Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Parker og grønne områder

I Aalborg Kommune anlægges og vedligeholdes parker og grønne områder med vægt på frodighed og mangfoldighed.

Jomfru Ane Parken

Kildeparken

Lindholm Fjordpark

Mulighederne Park

Nordens Kridtgrav

Skanseparken

Sohngårdsholmparken

Svanemølleparken i Svenstrup

Urtehaven i Nørresundby

Vestre Fjordpark

Østre Anlæg

Jomfru Ane Parken

Jomfru Ane Parken ligger placeret på Aalborgs nye havnefront med Aalborg Havnebad, restaurationsskibet Elbjørn, Multibanen og Limfjorden som nærmeste naboer.

Parken er indrettet med blomsterbede i hvide og blå nuancer, græsplæner til solbadning og små opholdsrum med bænke, hvorfra storbylivet kan iagttages. Der er toiletter og iskiosk i umiddelbar nærhed af parken. Parken besøges hvert år af over 800.000 mennesker.

I 2013 modtog Jomfru Ane Parken prisen, Nordic Green Space Award, der er et nordisk kvalitetsstempel for park- og naturområder.

Velkomstplanche med luftfoto, beskrivelse af området, aktivitetsmuligheder og kontaktoplysninger (pdf)

Kildeparken

Kildeparken er Aalborgs ældste park. Den blev indviet som offentlig park allerede i 1802. Parken omfatter ca. 6,5 hektar og udgør et smukt og klassisk parkanlæg, med gamle træer, allé, græsplæner, stier, multibane, legeplads, skulpturer og et stort springvandsbassin.

Velkomstplanche med luftfoto, beskrivelse af området, aktivitetsmuligheder og kontaktoplysninger (pdf)

Lindholm Fjordpark 

Lindholm Fjordpark dækker et areal på ca. 50 hektar. En stor del af området har været benyttet som fyldplads, hvor der gennem årene er sket store opfyldninger dels på land og dels i Limfjorden. Anvendelsen som fyldplads blev gradvis indstillet i løbet af 1990'erne.

I 1996 tog et større naturgenopretningsprojekt sin begyndelse. Her blev de naturmæssige og rekreative hensyn vurderet højt. Store mængder råjord med kompost blev lagt oven på opfyldningerne.

I dag udgør de tidligere fyldpladsarealer et naturområde med spredt bevoksning, skovområder og åbne arealer med græs- og urtevegetation med et rigt dyre- og planteliv og med masser af muligheder for at dyrke et aktivt friluftsliv.

Velkomstplanche med kort, beskrivelse af området  og aktivitetsmuligheder i Lindholm Fjordpark (pdf)

Mulighedernes Park

I Aalborgs sydvestlige del ligger Mulighedernes Park. Parken består af små og store rum forbundet af et stisystem, hvor hovedstien er belyst om natten.

Institutioner, klubber og foreninger benytter sig af parkens mange aktivitetstilbud, som BMXbane, skatebane og multibane, hulehave, tigerlund, frugthave og kælkebakker, multihus og hundeskov.

Parkens tilblivelse

I forbindelse med kvarterløft af Skelagergården opstod ideen til Mulighedernes Park. Over 600 børn og unge fra kvarteret har deltaget i workshops, hvor de har bidraget med ideer til parkens indhold og navn. Et børneråd med børn i alderen 8-14 år har efterfølgende udvalgt de bedste ideer, hvoraf en del nu er realiseret.

Se velkomstplanche med kort, beskrivelse af området, kontaktoplysninger og aktivitetsmuligheder i Mulighedernes Park som PDF.

Nordens Kridtgrav

Nordens Kridtgrav blev overtaget af Aalborg Kommune i 1974 og åbnet for offentligheden i 1980'erne. Området er på i alt 20,7 hektar, hvoraf søen udgør ca. 12,6 hektar. Søen er 600 m lang, 200 m bred og 10 - 12 m dyb næsten helt ind til bredden - bortset fra det sydvestlige hjørne, hvor der er lavvandet et stykke ud.

