Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingspuljen

Godkendte foreninger, aftenskoler og andre aktører inden for fritidslivet kan søge om tilskud til udviklingsarbejde.

Der kan blandt andet ydes tilskud til:

  • Nye aktiviteter og initiativer inden for folkeoplysningsområdet.
  • Initiativer, der inviterer borgere - især unge - som ikke er aktive ind i foreninger, korps og aftenskoler.
  • Partnerskaber/tværgående initiativer, der med respekt for foreningernes egenværdi, bidrager til løsning af velfærdsopgaver.
  • Projekter, der styrker foreningernes muligheder for at blive en integreret del af skolernes hverdag, med fokus på læring, trivsel og sundhed.
  • Initiativer, der i højere grad end i dag, medvirker til at præge den offentlige debat og styrke befolkningens samlede kompetenceløft.
  • Initiativer, der i højere grad inddrager børn og unge i foreningsarbejdet.

Har du/I forslag til andre initiativer, der kan fremme et aktivt og mangfoldigt fritidsliv i Aalborg Kommune, er I altid velkomne til at kontakte Fritidsområdet.

Der kan fordeles midler til både folkeoplysende foreninger og til selvorganiserede grupper.

Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Initiativer støttet af puljen skal være igangsat senest 12 måneder efter bevillingen - ellers bortfalder bevillingen.

Der ydes ikke tilskud til opstart af nye foreninger eller aftenskoler.

Print alle punkter

 

Del indhold