Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rideruter og regler for ridning

I samarbejde med Vadum og Omegns Naturrytterforening har Aalborg Kommune etableret og skiltet en riderute i Vadum. I Poulstrup Sø og Dall Hede findes også en afmærket riderute.

Rideruten i Vadum og omegn

Et tæt samarbejde med de lokale rideforeninger og Aalborg Kommune har i 2012 resulteret i en 11 km lang, afmærket riderute. Ruten kan opdeles, så der er mulighed for både kortere og længere ture. Desuden kan rideturen mod vest fortsætte ind i Jammerbugt Kommune via det gamle banespor.

Private lodsejere har velvilligt stillet arealer til rådighed for projektets gennemførelse. 

Riderute i Vadum

Luftfoto over rideruten i Vadum

Rideruten i Poulstrup Sø og Dall Hede

I samarbejde med Sportsrideklubben Aalborg har Alborg Kommune skiltet en riderute i Poulstrup Sø og Dall Hede. Her kan gæster til hest opleve det meget spændende naturområde. Flere steder på ruten er der mulighed for primitiv springridning.

Poulstrup Sø og Dall Hede er et utroligt populært udflugtsmål, der benyttes af mange forskellige interessegrupper inden for et aktivt friluftsliv. Det er derfor meget vigtigt at ridning kun foregår ad den afmærkede ridesti, 

Riderute-Dall Hede

Luftfoto over rideruten i Poulstrup Sø og Dall Hede

Gode rideskikke

 • Rytteren efterlader i by og i det åbne land så få spor efter sig som muligt
 • Altid skridtgang ved passage af veje, boliger, parkerede biler og andre trafikanter
 • Når rytteren passerer andre trafikanter, skal der udvises mest muligt hensyn, og rytteren viger til højre
 • Grupper af ryttere passerer andre trafikanter samlet og bør ikke dele sig, da det kan skabe utryghed at befinde sig mellem to eller flere heste
 • Efterladenskaber fra heste på veje og stier skubbes ind til siden, hvor efterladenskaberne er til mindre gene for andre
 • Ryttere hilser på folk, når disse passeres
 • Der må ikke galoperes på asfalterede arealer, grus- eller stenveje
 • Farten reguleres efter forholdene
 • Der springes ikke over grøfter, led, diger, bomme, træstabler eller tømmer
 • Ridning i byerne begrænses. Ridning igennem byerne bør så vidt muligt finde sted som "gennemgang" til naturstier (fx banestier hvor ridning er tilladt) og ikke som "træningsområde" eller ture rundt langs villaveje

Regler for færdsel til hest

I færdselsloven er en rytter med hest defineret som et køretøj med deraf følgende rettigheder og pligter. Man må derfor ride på alle offentlige veje i højre vejside, bortset fra motor- og motortrafikveje, men ikke på fortove, cykelstier eller græsrabatter. Efter mørkets frembrud skal man have lys på. Der må rides på private fællesveje, hvis der ikke er skiltet med rideforbud.

På strande

 • Det er tilladt at ride på den ubevoksede strandbred uden for badesæsonen, nemlig i perioden 1. september til 31. maj
 • Det er også tilladt at ride på den bevoksede del, hvis man rider direkte ned til den ubevoksede del
 • I perioden 1. juni til 31. august vil der på nogle offentlige strande være mulighed for ridning på udvalgte områder, hvilket vil fremgå af skiltning
 • Der må rides på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5m, hvis der ikke er skiltet med rideforbud

I offentlige skove

 • Der må rides i skovbunden, dog ikke i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelse, og på gravhøje og andre fortidsminder, samt hvor der er hegnet, i planteskoler, rørskovsbevoksninger, haver og gårdspladser. Særlige forbud ved jagt og intensivt skovarbejde skal respekteres"

I private skove

 • I private skove er ridning kun tilladt med ejerens tilladelse. Der må dog rides på gennemgående private fællesveje, hvis der ikke er skiltet med "rideforbud"

Ridning i det åbne land

 • Ridning på veje og stier er tilladt med mindre ejeren ved skiltning, har forbudt det
 • Der må ikke rides på arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven, udyrkede arealer, brakmarker, stubmarker mv. med mindre ejeren har givet tilladelse hertil
 • Mht. badning af heste kræver det ejerens tilladelse at bade i søer. Badning i havet er tilladt, så længe man overholder reglerne nævnt under punktet ridning på strande

Relevante links

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsens hjemmeside om færdsel i naturen

Rå­det for sik­ker tra­fik - Når du ri­der i tra­fik­ken

Rå­det for sik­ker tra­fik - Når du skal for­bi en he­st

Dansk Islands­he­ste­for­e­ning

Del indhold