Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Tilsyn og kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder Hjælp til beboere på plejehjem

Hjælp til beboere på plejehjem

Titel: Kvalitetsstandard 2023: Hjælp til beboere på plejehjem

Vedtaget: Kvalitetsstandarden er godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget 14.12.2022.


Kvalitetsstandard 2023

Aalborg Kommune har ansvaret for den hjælp, der leveres til borgere i eget hjem og på plejehjem. Kvalitetsstandard forklarer, hvilken hjælp du kan få. Den beskriver også det serviceniveau, som Aalborg Byråd har fastsat for borgere i Aalborg Kommune. Du kan desuden læse om, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, du møder i det daglige, og hvad de forventer af dig.

Som kommune ønsker vi at fremme din mulighed for at leve et selvstændigt liv. Vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for, at du som borger kan tage ansvar for eget liv og dermed øger egen livskvalitet. Derfor tilbyder vi blandt andet rehabilitering og træning af dine færdigheder i tæt samarbejde mellem dig, eventuelt dit netværk og vores medarbejdere. Formålet er at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv.

Vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for, at du som borger kan tage ansvar for eget liv og dermed øger egen livskvalitet.

I Aalborg Kommune er velfærd noget, vi udvikler sammen. Sammen med dig og dine nære. Vores relationer er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. De værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig.

Vi håber, at du kan bruge kvalitetsstandarden som opslagsværk og som udgangspunkt for dialog med de medarbejdere, du kommer i kontakt med, når du modtager hjælp i Aalborg Kommune. 

Venlig hilsen
Senior- og Omsorgsudvalget


Generel information

Udgangspunktet for hjælpen

I samarbejde med dig vil vi bestræbe os på at give dig den hjælp, du har brug for, når du flytter i plejehjemsbolig.

Formålet med hjælpen er at understøtte dig i at bevare muligheden for selv at kunne klare så mange opgaver som muligt. Hjælpen ydes derfor i samråd med dig og med udgangspunkt i en skriftlig aftale, du indgår med plejehjemslederen. Hjælpen er endvidere beskrevet i afgørelsen.

Afgørelsen

Når du flytter ind, vil du blive budt velkommen og få alle relevante informationer af plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam.

Du bliver tilknyttet et fast kontaktteam, som du trygt kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål.

Senest fire uger efter indflytningen vil plejehjemsleder og en medarbejder fra dit kontaktteam tilbyde dig en samtale, eventuelt sammen med en eller flere fra dit netværk.

Samtalen tager udgangspunkt i dine ressourcer, behov og muligheder ligesom der tages udgangspunkt i din livshistorie, vaner og ønsker.

Hvis årsagen til din funktionsnedsættelse er uklar, skal du give tilladelse til, at kommunen kan få oplysninger fra eksempelvis din læge eller sygehuset. Umiddelbart efter samtalen vil der blive udarbejdet en afgørelse, som beskriver hvilke opgaver, du vil få hjælp til. Hvis du får helt eller delvist afslag på dele af din ansøgning, vil dette også fremgå af afgørelsen.

Hvis det under samtalen vurderes, at du kan deltage i rehabiliteringsforløb, laves der aftale om og fastsættes mål for dette. Forløbet vurderes ud fra en individuel, konkret vurdering med udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Fastsættelsen af individuelle mål for rehabiliteringsforløbet vil ske i samarbejde med dig. Hvis der i forløbet bliver behovfor at ændre på målene, vil det altid ske i samarbejde med dig.

Når du bor på plejehjem, føres der journal, hvor hjælpen dokumenteres. Du har til enhver tid ret til at se de oplysninger, plejehjemmet registrerer om dig.

Hvem leverer hjælpen?

Det er medarbejderne på plejehjemmet, du bor på, der leverer hjælpen. Du har ikke mulighed for at vælge en anden leverandør.

Du kan ikke kræve en bestemt medarbejder eksempelvis en medarbejder af et bestemt køn eller med en bestemt etnisk baggrund. Plejehjemslederen sikrer at medarbejderne har de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne varetage opgaverne i dit hjem. Du er også i denne forbindelse altid velkommen til at henvende dig til plejehjemslederen med henblik på dialog.

Senior og Omsorg medvirker til at uddanne social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Eleverne arbejder under vejledning af en praktikvejleder. Det betyder, at det i perioder kan være en elev, der kommer og hjælper dig.

Fleksibel hjælp/bytteydelser

Du har ret til helt eller delvist at erstatte eller bytte den tildelte hjælp med andre ydelser end dem, der er truffet aftale om.

