Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Naturområder i Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes borgere og turister har adgang til en lang række spændende naturområder. Både store og små, hvor der er gode muligheder for at opleve naturen på egen hånd.

Områderne er gjort tilgængelige for publikum ved at etablere og afmærke vandreruter, opsætte borde og bænke og forskellige andre tiltag f.eks. primitive lejrpladser for at styrke mulighederne for et aktivt friluftsliv.

De himmerlandske Heder

Guldbækken og Godthåb Hammerværk

Halkær Ådal og Halkær Mølle

Mulbjerge

Poulstrup Sø og Dall Hede

Vokslev Kultur- og natursti

Østerådalen Nord og Syd

Hals Mose ruterne

De himmerlandske Heder

De himmerlandske Heder er resterne af et kæmpestort hedeområde, der indtil 1800-tallet dækkede store dele af Vesthimmerland fra Limfjorden til Rold Skov. En stor del af området er i dag fredet med offentlig adgang. En ca. 20 km lang afmærket vandrerute fører dig gennem en helt enestående, nærmest vildmarksagtig, natur.

Området ligger i den vestligste del af Aalborg Kommune og strækker sig langt ind i Vesthimmerlands Kommune.

Folder om De himmerlandske Heder (pdf)

Guldbækken og Godthåb Hammerværk

Området omkring Guldbækken og Godthåb Hammerværk blev fredet i 2010 og udgør ca. 17 hektar, hvoraf Aalborg Kommune ejer ca. 15 hektar. De resterende ca. 2 hektar er privatejet.

Godthåb Hammerværk er et helt unikt, tidligt industrielt anlæg, hvor både bygninger, inventar og vandveje er bevaret. I 2011 udførte Aalborg Kommune et vandløbsrestaureringsprojekt i det fredede område, hvor Guldbækken blev omlagt via et omløbsstryg på ca. 400 m uden om Ridemands Møllesø. Formålet var at sikre faunapassagen for fisk og smådyr i Guldbækken.

Folder om Guldbækken og Godthåb Hammerværk (pdf)

Halkær Ådal, Halkær Sø og Halkær Mølle

Halkær Mølle Naturcenter og Grønt Forsamlingshus

Halkær Mølle Naturcenter er et tilbud til besøgende i Halkær Ådal og Aalborg Fjordland, og er hjemsted for aktiviteter året rundt. Her kan du opleve naturformidling, aktivitetsdage, foreningsaktiviteter, skoletjeneste og meget mere.Du er også meget velkommen til at besøge udstillingerne og benytte madpakkerummet på egen hånd.

Halkær Mølles udstillinger er åbne hele året. Udstillingerne fokuserer på møllens historie, naturen i ådalen og livet på landet for 100 år siden. Du finder udstillingerne gennem porten i laden ud mod vejen og i møllehuset, hvor vandhjulet er i funktion. I den forreste del af naturcenteret (bag glasdøren bagerst i udstillingen) finder du et offentligt tilgængeligt madpakkerum og toilet. Halkær Mølle ejes af Naturstyrelsen.

Halkær Sø

Halkær Sø blev genskabt i 2005 efter at have været tørlagt i over 100 år. Ved søen er anlagt stier og fugletårne, hvorfra det spændende fugleliv kan studeres. Der er desuden frit fiskeri (med fisketegn) på en strækning af Halkær Å, som ejes af Naturstyrelsen. Og nord for søen ligger Halkær Voldsted, hvor der er etableret en primitiv lejrplads.

Halkær Ådal

Halkær Ådal danner sammen med Halkær Sø et meget smukt naturområde med et værdifuldt dyre og planteliv. Arealerne i ådalen er privatejede og uden offentlig adgang, men cykelstien på den gamle Nibe-Hvalpsundbane og cykelrute 102 rundt om Halkær Sø og – bredning giver et flot udsyn over ådalen. Der er desuden en fantastisk udsigt over hele ådalen fra istidsskrænterne bag Halkær Mølle.

Halkær Mølle Naturcenter og Grønt Forsamlingshus

Cykelruter i området 

Beskrivelse og kort over Nibe- Hvalpsundruten

Mulbjerge

Mulbjerge ligger som markante bakkeøer i det ellers så flade landskab med Lille Vildmose og Kattegat som naboer. Det 144 hektar store område er fredet, og der er offentlig adgang ad afmærkede stier. Den sydlige del af Mulbjerge, med Gulhøj som højeste punt, ligger hen som overdrev og afgræsses af kreaturer. I den nordlige del af Mulbjerge er skrænterne dækket af flot egeskov.

Udstilling om kystfiskeriets historie

I toiletbygningen på forstranden ud for Dokkedal er indrettet en udstillingen om kystfiskeriets historie herunder det store sildeventyr, der fandt sted netop her ved Dokkedal i det 16. århundrede. Plancher fortæller om det spændende fugleliv ved kysten ud for Mulbjerge.

Aktivt friluftsliv

Mulbjerge byder på mange muligheder for et aktivt friluftsliv. Der er afmærket flere vandrestier, hvor du kan få masser af motion og frisk luft i et kuperet terræn. Østkystruten, den nationale cykelrute 3, passerer gennem Mulbjerge. Det gør også Nordsøstien, der en international vandrerute. Det lave vand omkring bademolen byder på mange oplevelser for især børnefamilier og skoleklasser.

Folder om Mulbjerge (pdf)

Poulstrup Sø og Dall Hede

Poulstrup Sø og Dall Hede er et 170 hektar stort fredet naturområde med søer, moser, overdrev, skov og krat. Aalborg Kommune ejer 100 hektar. En stor del af området består af resterne af den oprindelige Dall Hede.

Skovene ligger i dag delvis hen som urørt naturskov, mens resten plejes efter principperne om naturvenlig skovdrift, hvor rekreative værdier prioriteres højt. Kreaturer sørger for naturplejen på overdrevene via deres afgræsning.

Aktivt friluftsliv

I områder findes 3 afmærkede vandreruter, 1 mountainbikerute og 1 riderute. Der er desuden indhegnet et areal til hundeskov, hvor din hund under kontrol kan løbe frit rundt. Der er gode opholdsmuligheder med borde og bænke flere steder i området. Søen er en af kommunens frie fiskepladser.

Folder om Poulstrup Sø og Dall Hede (pdf)

Vokslev Kultur- og Natursti

Et større formidlings- og restaureringsprojekt omkring Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle har bl.a. resulteret i etablering af en kultur- og natursti, et større naturgenopretningsprojekt med faunapassage og omløb ved Binderup Å og genskabelse af Mølledammen.

Vokslev Kalkgrav er en meget kendt geologisk lokalitet, også udenfor landets grænser, fordi den er et af de ganske få steder, hvor den berømte grænsen mellem Kridt- og Tertiærtidens aflejringer kan studeres. Grænsen repræsenterer den pludselige afslutning af dinosaurernes 140 mill. års dominans på jordkloden

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vokslev Samråd, Naturstyrelsen og Aalborg Kommune. 

Den europæiske Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har støttet naturgenopretningsprojektet ved Huul Mølle økonomisk. Desuden har Naturstyrelsens Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet, Region Nordjyllands Vækstforum, Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune har bidraget med økonomisk støtte.

Folder om Vokslev Kultur- og Natursti (pdf)
Informationstavle om geologien ved Vokslev Kalkgrav (pdf)
Informationstavle om vandløbsrestaureringen ved Huul Mølle og Binderup Å (pdf)

Østerådalen Nord og Syd

Østerådalen Nord og Syd er to spændende naturområder med mange rekreative muligheder, der ligger meget tæt på Aalborg Centrum. Afmærkede vandrestier fører dig rundt til mange fine lokaliteter. Flere steder kan du også cykle, ligesom du kan tage hunden med og lade den løbe frit i hundeskoven i Østerådalen Nord.

Østerådalen Nord

Kun 3 km fra Aalborg centrum finder du Østerådalen Nord - et omkring 100 ha stort område, der strækker sig fra Indkildevej mod nord til Over Kæret.

Området omkring Øster Nord startede som et naturgenopretningsprojekt for engarealerne omkring Østerå. Projektet blev udført i årene 1992-1993 af stat, amt og kommune i fællesskab. Området ejes af Aalborg Kommune og blev i 1998 fredet.

Østerådalen Syd  

Østerådalen Syd strækker sig fra Indkildevej syd på til Bonderup Bro mellem Svenstrup og Ellidshøj.

I den sydlige del af Østerådalen er der siden 1995 genetableret en række mindre naturområder. Eksempelvis genslyngning af Østerå, kilderestaurering og etablering af lavvandede fuglesøer. Desuden er der i 2006 etableret en ny stiforbindelse der gør det muligt at cykle og gå fra Svenstrup til Aalborg centrum. Området er kun delvist er ejet af Aalborg Kommune. Derfor skal færdsel foregå på de anlagte veje og stier.

Folder om Østerådalen Nord, revideret 2016 (pdf)
Folder om Østerådalen Syd, revideret 2015 (pdf)

Hals Mose ruterne

I Hals Mose kan du følge tre lokale vandreruter, der strækker sig fra Hals by i syd til den gamle Hals Mose i nord. Ruterne er på 5, 10 og 12,5 km. Ruterne består af både stier, mark-, skov- og asfaltveje, men er mest velegnet til gående færdsel.

Den østlige del af ruterne forløber langs sommerhus-områderne Koldkær og Bisnap. Herfra er der flere muligheder for at tage en afstikker til Kattegat gennem sommerhusområderne, f. eks. til Nordsøstien, som også fører dig til Hou eller Hals.

Velkomstplanche Hals Mose ruterne

Kontakt

Ønsker du at få en af folderne tilsendt:

Park & Natur
Del indhold