I 1994 blev Nordens Kridtgrav til et rekreativt område med stier, trapper og bænkepladser.

I området vokser mere 100 forskellige plantearter, flere særligt knyttet til kalkbunden. Du kan året rundt opleve mange fuglearter. Dansk Ornitologisk Forening har registreret observationer af 46 arter.

Omkring 100 vandflagermus benytter den nedlagte tunnel til vinterdvale. Vandflagermus er fredede dyr og på vores nationale rødliste over 'sårbare' dyr. 

Velkomstplanche med luftfoto, beskrivelse af landskabet og dyre- og planteliv (pdf)

Skanseparken i Nørresundby

Skanseparken er en af Nordjyllands ældste parker. Det ca. 5 hektar store område fremtræder som en varieret park med store terrænforskelle, åbne græsarealer, rosenhave og flere forskellige publikumsfaciliteter, bl. a. legeplads og outdoor-fitness. Fra Skanseparken udgår 4 forskellige, afmærkede Kløverstiruter rundt i Nørresundby.

Det tidligere skanseanlæg er fredet. Du kan læse meget mere om parkens historie og skanseanlægget på infotavlen herunder ved at scanne den QR-kode, som er vist på planchen.

Velkomstplanche med luftfoto, beskrivelser af parken, aktivitetsmuligheder og kontaktoplysninger (pdf)

Se folder om Kløverstierne i Nørresundby som pdf.

Sohngårdsholmparken

Sohngårdsholmparken er en af Aalborgs store centrale byparker. Parken er 6,2 ha stor og ligger i umiddelbar forbindelse med Den gamle Golfbane. 

Parken har karakter af en landskabshave. De landskabelige træk med skov, store plæner, slyngede stier og busketter findes i størstedelen af parken. De mere formelt indrettede haverum kan opleves tæt på slottet. Her findes stramt klippede hække, staudebed med spejlbassin, espalier og skulptur.

Parken har fået navn efter det smukke Sohngårdsholm Slot, der er opført i nederlandsk renæssancestil.

Du kan læse meget mere om parkens historie på velkomstplanchen herunder.

Velkomstplanche med  luftfoto, beskrivelse af parken og kontaktoplysninger (pdf)

Svanemølleparken i Svenstrup

Parken, der er anlagt i 1960'erne, er blevet fornyet. Der er lavet terrænændringer, anlagt nye stier, broer mv. Et nyt omløb til søen er gravet ud og Svanemøllesøen er renset op. Guldbækken strømmer rask af sted i sit nye løb og Svanemøllesøen er klar og ren. 

Der er bygget en bro over Guldbækken ved Kirkestien, der forbinder parken og Svenstrup Centrum, så byens borgere får en bedre adgang til parken.

I parken findes en 135 m lang gangbro mellem træerne i "Fuglesumpen", en flydende platform af træ på Svanemøllesøen og en stiforbindelse parallelt med Guldbækken med en trappe op til Hobrovej.

Svenstrup Samråd ved Grøn Gruppe og Aalborg Kommune står bag fornyelsen af Svanemølleparken, der er en vigtig del af byfornyelsen i Svenstrup.

Gennem Svanemølleparken går Guldbækstien, der er en 5 km lang trampesti fra Godthåb til Svenstrup. Stien går på en stor del af strækningen langs Guldbækken - et af Aalborg Kommunes smukkeste vandløb -, hvor der i de seneste år er gennemført et større naturgenopretning- og vandløbsrestaureringsprojekt.

Det kan du læse mere om i folderen om Guldbækstien mellem Godthåb og Svenstrup.

Velkomstplanche om Svanemølleparken med oversigtskort og beskrivelse af parken (pdf).

Folder om Guldbækstien med oversigtskort og beskrivelse af landskab, kulturhistorie og dyre- og plantelivet (pdf).

Urtehaven i Nørresundby

Urtehaven åbnede i 1977, som en læge- og krydderurtehave. Den dækker et areal på 11.000 m2 med offentlig adgang. Området er ejet af Aalborg Kommune.