Den enkelte medarbejder vurderer løbende, om det er forsvarligt for dig at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ydelser. Er der tvivl, skal medarbejderen give dig de ydelser, du er bevilget.

Hvis du vedvarende vælger andre ydelser end dem, du er bevilget hjælp til, vil plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam vurdere, om der er sammenhæng mellem dit behov og afgørelsen, eller om der er grundlag for at ændre afgørelsen.

Kommunens forpligtigelser

Senior og Omsorg har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig.

Senior og Omsorg er forpligtet til at sørge for, at hjælpen ydes af uddannede medarbejdere. Plejehjemslederen har lov til at benytte uuddannede medarbejdere i begrænset omfang og efter introduktionsforløb, når det i perioder ikke er muligt at skaffe faglært personale.

Medarbejderne skal være i stand til at yde hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp, således du så vidt muligt aktivt inddrages i opgaveløsningen. De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt om forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og evt. afskedigelse.

Plejehjemslederen skal tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem, men hvis du får hjælp flere gange i døgnet, skal du forvente, at der kommer flere forskellige medarbejdere hos dig.

Medarbejderne skal være udstyret med et synligt legitimationskort med billede.

Dine forpligtelser

Husk at give besked til dit kontaktteam eller plejehjemslederen, hvis du ikke er hjemme.

Hvis en medarbejder beskadiger ting i dit hjem, skal plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam hurtigst muligt have besked med henblik på eventuel erstatning.

Hvis dine forhold ændres, så det får indflydelse på din hjælp, skal du fortælle det til dit kontaktteam eller plejehjemslederen.

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Plejehjemslederen er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø.

Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering, der sikrer, at eksempelvis personlige hjælpemidler og arbejdsredskaber, som medarbejderen skal bruge, er i orden.

Det kan være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp, eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje.

Arbejdstilsynet kan bede om lov til at kontrollere, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem.

Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit mens hjælpen ydes.

Forventninger til dit netværk

I det omfang du ønsker det, forventes det, at dit netværk indgår i en dialog og et samarbejde med medarbejderne om, hvad der er godt for dig.

Såfremt du har behov for ledsagelse til eventuel læge eller sygehus, henstiller vi til, at dit netværk så vidt muligt ledsager dig.

Det forventes, at dine gæster selv vasker op og rydder op, når de har besøgt dig.

Hvornår følges op på ydelsen?

Plejehjemslederen følger op på hjælpen tre måneder efter, du er flyttet ind. Herefter er der opfølgning efter behov. Medarbejderne er forpligtigede til at observere ændringer i dit funktionsniveau og give besked til plejehjemslederen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i tilfælde af forbedring og forværring af dit funktionsniveau.

Sikring af kvaliteten og tilsyn

Én gang årligt, finder der et uanmeldt kommunalt tilsyn sted, hvor der følges op på om plejehjemmet yder den hjælp og den kvalitet, det er forpligtiget til. Senior og Omsorg har valgt at indgå aftale med et privat firma, som udfører tilsynene.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører på udvalgte plejehjem (udtaget ved stikprøve) tilsyn med kvaliteten af den hjælp der leveres, herunder også sundhedsfaglige opgaver, som eks. medicinhåndtering.

Tilsynene er anmeldte, og foregår ude på plejehjemmet og ved besøg hos nogle af borgerne. Borgerne spørges inden besøget, om de vil deltage.

Hvis du vil klage

Hvis du er uenig i afgørelsen om hjælp, kan du klage over den. Klagen skal du rette til plejehjemslederen eller plejeboligchefen. Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen.

Når plejehjemslederen eller plejeboligchefen har modtaget din klage, vil din sag blive genvurderet. Der vil blive taget stilling til, om der kan gives dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis afgørelsen ændres, vil du få besked herom senest 4 uger efter, at vi har modtaget din klage. Hvis ikke der ændres i afgørelsen, sendes din klage til Ankestyrelsen, sammen med sagens øvrige akter senest 4 uger efter, at din klage er modtaget. Du vil herefter høre fra Ankestyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning. Det betyder, at den afgørelse du klager over gælder, imens Ankestyrelsen behandler din klage.


Personlig hjælp og pleje

Hvad er formålet med personlig hjælp og pleje?

Formålet med hjælpen er at sikre, at din hverdag fungerer. Medarbejderne vil i samarbejde med dig hjælpe med det, du ikke selv kan udføre.

Hvad kan du få hjælp til?

