Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lille Vildmose - en af Europas største højmoser

Mindre end en halv times kørsel fra Aalborg ligger et stykke dansk vildmark med en imponerende og uberørt natur. Besøg Lille Vildmose og se, om du kan få øje på havørnen eller kongeørnen fra et af de mange udsigtstårne. Måske kan du også være heldig at se kronhjorte eller vildsvin.

Naturområdet Lille Vildmose

Lille Vildmose rummer vidtstrakte moser, søer, frodige græsfenner og et rigt og varieret dyre- og planteliv. Den sydlige del af området er dækket af den store Tofte Mose. Vildmosen danner samtidig rammen om en spændende kulturhistorie, hvor mennesker har forsøgt at skabe et livsgrundlag gennem kultivering af mosen og udnyttelsen af dens naturressourcer.

De indhegnede områder, Høstemark Skov og Tofte Skov, domineres af naturskov med løvtræer. Begge steder lever store bestande af krondyr, og i Tofte Skov findes Danmarks eneste vildtlevende vildsvinebestand.

Luftfoto-mellemområdet

Mellemområdet i Lille Vildmose set fra luften

Til de hegnede områder, er der kun adgang med en guide. Kontakt Lille Vildmosecentret for at høre nærmere. Link finder du nederst på siden.

EU-LIFE projekt i Lille Vildmose til millioner

Aalborg Kommune deltager i et fælles naturgenopretningsprojekt med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. EU-LIFE støtter projektet økonomisk med 42 millioner. Naturgenopretningsprojektet skal sikre et af Danmarks mest unikke naturområder gennem en række delprojekter.

Lille Vildmose tilbage på sporet

LIFE-projektet fokuserer særligt på den centrale del af Lille Vildmose, som også er kendt som Mellemområdet. Gennem tiden er Mellemområdet blevet udsat for intensiv afvanding, så der kunne skabes nye græsningsarealer og tørvelagene, som er højmosens vigtigste naturressource, kunne udnyttes.

Genopretningsprojektet skal hjælpe Mellemområdet tilbage på sporet, så der skabes forudsætninger for, at området på langt sigt igen kan udvikle sig til velfungerende højmose.

Delprojekter

En række forskellige delprojekter sættes i gang for at sikre og genoprette højmosen i Lille Vildmose.

  • Genskabe Birkesø
  • Udsætte kronvildt i Mellemområdet
  • Hæve vandstanden i store dele af Mellemområdet
  • Sikre Porse-/Paraplymosen, Høstemark Mose og Tofte Mose mod yderligere vandstandssænkning
  • Sikre Portland Mose og Porse-/Paraplymosen mod tilgroning ved træfældning
  • Bekæmpe mårhund, mink og ræv, der truer områdets fugleliv.

Naturstyrelsens hjemmeside - LIFE i Lille Vildmose

Projekter i Lille Vildmose støttet med EU's landdistriktsmidler og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Aalborg Kommune har i 2012 modtaget støtte til to natur- og miljøprojekter i Lille Vildmose. Det drejer sig om følgende 2 projekter:

Etablering af højmose og publikumsfaciliteter i Lille Vildmose

Gennem dette projekt er der ydet støtte til udspredning af afhøstede sphagnumfragmenter i tre delområder i Mellemområdet i Lille Vildmose. Formålet med dette projekt er at kickstarte væksten af sphagnummosser.

Sphagnummosser danner med tiden den særlige mosetype, højmose, som Lille Vildmose-området er så rig på, og som Mellemområdet før områdets tørv blev indvundet også var dækket af.

Desuden er der ydet støtte til etablering af en ny p-plads ved det gamle brandvagttårn midt i Mellemområdet i Lille Vildmose. I forbindelse med p-pladsen nyopføres ligeledes et brandvagttårn, der vil fungere som fugle- og udsigtstårn. Denne p-plads vil således give publikum rig mulighed for at besøge den centrale del af Lille Vildmose-området. 

Rydning af invasive nåletræer og birk samt forbedring af offentlighedens adgang til Portlandmosen, Lille Vildmose

Gennem dette projekt er der ydet støtte til etablering af en ny p-plads ved sydenden af Portlandmosen, samt til nyrenovering af en eksisterende p-plads ved den store boardwalk på Ny Høstemarkvej i Mellemområdet i Lille Vildmose. Begge tiltag er med til at sikre bedre adgangsforhold for publikum til eksisterende og nyetablerede stier i Lille Vildmose.

Desuden er der ydet støtte til rydning af invasive nåletræer i den vestlige del af Portlandmosen, hvor nåletræerne - hvis de ikke fjernes - efterhånden vil udgøre en trussel mod den oprindelige højmose.

Langs en ca. 5 kilometer strækning af Ny Høstemarkvej langs østsiden af Portlandmosen er der ydet støtte til rydning af birk og anden opvækst således at det frie udsyn over de store moseområder sikres.

Logo-EU-Foedevare/NaturErhverv

Oplev Lille Vildmose på egen hånd

Lille Vildmose er en naturperle i særklasse. Over halvdelen af Danmarks samlede areal med højmose findes her. Efter årtiers intensiv afvanding og råstofindvinding er store dele af højmosen i Mellemområdet forsvundet.

Den nye indhegning af Mellemområdet på 2100 ha har skabt mulighed for, at udsætte krondyr og elge, så tilgroning med træer og buske kan undgås.

Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret er et besøg værd

Lille Vildmosecentret

Natur- og kulturhistorisk formidlingscenter med udstillinger, naturværksted m.m. Ved centret findes shelterplads, naturlegeplads og indhegning med vildsvin og urokser. Der er tilknyttet naturvejledere til centret, og der er mulighed for en række guidede ture. Centret er et inspirerende udgangspunkt for at opleve mosen på egen hånd.

Centret er opført ved siden af den gamle hovedgård, Vildmosegård fra 1768, der indtil midten af 1900-tallet var den eneste bebyggelse i Lille Vildmose.
Der er opstillet fire udsigtstårne, hvor det er muligt at komme helt tæt på dyrelivet. Her kan - med lidt held - opleves krondyr og kongeørn.

Lille Vildmosecentrets hjemmeside

 

Del indhold