Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til særlige grupper

Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Hvilke særlige grupper er der tale om

Der afsættes hvert år et rammebeløb til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper. Der ydes kun tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune.

Bemærk - undtagelse:

Der ydes ikke tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til deltagere på handicaphold (særligt tilrettelagt undervisning) - hvortil der ydes et tilskud på 8/9 af lønudgiften til det pågældende hold.

Der ydes et tilskud på max. 6,50 kr. pr. deltager pr. undervisningstime til følgende grupper:

  • Folkepensionister
  • Førtidspensionister
  • Arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Sygedagpengemodtagere
  • Studerende

Et foredrag kan maksimalt udløse tilskud til 6 undervisningstimer - dog kan der maksimalt ydes tilskud til halvdelen af kursusprisen. Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Det tilskud, der ydes til den enkelte deltager til nedsættelse af deltagerbetalingen, kan maksimalt udgøre 50 % af kursusprisen. Kursusprisen er i den forbindelse det beløb, deltageren oprindeligt skulle betale for at deltage på det enkelte kursus til dækning af aftenskolens udgifter til løn (fratrukket det kommunale tilskud), administration m.v. i forbindelse med det enkelte kursus. Ved mange deltagere på et enkelt hold kan tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen derfor være mindre end 6,50 kr. pr. time.

Eksempel: Kursuspris for 30 timers almen undervisning

Kursuspris for 40 timer = 500 kr.
minus særligt tilskud (40 timer x 6,50 kr. = 260 kr., men max. 250 kr.) = 250 kr.
Dvs. kursuspris inkl. særligt tilskud bliver 250 kr.

Betingelser for at opnå tilskud

Arbejdsledige: Skal være tilmeldt jobcentret samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Studerende: Skal være i besiddelse af gyldigt studiekort samt være berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Foredrag: Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Sådan søger aftenskolen om tilskuddet

Tilskuddet udbetales til aftenskolerne på baggrund af det udbetalte tilskud i det seneste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet udbetales som a conto tilskud medio januar og 1. juli. Tilskuddet efterreguleres i forbindelse med indsendelse af aftenskolens tilskudsregnskab, hvoraf det endelige forbrug af "særlige tilskud" skal fremgå.

Dokumentation skal opbevares af aftenskolen til brug ved en eventuel stikprøvekontrol.

Del indhold