Afhængigt af dine behov, gives hjælpen dag, aften eller nat. De forskellige ydelser inden for personlig hjælp og pleje kan f.eks. være:

Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til:

 • Personlig hygiejne og bad
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Genvinde, opøve eller vedligeholde funktioner

Hjælp til mad, som kan bestå i at:

 • Anrette mad
 • Hjælpe med indtagelse af mad og drikke

Hjælp til indkøb, som kan bestå i at:

 • Instruere og oplære dig i, hvordan online bestillingstjenester anvendes
 • eventuelt hjælpe med at bestille varer og eventuelt sætte dem på plads en gang om ugen
 • Henvise til butikker, der har et rimeligt varesortiment, og samtidig har gratis udbringning
 • Købe ind ved nærmeste handlende i akutte situationer.

Hjælp til ledsagelse kan bestå i:

 • I helt særlige tilfælde at ledsage/hjælpe med f.eks. nødvendige tøjindkøb, oprette betalingsservice mv.

Hjælp til økonomiske forhold:

 • I særlige tilfælde være behjælpelig med at oprette betalingsservice og hæve penge efter fuldmagt (højst 1.500 kroner), hvis dit netværk ikke har mulighed herfor.
 • I tilfælde, hvor der ikke er noget netværk kan plejehjemslederen efter behov være behjælpelig med at undersøge muligheden for økonomisk værge.

Flytning eller aflysning af hjælpen

Din hjælp kan ikke aflyses, men tidspunktet for din hjælp kan i en nødsituation ændres. Får du pleje eller bad dagligt, skal du have erstatningshjælpen samme dag. Er der tale om aflysning af hjælp til bad f.eks. ugentligt, skal du tilbydes et nyt tidspunkt senest førstkommende hverdag.

Hvis du ønsker hjælpen flyttet til en anden dag, og det er praktisk muligt, er det en aftale, der alene træffes mellem medarbejderen/plejehjemslederen og dig. Hvis det ikke er muligt at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side.


Praktisk hjælp

Hvad er formålet med praktisk hjælp?

Formålet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig.

Målet er, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Det kan f.eks. være et mål, at du selv kan klare at rydde op og tørre støv af i det daglige.

Hvad kan du få hjælp til?

 • Rengøring
 • Tøjvask

Du kan få hjælp alt efter dine konkrete behov. Serviceniveauet er som udgangspunkt, at der udføres rengøring og tøjvask hver anden uge.

Rengøring i forbindelse med personlig hjælp og pleje, f.eks. aftørring af gulv efter bad, udføres løbende.

Rengøring kan f.eks. omfatte hjælp til at:

 • støvsuge/vaske gulv
 • gøre rent i badeværelse
 • gøre hjælpemidler rene
 • skifte sengetøj

Tøjvask kan f.eks. omfatte hjælp til at:

 • sortere vasketøj
 • få tøjet vasket og tørret i fælles vaskeløsning
 • lægge tøj sammen/lægge tøj på plads

Hvis plejehjemmet ikke leverer rengøringsmidler, skal du købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler.

Flytning eller aflysning af hjælpen

Hvis din hjælp undtagelsesvis aflyses, skal du tilbydes en ny tid inden for fem hverdage.

Hvis du ønsker hjælpen flyttet til en anden dag, og det er praktisk muligt, er det en aftale, der træffes mellem medarbejderen/plejehjemslederen og dig. Hvis det ikke er muligt at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side.


Døgnets måltider

Hvad er formålet med døgnets måltider?

Formålet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem sunde og varierede måltider.

Hvad kan du få hjælp til?

Døgnets måltider tilbydes til beboerne i boenheder på plejehjem.

For døgnets måltider gælder, at der er:

 • to menuvalg på hovedretten. Beboerne beslutter i fællesskab for hele boenheden, hvilken menu, der vælges (undtagen ved fisk og indmad)
 • fleksible spisetidspunkter
 • diæt/individuel tilrettede måltider hvis du har behov for det (herunder bl.a. energitæt, vegetar, glutenfri, laktosefri)

Beboerne i boenheden kan samlet vælge mellem to modeller for døgnets måltider:

Model 1:

Færdigtilberedte måltider, med mulighed for selv at tilberede dele af måltiderne. Det hele leveres fra Madservice Aalborg.

Model 2:

Færdigtilberedt middagsmåltid, med mulighed for selv at tilberede dele af måltidet. Middagsmåltid leveres fra Madservice Aalborg.

Beboere og medarbejdere i boenheden står selv for tilrettelæggelse, indkøb og tilberedning af den øvrige døgnkost.

Ønsker beboerne i boenheden samlet at skifte fra model 1 til model 2, aftales det med Madservice Aalborg 3 måneder i forvejen.

