Krat har siden 1992 været udlagt som urørt skov - dvs. et område, hvor der ikke foretages nogen egentlig drift. Træerne får lov til at dø af ælde og blive liggende, hvor de vælter.

Friluftsaktiviteter i Lundby Bakker og Lundby Krat
I området findes 2 afmærkede vandreruter, en mountainbikerute, hundeskov og primitiv lejrplads.

Drastrup Skov - beliggende mellem Aalborg og Nibe

Drastrup Skov er et ca. 300 ha nyt stort skov- og naturområde. Naturstyrelsen og Aalborg Kommune begyndte i 1990'erne at opkøbe landbrugsarealer med det formål at sikre rent vand ved at plante skov. 

De tidligere landbrugsarealer fremstår i dag som et rekreativt område med skov og ekstensivt landbrugsdrift i form af afgræsning, hvor der ikke sprøjtes eller gødes.

Friluftsaktiviteter i Drastrup Skov
I området findes en afmærket vandrerute, primitiv lejrplads, bålplads, skovlegeplads og hundeskov.

Vi sender det, du mangler

Der findes foldere og informationsmateriale for følgende lokationer:

  • Hammer Bakker
  • Vester Aslund Plantage
  • Koldkær Skov og Trekantskoven
  • Lundby Bakker og Lundby Krat
  • Drastrup Skov.

Skriv til os hvis du ønsker en, eller flere, af folderne tilsendt som PDF.
Husk at skrive hvilke foldere du ønsker i emnefeltet.

Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på telefon 9931 2000

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.
Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.


Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold

  COVID 19

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19.

Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info.