Haven er anlagt i tilknytning til Raschgården, en tidligere fæstegård under herregården Rødslet. Raschgården indgår sammen med Pibemagerhuset og Brohuset, som en del af Sundby Samlingerne.

Læge- og krydderurtesamling

I Urtehaven kan du opleve over 300 forskellige læge- og krydderurter samt flere sjældne træer og buske, der ikke er normalt hjemmehørende i den danske natur.

Blindehave

Ved havens indgang er et særligt afsnit indrettet med urter i højbede. Urterne har artsnavne på skilte med blindskrift og er karakteristiske ved deres duft eller specielle at røre ved.

Følg Munkeruten i Urtehaven og scan QR-koder

Ved at følge Munkeruten i Urtehaven kan du opleve flere af middelalderens klosterplanter - Ved 9 udvalgte planter kan du scanne QR-koden, som står på skiltet ved planten og læse mere om udvalgte eksempler på træer og urter, der har været dyrket og benyttet af munke.

Middelalderens munke indførte mange nye planter til Danmark, som de tog med sig fra deres moderklostre i Sydeuropa. Der fandtes i middelalderens Danmark omkring 140 klostre med tilhørende klosterhaver, hvor munkene dyrkede grøntsager og mange forskellige lægeurter til medicinsk anvendelse.

Stensamling

I Urtehaven findes en stensamling med vandreblokke fra istiden, sten fra bronzealderen med skåltegn, kværnsten, møllesten og den sagnomspundne "Kjællingesten", der er fundet i bakkerne nordøst for Lindholm Høje, i det nuværende militære øvelsesterræn.

Rundvisninger og specialarrangementer

Hvert år afholder kommunens naturvejledere i samarbejde med Sundby Samlingerne offentlige rundvisninger. Der kan aftales specialarrangementer for skoler, foreninger og større grupper:

Skriv til naturvejleder Esben Buch


Velkomstplanche om Urtehaven med luftfoto og beskrivelse af området
 (pdf)

Informationstavler om Brohuset, Pibemagerhuset og Rashgården (pdf)

Urtehaven i Lindholm - et katalog over læge- og krydderurteplanterne i Urtehaven (pdf). Bogen er skrevet i 1988 af den daværende Aalborg Kommunes parkforvaltning.

Vestre Fjordpark

Vestre fjordpark er et 165.000 m2 stort rekreativt område, med et væld af aktivitetsmuligheder, f.eks. svømning, udspring, boldspil, vandleg, parkour og meget mere. Der er også legepladser, café, grillområder, lækroge og en smuk natur omkring fjorden.

Østre Anlæg

Lige øst for Aalborg centrum ligger Østre Anlæg på 6,5 hektar, som er en af byens ældste parker. Østre Anlæg er centreret omkring en tidligere teglværkssø. Parken er med sine stier, buske, høje træer, store græsplæner, rosenhave, pergola og mange smukke blomsterbede en af de mest kendte og besøgte oaser i Aalborg.

Midt i parken ligger en legeplads og en toiletbygning. I forbindelse med boldbanen findes også en beachvolleybane og fitnessredskaber. Ved den store sø i parken, kan man sidde og betragte det rige fugleliv. I parken, ved pergolaen, ses desuden skulpturen "Havfrue på fisk" samt ved indgangen fra Østerbro skulpturen "By og Land", begge af kunstneren Hugo Lisberg.

Det er tilladt at fiske efter karusser og skaller i søen.

Læs mere om frie fiskepladser i Aalborg Kommune

Green Space Award til Aalborg Kommune - Østre Anlæg

I 2012 modtog Østre Anlæg prisen, Nordic Green Space Award, der er et nordisk kvalitetsstempel for park- og naturområder.

Informationstavle om Østre Anlæg med beskrivelse og kort (pdf)

Informationstavle om fuglelivet i Østre Anlæg (pdf)

Del indhold