Til- og afmelding af maden

Kontaktteamet bestiller døgnets måltider til dig når du flytter ind på plejehjemmet. Flytter du ind før kl. 14.00, betaler du fra indflytningsdagen. Flytter du ind efter kl. 14.00 betaler du fra dagen efter. Der er mulighed for at afbestille dele af måltiderne:

 • hvis du ikke er hjemme til et bestemt måltid, f.eks. i forbindelse med et familiebesøg eller hvis du skal på udflugt. Afbestillingen skal ske til plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam senest kl. 13.00, 2 dage før.
 • hvis du fast ikke er hjemme til et bestemt måltid, f.eks. hvis du går i dagcenter og køber måltidet der. Afbestillingen aftales med plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam. 

Døgnets måltider kan afbestilles:

 • hvis du selv eller en person fra dit netværk står for alle måltider. Dette aftales med plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam.
 • hvis du ved længerevarende sygdom har brug for anden ernæring. Plejehjemslederen eller en medarbejder fra dit kontaktteam sørger for afbestilling.
 • hvis du indlægges på sygehuset. Plejehjemslederen eller din kontaktperson sørger for afbestilling.

Indlægges du efter kl. 14.00 betaler du for hele døgnkosten. Indlægges du før kl. 14.00 betaler du ikke for døgnkostenden dag.

Menu

Ved planlægning af menuerne tages højde for sæson og højtider. Maden tilberedes af friske råvarer, herunder også økologiske varer. Køkkenet udarbejder og udsender en menuplan for hver måned. Den samlede, udfyldte menuplan returneres til køkkenet.

Døgnets måltider består af 3 hovedmåltider og 3-4 mellemmåltider. På plejehjemmet udleveres en informationsfolder til beboere og beboerens netværk, hvori det er specificeret, hvilke tilbud der er af mad i løbet af dagen. Læs mere om Madservice Aalborg her.

Hvis du ønsker at få råkostsalat eller har behov for proteindrik, er der mulighed for det.

Et middagsmåltid består som minimum af:

 • 100 gram kød/120 gram fars/120 gram fisk (mad af fars er hakket kød, som iblandes andre råvarer)
 • 150 gram kartofler, ris eller pasta
 • 75 gram grøntsager og/eller 25 gram surt, varierende efter menuen
 • 1,5 deciliter sovs
 • 2 deciliter dessert eller 2,5 deciliter suppe

Hvis hovedretten er suppe, er den på 0,5 liter.

For at undgå madspild, kan mængden af tilbehør variere. Variationen vurderes fra måltid til måltid. Der vil dog altid indgå minimum den angivne mængde kød.

Ernæringsvejledning

Kontaktteamet eller plejehjemslederen har ansvaret for at tage kontakt til ernæringsteamet fra Madservice Aalborg eller diætist fra sygehuset, hvis der er behov for nærmere vejledning om mad, måltider og ernæring.

Særlige arrangementer

Til særlige arrangementer kan der bestilles festmad - f.eks. til fødselsdage. Prisen aftales med Madservice Aalborg og fastsættes ud fra fuld omkostningsdækning.

Du har mulighed for at købe mad til enkelte gæster.

Priser

Fra 01.01.2023 har Byrådet fastsat følgende priser:

 • Døgnkost: enhedstakst: 109,00 kr. per døgn.
 • Ved fravalg af biretten er enhedstaksten: 104,5 kr. pr. døgn.

Betalingen for maden sker hver måned via Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). Det betyder, at du ved første betaling vil modtage et girokort, som du skal betale via dit pengeinstitut eller på posthuset. Du skal i forbindelse med den første betaling selv sørge for at den fremtidige betaling bliver tilmeldt PBS.


Kontaktoplysninger

Du kan henvende dig til nedenstående telefonnumre, hvis du vil have yderligere oplysninger:

Funktionsområder

Plejehjem 99 31 34 70
Plejeboligchef
Rikke Petersen Ravn
Storemosevej 19
9310 Vodskov

Sygepleje 99 31 38 20
Sygeplejechef
Helen Kæstel
Storemosevej 19
9310 Vodskov

Køkken 99 31 66 91
Leder af Madservice
Hanne Melgaard Juul
Fortunavej 2
9210 Aalborg SØ


Det siger loven

Kommunen har efter § 83, stk. 1 og stk. 2, i Lov om Social Service pligt til at tilbyde:

 1. personlig hjælp og pleje
 2. hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
 3. madservice

Kommunen skal efter § 83, stk. 8 i Lov om Social Service ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose, så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje